Osoby niepełnosprawne mogą szukać pracy zarówno na rynku otwartym, jak i w zakładach pracy chronionej. Warszawa jest jednym z miast, gdzie pracy dla takich osób jest najwięcej. Praktyka pokazuje jednak, że odsetek pracowników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w tradycyjnych przedsiębiorstwach jest nikły. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele.

Komu opłaca się zatrudniać niepełnosprawnych?

Niewielka ilość osób niepełnosprawnych w tradycyjnych firmach jest spowodowana takimi czynnikami jak między innymi:

– niski poziom wykształcenia w tej grupie pracowników,

– konieczność dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

– obowiązek sztywnego przestrzegania określonych godzin pracy.

Pomimo licznych ulg finansowych związanych z przyjęciem takiego pracownika, większość przedsiębiorstw nie jest przystosowanych do zapewnienia mu odpowiednich warunków pracy.

Inaczej wygląda sprawa w przypadku zakładów pracy chronionej, których funkcjonowanie zostało określone przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku, a także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 roku. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wymaga wielu przygotowań, jednak zakłady ukierunkowane na ich pracę mogą liczyć na liczne przywileje finansowe.

Praca chroniona

W Warszawie funkcjonuje wiele miejsc pracy chronionej. Ich powstanie jest uzależnione od decyzji wojewody, który wydaje zgodę jedynie wówczas, kiedy zakład spełnia określone warunki. Powinien on:

– udokumentować przynajmniej 12 miesięcy funkcjonowania działalności,

– zatrudniać przynajmniej 25 pracowników,

– posiadać odpowiednie proporcje zatrudnionych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności,

– dostosować obiekt do zasad bhp,

– zapewnić pracownikom odpowiednią opiekę medyczną.

Statystyki pokazują, że ilość miejsc pracy chronionej stopniowo się zmniejsza. W 2000 roku było ich w całym kraju 3742. Pod koniec 2013 roku ich liczba zmniejszyła się do 1392, natomiast w czerwcu 2016 roku było ich już tylko 1120.

Alternatywne miejsce zatrudnienia w Warszawie

Według Dziennika Gazeta Prawna z 10 grudnia 2013 i danych PFRON-u największy odsetek pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością zatrudniają firmy sprzątające i ochroniarskie. Warszawa jest jednym z miast, które oferują najwięcej miejsc pracy w tych przedsiębiorstwach. Praca tego typu nie wymaga od pracownika specjalistycznych kwalifikacji, nie wiąże się również z kosztowymi szkoleniami. Ulgi na niepełnosprawnych sprawiają, że w branży ochroniarskiej i sprzątającej zatrudnienie ich staje się opłacalne.