Na dobrą sytuację na rynku pracy w Katowicach wpływ ma szereg rozmaitych czynników. Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj specjalna strefa ekonomiczna, która położona jest na terenie nie tylko Katowic, ale też i paru innych miast. Utworzona została w 1996 r. – zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami ma funkcjonować do końca 2020 r.

W ubiegłym roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obchodziła 20-lecie istnienia. W tym czasie udało się pozyskać ok. 30 inwestycji, których wartość oszacowano na niemalże 2 mld zł. Prym wiodła branża produkcyjna, niemniej od kilku lat wyraźnie zauważalny jest wzrost liczby projektów z zakresu sektora BSS.

Największe zalety katowickiego sektora BSS

BSS – czyli Business Services Sector – to sektor nowoczesnych usług biznesowych, który w Katowicach rozwija się bardzo dynamicznie. Wpływ na to ma szereg przesłanek takich jak m.in.:

  • centralne położenie w Europie,
  • zasoby ludzkie o wysokich kwalifikacjach,
  • dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna – zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna,
  • duża dostępność powierzchni biurowych – pod tym względem Katowice są jednym z największych rynków w kraju,
  • warunki sprzyjające prowadzeniu działalności biznesowej,
  • wysoka jakość życia.

W obszarze katowickiego sektora BSS wyróżnia się m.in. centra:

  • outsourcingu procesów biznesowych – tego typu firmy na zlecenie innych podmiotów gospodarczych realizują wybrane procesy biznesowe,
  • usług wspólnych – są to wyodrębnione w ramach poszczególnych przedsiębiorstw jednostki usługowe bądź samodzielne podmioty, które działają na rzecz macierzystej organizacji oraz jej oddziałów,
  • badawczo-rozwojowe – zaliczają się do nich m.in. centra techniczno-inżynieryjne oraz centra, gdzie dominującą działalność stanowią prace nad rozwojem oprogramowania.

Małe i średnie firmy coraz bardziej aktywne w sektorze BSS

W KSSE w omawianym sektorze coraz większą aktywnością wykazują się firmy reprezentujące małe i średnie przedsiębiorstwa mające ogromne znaczenie dla rozwoju nie tylko Katowic, ale i całego Śląska. Spośród 9 nowych inwestorów, którzy w 2016 r. podjęli działalność w ramach strefy, aż 8 to polskie przedsiębiorstwa reprezentujące sektor MŚP.

To oczywiście znajduje przełożenie na ilość miejsc pracy w Katowicach. W mieście bezrobocie jest co prawda niskie – wynosi jedynie 2,9 proc., lecz wciąż istnieją grupy mające kłopot ze znalezieniem zatrudnienia. Specjaliści szacują, iż dzięki sektorowi BSS w 2017 r. w stolicy województwa śląskiego utworzonych zostanie kilkaset nowych miejsc pracy. Bez wątpienia najwięcej propozycji kierowanych będzie do wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych branż.