specjalista ds. koordynacji projektu

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Warszawa

2016-12-05

Znak spr.: DZ.1101.12.2016                                         Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r.

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłasza:

konkurs nr 11/2016 na stanowisko:

specjalista ds. koordynacji projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu na terenach nizinnych”

 

Ogłoszenie o naborze


Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki np.: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, leśnictwo, kierunki przyrodnicze lub hydrotechniczne);
 2. minimum 2-letni staż pracy ogółem;
 3. minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania i/lub realizacji projektów dotyczących ochrony przyrody i/lub środowiska, optymalnie tych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

 Od kandydatów oczekujemy:

 1. znajomości funkcjonowania administracji publicznej oraz realiów współpracy z beneficjentami funduszy unijnych;
 2. znajomości wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w PO IiŚ;
 3. umiejętności weryfikacji i przygotowywania wniosków o płatność w PO IiŚ;
 4. umiejętności obsługi Pakietu MS Office oraz zdolności do szybkiego uczenia się obsługi nowych programów i aplikacji;
 1. znajomości struktury Lasów Państwowych oraz ustawy o lasach;
 2. sumienności, samodzielności i inicjatywy w działaniu;
 1. komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

 

Do zakresu obowiązków będzie należało, m.in.:

 1. koordynacja projektu realizowanego w ramach II osi priorytetowej PO IiŚ Adaptacji lasów do zmian klimatu na terenach nizinnych;
 2. prowadzenie monitoringu stanu zaawansowania projektu i okresowej sprawozdawczości;
 3. weryfikacja formalno-rachunkowa wniosków o płatność jednostek współpracujących;
 4. prowadzenie korespondencji z RDLP i nadleśnictwami;
 5. wsparcie jednostek realizujących zadania w ramach projektu w sprawnym wykonywaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie. 

 

Oferujemy:

 1. umowę o pracę;
 2. pracę na pełen etat;
 3. atrakcyjny pakiet socjalny;
 4. odpowiedzialną pracę w młodym i dynamicznym zespole.


 

Wymagane dokumenty:

 1. CV oraz list motywacyjny;
 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie: wykształcenia (dyplom ukończenia studiów), stażu pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie od obecnego pracodawcy o przebiegu zatrudnienia);
 3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko specjalisty ds. koordynacji projektu) opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.

 

Inne dokumenty:

-        kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Oferty zawierające komplet dokumentów (kopie/skany) należy składać w jeden z następujących sposobów:

-        pocztą elektroniczną na adres e-mail: APLIKUJ z tytułem maila: „konkurs na stanowisko specjalisty ds. koordynacji projektu”;

-        bezpośrednio do siedziby CKPŚ w dni robocze w godzinach 07:30-16:30 z dopiskiem na kopercie: „konkurs na stanowisko specjalisty ds. koordynacji projektu”;

-        pocztą tradycyjną na adres Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „konkurs na stanowisko specjalisty ds. koordynacji projektu”.

Na oferty oczekujemy do dnia 12 grudnia 2016 roku (decyduje data wpływu do CKPŚ). Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procedury konkursowej, nadesłane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. CKPŚ zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.