W listopadzie 2017 roku na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu pojawił się komunikat dla pracodawców zainteresowanych możliwością dofinansowania i zorganizowania staży. Ogłoszono nabór wniosków o ich zorganizowanie. Kto ma szanse na taką pomoc ze strony PUP w Sosnowcu?

Program stażowy w praktyce

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu ogłosił nabór wniosków o zorganizowanie przez pracodawców staży dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie. Obowiązkowo uczestnikami staży z urzędów pracy, nie tylko w Sosnowcu, lecz także w całej Polsce, mogą być bezrobotni z ustalonym II profilem pomocy.

Wnioski o organizację staży przez pracodawców były przyjmowane w Biurze Podawczym PUP w Sosnowcu od 15 listopada 2017 roku do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ich finansowanie. Realizacja staży ma rozpocząć się jednak dopiero w 2018 roku. Pracodawcy będą więc musieli przynajmniej miesiąc poczekać na pozyskanie stażystów i dofinansowania ich wynagrodzenia.

Finansowanie staży

Organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy staże w Sosnowcu będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a właściwie – z budżetów projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER, Działania 7.2 RPO WSL 2014–2020, oraz projektu konkursowego „Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy” Poddziałanie 7.1.1. RPO WSL 2014–2020. Pieniądze na ten cel wygospodarowano również z Funduszu Pracy, którym dysponuje PUP w Sosnowcu. To dyrektor pośredniaka – w oparciu o dostępne środki – decydował o źródle finansowania każdej zawartej z pracodawcą umowy o staż.

Kto ma szansę na uczestnictwo w programie stażowym?

Przy rozpatrywaniu wniosków o realizację programu stażowego i dofinansowanie wynagrodzenia stażystów w pierwszej kolejności pod uwagę będą te, które gwarantują późniejsze zatrudnienie pracownika. Z tego powodu pierwsze umowy zostały podpisane z pracodawcami, którzy po zakończeniu stażu gwarantowali zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na co najmniej trzy miesiące. Oprócz tego priorytetowo traktowane były wnioski, w których pracodawcy wskazali szczegółowo miejsce odbywania stażu.

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie stażowym w Sosnowcu pracodawcy musieli pobrać ze strony Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedni wniosek lub zgłosić się po niego do urzędu, do punktu informacyjnego dla pracodawców i osób bezrobotnych.