Działania w zakresie wspierania i aktywizacji bezrobotnych prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie mają na celu zmniejszenie bezrobocia zarówno w mieście, jak i w całym województwie zachodniopomorskim. Przybierają one różne formy – jedną z nich jest profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych wprowadzone na mocy ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Jakie jest bezrobocie w Szczecinie?

Łączna liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego wynosi nieco ponad 70 tys., co przekłada się na wskaźnik bezrobocia na poziomie 11,5 proc. – a zatem powyżej średniej krajowej. W samym Szczecinie sytuacja jest znaczenie lepsza. Miasto liczy przeszło 400 tys. mieszkańców, z których ok. 8500 pozostaje bez zatrudnienia. Szczecin należy do elitarnego grona polskich miast mogących pochwalić się bezrobociem nieprzekraczającym 5 proc. – wynosi ono tutaj 4,9 proc., są to dane za styczeń 2017 r.

Na czym polega profilowanie pomocy dla bezrobotnych?

Osobom rejestrującym się w urzędach pracy są proponowane rozmaite formy wsparcia mające pomóc im wrócić na rynek pracy w Szczecinie i utrzymać się na nim. Profilowanie pomocy to jedno z narzędzi mające to ułatwić – jest ono niezwykle ważne w kontekście skutecznej współpracy pomiędzy urzędem pracy a osobą bezrobotną.

Obowiązek ustalenia profilu pomocy spoczywa na doradcy, który przeprowadza z bezrobotnym wywiad. W jego ramach poruszane są zagadnienia dotyczące m.in. oczekiwań względem zatrudnienia, posiadanych kwalifikacji, gotowości do nabywania nowych umiejętności czy zmiany zawodu etc. Im dokładniejszych informacji udziela osoba zarejestrowana w pośredniaku, tym efektywniejsze okazuje się szukanie pracy. Doradca korzysta ze specjalnego kwestionariusza, na który składają się 24 pytania, z czego klientowi zadawanych jest 16. Odpowiedzi na pozostałych 8 pytań są uzupełniane automatycznie na podstawie informacji pochodzących z karty rejestracyjnej.

Profil adekwatny do potrzeb konkretnej osoby

Profil stanowi kluczową przesłankę decydującą o wyborze form wsparcia określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Są one dopasowane do indywidualnych potrzeb danej osoby oraz do jej sytuacji, wybrany może zostać jeden z 3 profili:

  • profil pomocy I – dla osób wyrażających gotowość do podjęcia zatrudnienia w trybie natychmiastowym,

  • profil pomocy II – dla osób potrzebujących intensywnego wsparcia przy szukaniu zatrudnienia,

  • profil pomocy III – dla osób w szczególnej sytuacji, zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.