Częstochowa to znakomity przykład miasta skutecznie walczącego z bezrobociem. W przeciągu kilku ostatnich lat sytuacja na tutejszym rynku pracy uległa diametralnym zmianom i wiele wskazuje na to, że tendencja ta utrzyma się w 2017 r., co jest zasługą m.in. działań prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz władze samorządowe.

Docenione działania

Z problemem bezrobocia zmaga się cała Polska, jednakże walka z nim nie wszędzie przebiega jednakowo. Jest to uzależnione od szeregu rozmaitych czynników. Częstochowa jest miastem, które doskonale wie, w jaki sposób wykorzystać swój potencjał oraz dostępne instrumenty umożliwiające efektywną aktywizację bezrobotnych. Działania na tej niwie są zresztą doceniane – już po raz kolejny miasto zostało uhonorowane przez Zarząd Województwa Śląskiego tytułem „Gminy przyjaznej ekonomii społecznej”, a ponadto Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyróżniło je za dużą skuteczność w aktywizowaniu bezrobotnych. Wszelakie działania w tych kierunkach znajdują odzwierciedlenie w statystykach. W lutym 2017 r. bezrobocie w Częstochowie osiągnęło poziom 6,5 proc. – podczas gdy w analogicznym okresie 2016 r. wynosiło 9 proc.

Konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej”

Konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej” powstał z myślą o osobach mających problem z odnalezieniem się na śląskim rynku pracy, w tym:

  • niepełnosprawnych,

  • biernych zawodowo,

  • po 50 roku życia,

  • z niskimi kwalifikacjami.

Łącznie beneficjentów tego programu jest 150, z czego dość pokaźną grupę stanowią kobiety. Na jego realizację przewidziano niemalże 2 mln zł.

Inne duże projekty

Oprócz tego w Częstochowie zostaną zrealizowane również i dwa inne duże projekty, a mianowicie:

  • „Aktywni niepełnosprawni” – ma zapewnić wsparcie 30 osobom niepełnosprawnym oraz 20 ich opiekunom; wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę przeszło 1 mln zł, z czego znakomita większość pochodzi ze środków unijnych,

  • „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” – adresowany m.in. do dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz do osób na progu dorosłości wychowywanych w pieczy zastępczej; wartość projektu to ok. 917 tys. zł.

Działalność prowadzona przez częstochowski PUP

Ponadto zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie będzie kontynuował działania na rzecz aktywizacji bezrobotnych oraz łagodzenia skutków bezrobocia. Na obszarze objętym działalnością częstochowskiego PUP redukcja bezrobocia w 2016 r. wyniosła 25,7 proc. Bardzo duży nacisk kładzie się głównie na tworzenie nowych miejsc pracy, podnoszenie zawodowych kwalifikacji oraz zdobywanie zawodowego doświadczenia.