W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu okresowo pojawiają się informacje (stacjonarnie i na stronie internetowej) o uruchomieniu nowych projektów rekrutacyjnych. Obecnie rozpoczęto rekrutację do projektu dla młodych osób pozostających bez pracy, pod nazwą „Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy”.

O projekcie

Projekt rekrutacyjny „Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy” realizują: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu oraz Urząd Miejski w Sosnowcu. Rekrutacja doń jest otwarta i trwa od listopada 2017 roku. Biuro projektu znajduje się w PUP w Sosnowcu przy ulicy Rzeźniczej 12, w Dziale Obsługi Programów.

Projekt uzyskał współfinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Kto może brać udział w projekcie?

W rzeczonym projekcie rekrutacyjnym realizowanym przez PUP w Sosnowcu mogą brać udział tylko mieszkańcy tego miasta, w wieku powyżej 30 lat, którzy są zarejestrowani jako bezrobotni w tutejszym urzędzie pracy. Uczestnik projektu musi ponadto spełnić jedno z poniższych kryteriów:

być osobą niepełnosprawną,

mieć ukończone 50 lat,

być kobietą,

pozostawać bez pracy ponad 12 miesięcy,

mieć wykształcenie na poziomie maksymalnie średnim.

W programie ma wziąć udział 37 mężczyzn i 44 kobiety, którzy będą mieli szansę na podniesienie swojej wartości pracowniczej na rynku pracy – lokalnym, regionalnym i krajowym. Planuje się, że w efekcie realizacji założonych zadań projektowych 27 osób uzyska kwalifikacje zawodowe, a 60 – nabędzie doświadczenie zawodowe.

Oferta projektowa

PUP w Sosnowcu w opisie projektu „Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy” wskazuje, że w jego ramach można skorzystać z poradnictwa zawodowego i psychologicznego, służącego opracowaniu Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej. Oprócz tego urząd w programie oferuje uczestnikom szkolenia i atrakcyjne staże zawodowe, pozwalające na zgromadzenie bezcennego doświadczenia na rynku pracy.

Uczestnicy będą mogli otrzymać zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania szkoleń i staży zawodowych oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną. Każda osoba, która weźmie udział w rzeczonym projekcie, będzie miała zapewnione bezpłatne wsparcie doradcy zawodowego, trenera aktywności zawodowej, pośrednika pracy oraz psychologa.