Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej przygotował zbiorczy raport prezentujący listę zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2016 roku. W regionie bielskim oraz w samej Bielsko-Białej panuje bardzo niski poziom bezrobocia rejestrowanego, dlatego warto wiedzieć, w jakich zawodach najłatwiej znaleźć pracę, a kto powinien być może pomyśleć w najbliższej przyszłości o przekwalifikowaniu się.

Zawody nadwyżkowe w Bielsku-Białej

Na proste znalezienie zatrudnienia nie mogą liczyć przedstawiciele takich zawodów w Bielsku-Białej jak pośrednicy usług biznesowych, analitycy systemów komputerowych i programiści, robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt, operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych, pracownicy świadczący usługi na ulicach, pracownicy sprzedaży i pokrewni, robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie oraz takielarze i monterzy konstrukcji linowych.

Najmniejsze szanse na podjęcie pracy w Bielsku-Białej będą miały osoby reprezentujące zawody maksymalnie nadwyżkowe w tym regionie Polski. Wśród nich należy wymienić ceramików i pokrewnych, operatorów urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku, rolników produkcji roślinnej i zwierzęcej, operatorów urządzeń energetycznych oraz specjalistów do spraw sieci komputerowych.

Zawody równoważne i deficytowe

Dokładnie tyle samo ofert pracy co kandydatów na pracowników w Bielsku-Białej jest w takich zawodach jak asystenci dentystyczni i kierownicy do spraw produkcji przemysłowej.

Z uwagi na fakt, że bezrobocie rejestrowane w Bielsku-Białej wynosi zaledwie 3 proc., w wielu branżach pracodawcy mają problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników, którzy spełnialiby minimalne warunki podjęcia pracy na konkretnym stanowisku.

Wśród zawodów deficytowych w Bielsku-Białej wymienić trzeba mistrzów produkcji w przemyśle przetwórczym, hodowców drobiu, operatorów maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, pracowników przygotowujących posiłki w restauracjach typu fast food, pozostałych pracowników sprzątających, kierowników ds. marketingu i sprzedaży oraz kierowników ds. obsługi biznesu i zarządzania.

Największy deficyt występuje w zawodach pomocniczego personelu medycznego, układaczy towarów na półkach oraz wśród twórców i artystów. Przedstawiciele takich profesji są wysoce poszukiwani w Bielsku-Białej, a oferty pracy cały czas są dla nich przygotowane chociażby w Powiatowym Urzędzie Pracy w tym mieście.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Bielsku-Białej powstał według nowej metodologii, przygotowanej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Opracowanie nowych zaleceń metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy”.