W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach trwa nabór wniosków do udziału w projekcie realizowanym pod nazwą „Praca popłaca”. Do kogo jest on skierowany i jakie korzyści mogą uzyskać jego uczestnicy?

O projekcie

Projekt pod nazwą „Praca popłaca” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sitkówce-Nowinach. Uzyskał on patronat Województwa Świętokrzyskiego. Jest współfinansowany z Programu Regionalnego Funduszy Europejskich i realizowany w terminie od 1 marca 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku. Pozostało jeszcze sporo czasu na zainteresowanie się nim i skorzystanie z takiej opcji w Kielcach.

Projekt ma na celu wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, który pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy projektu

W projekcie „Praca popłaca” mogą wziąć udział przede wszystkim osoby bezrobotne, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, w wieku powyżej 29 roku życia. Muszą również posiadać miejsce zamieszkania w gminach powiatu kieleckiego wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego: w Chęcinach, Chmielniku, Daleszycach, Górnie, Masłowie, Miedzianej Górze, Morawicy, Piekoszowie, Sitkówce – Nowinach, Strawczynie i Zagnańsku. Uczestnicy projektu obowiązkowo powinni być zarejestrowani jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach z przydzielonym I lub II profilem pomocowym.

W szczególności projekt „Praca popłaca” jest adresowany do osób:

  • długotrwale bezrobotnych, którzy nie mają pracy nieprzerwanie od 12 miesięcy,
  • niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
  • z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, utrudniającymi podjęcie pracy zawodowej,
  • po 50. roku życia,
  • zamieszkałych na terenach wiejskich.

Oferta PUP w Kielcach

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach będący jednym z organizatorów projektu „Płaca popłaca”, oferuje wszystkim jego uczestnikom założenie lub kontynuację ich Indywidualnego Programu Działania, pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, jak i szkolenia zawodowe. Szkolenia są organizowane w różnych dziedzinach, a ich uczestnicy mogą uzyskać kompetencje i umiejętności niezbędne na takich stanowiskach pracy jak:

  • hydraulik,
  • opiekun osób starszych,
  • spawacz metodą MAG135,
  • operator koparko-ładowarki III,
  • kucharz,

Po zakończeniu szkoleń osoby uczestniczące w projekcie „Praca popłaca” mają zwiększone szanse na organizowane we współpracy z PUP w Kielcach staże zawodowe. Mogą one trwać do 6 miesięcy.