W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku prace społecznie użyteczne zostały zdefiniowane jako prace wykonywane przez bezrobotnych i inne osoby w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. W roku 2018 takie prace będą wykonywane w Zabrzu, choć nie wiadomo jeszcze, w których placówkach.

Nabór na realizację programu prac społecznie użytecznych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu na podstawie upoważnienia prezydenta miasta wystosował do jednostek budżetowych i organizacji pozarządowych zaproszenie do podjęcia współpracy przy realizacji programu prac społecznie użytecznych w roku 2018.

Prace społecznie użyteczne i zasady ich prowadzenia są regulowane przez przepisy trzech aktów prawnych:

  • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku,
  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych,
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Prace społecznie użyteczne zgodnie z przepisami są wykonywane przez:

  • bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
  • osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego i jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na skutek skierowania przez Prezydenta Miasta Zabrze.

Prace społeczne są organizowane przez gminę, w tym przypadku – Zabrze, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, m.in. na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, albo w organizacjach czy instytucjach, które – zgodnie ze statutem – zajmują się pomocą charytatywną lub działają na rzecz społeczności lokalnej.

Kto przystąpi do programu prac społecznie użytecznych w Zabrzu?

Prace społecznie użyteczne w Zabrzu zostaną zorganizowane w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2018 roku, a przystąpią do nich organizacje pozarządowe, które spełniają określone warunki. Muszą to być organizacje, które mają siedzibę lub oddział na terenie Zabrza i które statutowo zajmują się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Muszą mieć wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wywiązywać się należycie z obowiązków wobec organu nadzorującego, nałożonych przez ustawy, na podstawie których wykonują swoją działalność.

Prace społecznie użyteczne w Zabrzu będą wykonywane w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie.