Młoda kobieta - przedstawicielka pokolenia Y tzw. Millenialsów na tle budynków korporacji.

Baby Boomersi, Generacja X, Millenialsi, Post-Millenialsi – każde pokolenie dorastało w innym kontekście socjoekonomicznym. Unikalne doświadczenia charakterystyczne dla danego okresu historycznego ukształtowały wewnętrzną kulturę każdej z grup. I choć poszczególne osoby różnią się między sobą niezależnie od czynników globalnych, można wyodrębnić pewne powtarzające się trendy. Znajdują one odzwierciedlenie w preferencjach dotyczących miejsca pracy.

 

Charakterystyka poszczególnych pokoleń

Badacze studiujący różnice międzypokoleniowe mają różne pomysły na wyznaczanie przedziałów czasowych dla poszczególnych generacji. Rozpiętości mają swe źródła w zróżnicowanych wynikach badań. Z czasem poszerzana jest wiedza na temat charakterystyki poszczególnych pokoleń. Ponadto w grę wchodzą różnice związane z przełomowymi wydarzeniami w niektórych krajach, prowadzącymi do przemian społeczno-gospodarczych. W związku z tym, do lat granicznych należy podchodzić z umiarkowanym zaufaniem.

 

Pokolenie Baby Boomers: 1946-1964

Część przedstawicieli tego pokolenia jest już na emeryturze, pozostałym zostało już tylko kilka lat aktywności zawodowej. Nie zmienia to faktu, że są wśród nich osoby gotowe kontynuować swoją pracę – najczęściej będą to ci, którzy wykonują wolne zawody oraz przedsiębiorcy. Baby Boomersi ciężko pracowali na swoją pozycję. Dla nich praca jest wartością samą w sobie. Wierni autorytetom, zazwyczaj dobrze radzą sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi. Stabilizację cenią sobie najbardziej ze wszystkich aktualnie pracujących pokoleń.

 

Pokolenie X: 1965-1979

Ta grupa wciąż stanowi dużą siłę na rynku pracy. Przedstawiciele pokolenia X dorastali w czasach niepewności i gwałtownych przemian społeczno-ustrojowych. W dużej mierze skoncentrowani są na gromadzeniu zasobów materialnych. Cenią sobie stabilność i bezpieczeństwo – ostrożnie podchodzą do zmian, mimo to dobrze się adaptują. Charakteryzuje ich lojalność, odpowiedzialność oraz szacunek do autorytetów. Nie boją się ciężkiej pracy, unikają za to konfliktów.

 

Pokolenie Y (Millenialsi): 1980-1994

Obecnie Millenialsi zaczynają dominować na rynku pracy. Wysoko wykształceni, nastawieni na rozwój i rywalizację, cenią sobie wysokie osiągnięcia. Optymistycznie patrzą w przyszłość. Wierzą, że mogą zajść daleko. Dorastali w czasach szybkiego rozwoju, zatem z łatwością odnajdują się w świecie nowych technologii oraz mediów społecznościowych. Na rynek pracy wchodzą w późniejszym wieku niż poprzednie pokolenia, a także dłużej mieszkają z rodzicami.

 

Pokolenie Z: 1995-2012

Przedstawiciele tego pokolenia są szczególnie tolerancyjni wobec odmienności. Preferują niezależność w wyborze swojej drogi życiowej, mają dystans wobec autorytetów. Nie są skłonni do podejmowania nadmiernego ryzyka. Istotna część ich życia rozgrywa się w świecie wirtualnym. Facebook i Instagram to ich drugi dom, w związku z tym preferują kontakty na odległość. W kwestii kariery, cechuje ich znacznie mniejszy optymizm, niż Millenialsów.

 

Preferencje dotyczące środowiska pracy

W jaki sposób różnice międzypokoleniowe odzwierciedlają się w oczekiwaniach, jakie mają reprezentanci poszczególnych generacji w kontekście miejsca zatrudnienia? Przedstawiamy garść wniosków płynących z dwóch różnych raportów.

Raport XYZ

W opracowaniu przygotowanym przez firmę ProLearning uwzględniono preferencje pokolenia X, Y oraz Z. Jedna z analizowanych kwestii dotyczyła oczekiwań wobec miejsca pracy.

