Osoby, które mają długi związane z nieuiszczaniem czynszu za mieszkania znajdujące się w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, mogą je odpracować. Na takie rozwiązanie w listopadzie 2017 roku zdecydowało się aż 31 mieszkańców miasta, co pozwoliło im zdecydowanie zmniejszyć długi wobec wierzycieli.

Praca za czynsz

W Białymstoku funkcjonuje program zamiany spłaty długu na pracę. Zarząd Mienia Komunalnego prowadzi go od maja 2014 roku. Swoje zadłużenie w tym czasie odpracowało całkowicie 41 osób, a łączna odpracowana kwota to ponad 877 tys. zł. Program jest więc korzystny nie tylko dla nich, lecz także dla miasta. W inny sposób najprawdopodobniej Zarząd Mienia Komunalnego nie byłby w stanie odzyskać długów.

Każda osoba, która ma problem długów wobec miasta za opłaty mieszkaniowe, może zgłosić się do wspominanego programu i dzięki prostym pracom, zwykle fizycznym, je zredukować.

Idea programu „praca za długi”

Białystok zdecydował się na uruchomienie programu pozwalającego dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na odpracowanie swoich zaległości w opłacaniu czynszu, ponieważ chciał wspomóc w ten sposób swoich mieszkańców.

Warto podkreślić, że praca za długi w Białymstoku to opcja niedostępna dla wszystkich. Odpracowanie długu jest możliwe, jeśli pracować chce osoba pełnoletnia, korzystająca z lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego. Ponadto można odpracować wyłącznie należności z tytułu odszkodowań za bezumowne używanie lokalu, za nieopłacony czynsz, kwoty zasądzone wyrokami sądowymi oraz koszty postępowań komorniczych.

Dzięki takiemu programowi wielu mieszkańców Białegostoku skutecznie uniknęło eksmisji i znalezienia się w sytuacji bezdomności. Praca za długi, co ciekawe, mobilizuje mieszkańców do terminowego uiszczania opłat za lokale mieszkalne.

Jak skorzystać z programu?

Praca w Białymstoku w zamian za odpracowanie długów jest dostępna dla dłużników, którzy złożą do Zarządu Mienia Komunalnego wniosek o zmianę formy spłaty zaległości. Zarząd podpisuje z daną osobą umowę, dotyczącą najczęściej prac porządkowych, usługowych i remontowych lub budowlanych, które dłużnicy świadczą na rzecz miasta Białystok. Pracuje się w Zarządzie Mienia Komunalnego i innych jednostkach organizacyjnych miasta, w szkołach, przedszkolach itp. Odpracowywanie długów jest rozliczanie według stawki 10 zł za godzinę pracy. W ciągu jednego dnia można więc odpracować maksymalnie 80 zł długu. Odpracowana kwota nie jest wypłacana dłużnikowi, ale rozliczana bezgotówkowo na poczet długu.