specjalista ds. finansowych

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Warszawa

2016-12-01

Znak spr.: DZ.1101.11.2016                                          Warszawa, dnia 25 listopada 2016 r.

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłasza:

konkurs nr 10/2016 na stanowisko:

specjalista ds. finansowych w Dziale Finansowym Projektów LP

 

Ogłoszenie o naborze

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, ekonomika przedsiębiorstw lub fundusze unijne);
 2. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziale finansowym, księgowym lub ekonomicznym, preferowane w instytucji finansującej projekty ze środków unijnych lub bezpośrednio związane z wdrażaniem projektów współfinansowanych ze środków UE;
 3. Dobra znajomość przepisów i wytycznych w zakresie zasad kwalifikowalności wydatków oraz wdrażania i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy unijnych;
 4. Doświadczenie w weryfikacji dokumentów finansowych w projektach realizowanych
  w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności;
 5. Doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z Instrumentu Finansowego LIFE+;
 6. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z prawem podatkowym oraz zasadami księgowości;
 7. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagania preferowane:

 1. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawidłowości formalnej oraz finansowej dokumentacji przedkładanej do wniosków o płatność;
 2. Udział w wizytach monitorujących w celu weryfikacji zgodności dokumentów z wytycznymi, umowami o dofinansowanie oraz dokumentacją aplikacyjną;
 3. Znajomość struktury Lasów Państwowych.

Od kandydatów oczekujemy:

 1. Dobrej znajomości obsługi Pakietu MS Office, w szczególności MS Excel;
 1. Zaangażowania i bardzo dobrej organizacji pracy;
 2. Sumienności, pracowitości i samodzielności na stanowisku pracy;
 1. Umiejętności pracy zespołowej;
 2. Umiejętności analitycznego myślenia;
 3. Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

 

Do zakresu obowiązków specjalisty ds. finansowych będzie należało, m.in.:

 1. Weryfikacja formalno-rachunkowa wydatków w ramach POIiŚ oraz dokumentów w ramach innych projektów i zadań zleconych, w tym dokumentacji księgowej, przedkładanych do wniosków o płatność w ramach poszczególnych projektów;
 2. Przygotowywanie części dotyczącej postępu finansowego wniosków o płatność oraz przekazywanie wniosków do IW w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014-2020;
 3. Opracowywanie i aktualizowanie załączników do umów o dofinasowanie w zakresie finansowym (m. in.: planów wystąpień o środki płatności, planów finansowania oraz harmonogramów rzeczowo – finansowych) w ramach poszczególnych projektów;
 4. Monitorowanie płatności w ramach poszczególnych projektów;
 5. Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla beneficjentów w zakresie finansowym oraz udział w wizytach monitorujących.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę;
 2. Pracę na pełny etat;
 3. Atrakcyjny pakiet socjalny;
 4. Odpowiedzialną pracę w młodym i dynamicznym zespole.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV oraz list motywacyjny;
 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie: wykształcenia (dyplom ukończenia studiów), stażu pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie od obecnego pracodawcy o przebiegu zatrudnienia);
 3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko specjalisty ds. finansowych) opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.

 

Inne dokumenty:

-        kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Oferty zawierające komplet dokumentów (kopie/skany) należy składać w jeden z następujących sposobów:

-        pocztą elektroniczną na adres e-mail: APLIKUJ z tytułem maila: „konkurs na stanowisko specjalisty ds. finansowych”;

-        bezpośrednio do siedziby CKPŚ w dni robocze w godzinach 07:30-16:30 z dopiskiem na kopercie: „konkurs na stanowisko specjalisty ds. finansowych”;

-        pocztą tradycyjną na adres Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „konkurs na stanowisko specjalisty ds. finansowych”.

Na oferty oczekujemy do dnia 9 grudnia 2016 roku (decyduje data wpływu do CKPŚ). Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procedury konkursowej, nadesłane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. CKPŚ zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.