Krajowy Fundusz Szkoleniowy dysponuje środkami finansowymi, które są rozdysponowane między innymi na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Niedawno można było skorzystać z takich środków za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach.

Nabór wniosków o środki z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informował w kwietniu 2017 roku o naborze wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. PUP w Gliwicach przyjmował wnioski w terminie od 10 do 14 kwietnia 2017 roku. Limit środków do rozdysponowania na ten cel wyniósł 1 656 400 zł.  Wnioski trzeba było składać w biurze podawczym, znajdującym się w siedzibie Urzędu Pracy w Gliwicach, albo za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Zasady przyznawania środków z KFS

W Gliwicach wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem środków na kształcenie ustawiczne swoje własne i podległych im pracowników mogli wnioskować o nie do Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki te można było przeznaczyć na sfinansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników, zgodnym z ustalonymi priorytetami programowymi. Pierwszym z nich jest wspieranie zawodowego kształcenia ustawicznego w takich sektorach jak:

  • przetwórstwo przemysłowe,
  • transport i gospodarka magazynowa,
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

Za drugi priorytet uznano wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. Trzeci to wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogły przedstawić dokumenty wykonywania przez minimum 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jeśli nie przysługiwało im prawo do uzyskania emerytury pomostowej.

Jak pozyskać środki na naukę dla pracodawców i pracowników?

Każdy pracodawca nie tylko w  Gliwicach, ale i w całej Polsce, zainteresowany uzyskaniem środków z KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla siebie i pracowników, powinien złożyć w swoim powiatowym urzędzie pracy, któremu podlega, papierowy lub elektroniczny wniosek. Wskazuje w nim swoje dane jako pracodawcy, działania, jakie chce realizować, wraz z liczbą osób według grup wiekowych oddelegowanych do kształcenia ustawicznego, określeniem całkowitej wysokości wydatków na działania oraz uzasadnieniem potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego. Powinien też uzasadnić we wniosku wybór realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS.