ds. kontroli

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Kraków

2016-11-30

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, ogłasza nabór na  stanowisko ds. kontroli.

Miejsce pracy: Tarnów, Kraków.

Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz 1202 -j.t.);
 • wykształcenie wyższe;
 • minimum  6 miesięcy  doświadczenia zawodowego;
 • znajomość standardów oraz metodyki kontroli;
 • znajomość zasad funkcjonowania EFS, w tym przygotowywania wniosków o dofinansowanie z EFS, zarządzania projektami oraz zasad monitorowania, kontroli, ewaluacji projektów współfinansowanych z EFS;
 • wiedza dotycząca rozliczeń finansowych oraz zamówień publicznych,
 • wiedza nt. funkcjonowania administracji publicznej,  w tym samorządu województwa;
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy;
 • umiejętność analizowania, interpretacji informacji oraz przedstawiania wniosków;
 • umiejętność analizowania dokumentów finansowych;
 • umiejętność dobrej komunikacji pisemnej i ustnej;
 • umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • rzetelność, spostrzegawczość, samodzielność;
 • odporność na manipulację i wpływy;
 • uczciwość i lojalność.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku: ekonomia, prawo;
 • mile widziane studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami, w tym współfinansowanymi ze środków EFS lub  audytu / kontroli;
 • preferowane doświadczenie w pracy związanej z wdrażaniem, rozliczaniem lub kontrolą projektów współfinansowanych ze środków UE;
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, o Krajowym Rejestrze Sądowym, o swobodzie działalności gospodarczej, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku;
 • znajomość zagadnień z zakresu pomocy publicznej;
 • komunikatywna znajomość języka obcego– preferowany język angielski;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dobrej obsługi MS Office, w tym bardzo dobrej obsługi programu Excel.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)   Współpraca przy opracowywaniu projektu planów i harmonogramów kontroli w miejscu realizacji projektów w ramach wdrażanych w WUP programów operacyjnych.

2)   Wykonywanie kontroli projektów w miejscy realizacji projektów:

 • przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektu lub w oparciu o dokumentację,
 • dokonywanie weryfikacji produktów i rezultatów projektu,
 • ustalanie przyczyn i skutków ujawnionych nieprawidłowości,
 • prowadzenie dokumentacji kontrolnej ( akt sprawy),
 • należyte zabezpieczanie dokumentacji kontrolnej,
 • opracowywanie pisemnych protokołów z przeprowadzonych kontroli, bądź sprawozdań z kontroli, a także syntetycznych sprawozdań lub informacji z ustaleń kontroli,    
 • analiza wykonania zaleceń pokontrolnych.

3)   Udział w doskonaleniu procedur i metodyk kontroli. 

Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i preferowane miejsce wykonywania pracy,
 • podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV),  
 • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej  o zatrudnienie (zgodnie ze wzorem do pobrania ze strony www.wup-krakow.pl/o-wup/praca-w-urzedzie);
 • podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie ze wzorem do pobrania ze strony www.wup-krakow.pl/o-wup/praca-w-urzedzie);
 • kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów  potwierdzających wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
 • kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (na dzienniku Podawczym- na parterze) lub,
 • pocztą elektroniczną na adres APLIKUJ w przypadku posiadanych  uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz.U. Nr 130 z 2001 r., poz. 1450 z późn. zmianami) lub,
 • pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków.

w terminie do dnia 9 grudnia 2016 r. (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.  Informacja o wyniku rekrutacji, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/wupwkrakowieoraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1 - pokój nr 703.

Pozostałe informacje:

 • informacja o warunkach pracy na danym stanowisku w Krakowie: praca biurowa w siedzibie Urzędu oraz w terenie polegająca na kontroli projektów w miejscu ich realizacji. Budynek Urzędu wyposażony w podjazd i dwie windy dostosowane do wózków inwalidzkich o średniej szerokości siedzisk (do40 cm). Ciągi komunikacyjne na poszczególnych piętrach umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku. Praca związana jest z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku.  Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Specyfika pracy wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku ( między piętrami) i przemieszczania się w terenie.
 • informacja o warunkach pracy na danym stanowisku w Tarnowie: praca biurowa w siedzibie Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie oraz w terenie polegająca na kontroli projektów w miejscu ich realizacji. Budynek jest wyposażony w dwie windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku. W pomieszczeniach pracy wąskie przejścia i dojścia. Praca związana jest z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Specyfika pracy wymaga przemieszczania  się w terenie.
 • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%;
 • na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • w  przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.
 • Dyrektor WUP w Krakowie w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o unieważnieniu lub nierozstrzygnięciu naboru.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach  i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy, a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych spełniających wymagania kwalifikacyjne.

Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych mogą skorzystać z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 102275 ofert pracy. Sprawdź!