Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy program oszczędzania na emeryturę, który pierwsze przedsiębiorstwa obejmie już w lipcu 2019 roku. PPK to powszechny, dobrowolny i prywatny system długoterminowego gromadzenia pieniędzy. Jego celem jest zwiększenie stopy oszczędności Polaków i zapewnienie im większego bezpieczeństwa finansowego po zakończeniu aktywności zawodowej.

 

PPK to program dodatkowego oszczędzania na emeryturę, ale jest on niezależny od świadczenia emerytalnego z ZUS. Pracownicze Plany Kapitałowe są skierowane do około 11,5 mln pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne. Środki zgromadzone na koncie utworzonym w ramach PPK będą własnością uczestnika programu i mają być wypłacane po ukończeniu przez niego 60 lat.

Pracownicze Plany Kapitałowe to pierwszy program oszczędnościowy skierowany do tak dużej liczby pracowników. Daje on Polakom aktywnym zawodowo szansę na polepszenie sytuacji finansowej po przejściu na emeryturę. W PPK środki będą gromadzone na kontach uczestników, natomiast składki będą pochodziły z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy oraz od państwa – wyjaśnia ekspert portalu PPK.info.

Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzane etapami. Jako pierwsi muszą go wdrożyć przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 250 pracowników – od 1 lipca 2019 roku. Następnie ten obowiązek obejmie mniejsze firmy z liczbą zatrudnionych od 50 do 249 osób i stanie się to 1 stycznia 2020 roku. 1 lipca 2020 roku PPK będą musieli wdrożyć mikroprzedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników, natomiast pozostałe podmioty uruchomią program od 1 stycznia 2021 roku – podkreśla ekspert PPK.info.

PPK – zasady działania

Po wdrożeniu w firmie PPK obejmie automatycznie każdego pracownika w wieku do 55 lat, za którego pracodawca odprowadza składki ZUS. Każda osoba może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w programie. W tym celu musi złożyć odpowiednią deklarację. Za wdrożenie i odprowadzania składek w ramach PPK odpowiada pracodawca. To on podpisuje umowę z wybraną instytucją finansową, która będzie zarządzała kontami pracowników.

Podmiotami, które będą obsługiwały Pracownicze Plany Kapitałowe, mogą być Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń, Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) oraz Pracownicze Towarzystwa Emerytalne. Instytucje odpowiedzialne za PPK muszą spełnić szereg wymagań, m.in. posiadać zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz mieć minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Dodatkowo każda z instytucji będzie musiała zadbać o to, aby zarządzane przez nią środki PPK były odpowiednio inwestowane i lokowane.

Ile wyniesie składka PPK?

Składka na konto PPK będzie odprowadzana co miesiąc, czym będzie zajmował się podmiot zatrudniający. Wpłata podstawowa wynosi 2% wynagrodzenia będącego podstawą do wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Tyle właśnie zapłaci zatrudniona osoba. Dodatkowe 1,5% od wynagrodzenia pracownika będzie pochodziło od pracodawcy. Uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych z najniższym wynagrodzeniem (na poziomie 120% lub mniej minimalnego dochodu w danym roku) będzie mógł obniżyć wpłacaną składkę, jednak nie może być ona niższa niż 0,5%. Dodatkowo pracodawca oraz pracownik będą mogli zwiększyć wpłatę na PPK. Podmiot zatrudniający może podnieść ją o 2,5%, a zatrudniony – o 2%. Każdy uczestnik otrzyma również jednorazową wpłatę powitalną od państwa, która wyniesie 250 zł oraz dopłatę roczną w wysokości 240 zł.

Wypłata środków z PPK

Według ustawy uczestnik może wypłacić środki z PPK po 60. roku życia. W takim przypadku może jednorazowo pobrać 25% zgromadzonych oszczędności, natomiast reszta będzie wypłacana w ratach miesięcznych przez okres co najmniej 10 lat. Po ukończeniu 60 lat uczestnik może również wnioskować o wypłatę środków w formie świadczenia małżeńskiego. Taka opcja będzie możliwa w sytuacji, gdy małżonkowie osiągną odpowiedni wiek (60 lat) i oświadczą, że chcą otrzymywać wypłatę z PPK wspólnie. Wtedy świadczenie będzie wypłacane do wyczerpania środków przez 120 miesięcy. W przypadku śmierci jednego ze współmałżonków wysokość i zasady wypłaty środków nie ulegną zmianie.

Uczestnik będzie mógł również wypłacić pieniądze wcześniej, czyli przed ukończeniem 60 lat. Ustawodawca przewidział tu dwie sytuacje. W przypadku pierwszej można pobrać 25% zgromadzonych środków, gdy uczestnik PPK poważnie zachoruje lub choroba dotknie osobę z najbliższej rodziny (np. współmałżonka lub dziecko). W takiej sytuacji pracownik może wypłacić pieniądze jednorazowo lub zdecydować się na raty miesięczne. Środki zgromadzone na PPK mogą zostać wypłacone wcześniej także wtedy, gdy uczestnik potrzebuje pieniędzy na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu hipotecznego przy zakupie mieszkania lub domu. Wtedy jednak mamy do czynienia z pożyczką, a środki muszą zostać oddane w ciągu 15 lat.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, który ma wesprzeć Polaków w oszczędzaniu i zapewnić im bezpieczeństwo finansowe, gdy przejdą na emeryturę. Jednak warto pamiętać, że program nie obejmie wszystkich firm. Zwolnione z niego będą przedsiębiorstwa, które prowadzą pracowniczy program emerytalny (PPE). Z PPK nie skorzystają także przedsiębiorcy, dla nich przygotowano ułatwienia w ramach IKZE. Bez wątpienia jednak Pracownicze Plany Kapitałowe to ambitny projekt i warto trzymać kciuki za jego powodzenie.