Od 29 stycznia do 9 lutego 2018 roku we Wrocławiu odbędzie się rekrutacja dla nowych ławników sądowych. Mają oni docelowo orzekać w sprawach rodzinnych i z zakresu prawa pracy. Sądy we Wrocławiu zgłaszają zapotrzebowanie na 200 ławników.

Warunki zostania ławnikiem

Praca dodatkowa jako ławnik sądowy we Wrocławiu przeznaczona jest wyłącznie dla określonych kandydatów. Ławnikiem może zostać osoba, która:

  1. ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  2. jest nieskazitelnego charakteru,

  3. ukończyła 30 lat,

  4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

  5. nie przekroczyła 70. roku życia,

  6. stan jej zdrowia pozwala na pełnienie obowiązków ławnika,

  7. ma co najmniej średnie wykształcenie.

Ławnik sądowy do orzekania z zakresu prawa pracy powinien szczególnie znać prawa pracownicze.

Perspektywy zaangażowania ławników

Rada Miejska Wrocławia w wyborach uzupełniających wybierze 200 osób, przy czym 150 ławników będzie orzekać w sprawach rodzinnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, zaś 50 ma orzekać w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieście.

Osoby chcące pracować jako ławnik sądowy powinni złożyć kompletny wniosek – kartę zgłoszeniową wraz z wymaganymi dokumentami – w Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz w Biurze Rady Miejskiej przy ul. Sukiennice 9 w godzinach od 10 do 14, od 29 stycznia do 9 lutego tego roku. Kandydatów na ławników mogą poza tym zgłaszać: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, z wyłączeniem partii politycznych, oraz obywatele, ale musi ich być co najmniej pięćdziesięciu i muszą mieć czynne prawa wyborcze oraz zamieszkanie stałe na terenie dokonującej wyboru gminy.

Kandydat na ławnika musi złożyć kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami, w tym z dotyczącą zgłaszanej osoby informacją z Krajowego Rejestru Karnego, która powinna być opatrzona datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia. Musi też złożyć oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Kolejnym oświadczenie kandydata ma dotyczyć tego, czy nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani władza ta nie została mu ograniczona lub zawieszona. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, oraz dwa zdjęcia kandydata.