  • Pokolenie X najczęściej wskazywało szacunek, dobrą atmosferę, rozwój. Najmniej wskazań dotyczyło wysokiego wynagrodzenia i możliwości wykorzystania swojego potencjału.
  • Pokolenie Y – najwięcej wskazań: dobra atmosfera, szacunek, rozwój, stabilność zatrudnienia. Najmniej wskazań: elastyczne godziny pracy.
  • Pokolenie Z – najwięcej wskazań: dobra atmosfera (najwięcej ze wszystkich grup), szacunek, rozwój, wysokie wynagrodzenie, uznanie. Jest to jedyna grupa, która określiła wszystkie powyższe czynniki jako istotne – każdy otrzymał minimum 55% wskazań.

Pytano także o idealną formę pracy. Wszystkie grupy wytypowały małą lub średnią firmę oraz pełen etat jako najbardziej pożądane opcje. We wszystkich grupach, najmniejszą popularnością cieszył się freelancing oraz praca poza granicami kraju – przy czym pokolenie Z było najbardziej otwarte na taką możliwość. Korporacja cieszyła się największą popularnością w grupie Y, elastyczny wymiar godzin w grupie X, natomiast posiadanie własnej firmy w grupie Z.

W kwestii motywatorów, jedyne znaczące różnice odnotowano w wariancie „jasno postawione cele” – pokolenie Z nie było nim zainteresowane, w odróżnieniu od pozostałych grup.

W przypadku zachowań, których nie pochwalają ze strony zwierzchników, wszystkie grupy wskazały autorytaryzm i dyktatorstwo. Pokolenie Z było najbardziej tolerancyjne w tym zakresie, wykazało natomiast najmniejszą przychylność wobec spoufalania się, co z kolei nie przeszkadzało pozostałym grupom.

Raport Myths, exaggerations and uncomfortable truths

IBM w swoim badaniu uwzględnił pokolenie X, Y oraz Baby Boomers.

Pod względem aspiracji, Baby Boomersi w pracy najbardziej pragną pomagać rozwiązywać problemy społeczne lub środowiskowe. Pokolenie X chce przede wszystkim pracować w przedsiębiorstwie o najwyższej pozycji w branży, natomiast pokoleniu Y najbardziej zależy na wywieraniu pozytywnego wpływu na rozwój organizacji.

Na zaangażowanie pokolenia Baby Boomers najsilniej wpływa możliwość wspólnego działania, wychodzenia z inicjatywą oraz przejrzystość strategii biznesu. W przypadku pokolenia X jest podobnie – z tą różnicą, że zamiast przejrzystości, ważniejszy jest work-life balance. Z kolei pokolenie Y motywuje najbardziej inspirujące przywództwo oraz jasna strategia biznesu.

Idealny szef dla przedstawicieli pokolenia Baby Boomers przede wszystkim wykazuje etyczną postawę i postępuje fair wobec innych, można na nim polegać, jest też otwarty na nowe sposoby działania. Dla pokolenia X taki szef jest przede wszystkim transparentny, chętnie dzieli się informacjami, jasno definiuje oczekiwania i cele, odznacza się etyczną postawą i postępuje fair. Dla pokolenia Y najważniejsza jest transparentność, postawa etyczna oraz możliwość polegania na szefie.

W sytuacji zmiany miejsca zatrudnienia, we wszystkich grupach dominuje motywacja związana z uzyskaniem wyższych zarobków oraz ze znalezieniem się w bardziej twórczym i rozwojowym środowisku. W grupie Baby Boomersów i Y-ków, drugim istotnym motywem jest poszukiwanie większej odpowiedzialności i reputacji, natomiast pokolenia X stawia na drugim miejscu pracę, która będzie jednocześnie pasją.

 

Na koniec warto podkreślić, że patrzenie na kandydatów jedynie przez pryzmat pokolenia, do którego przynależą, może prowadzić do utrwalania szkodliwych stereotypów. W związku z tym różnice międzypokoleniowe należy traktować z pewnym dystansem. Najlepiej przyjąć je jedynie jako punkt wyjścia w projektowaniu spersonalizowanej strategii komunikacji, o której opowiemy w kolejnym artykule.

 

 

Źródła:

Career Planner

Investopedia

ProLearning – Raport XYZ

IBM – Myths, exaggerations and uncomfortable truths