Kierownik montażu konstrukcji stalowej

Yabimo

Malmo

2016-11-25

www.yabimo.com

 

Firma Yabimo jest dostawcą komponentów i konstrukcji stalowych oraz przedsiębiorstwem budownictwa przemysłowego jak również agencją zatrudnienia wpisaną do rejestru pod numerem 7999. Na potrzeby swoich projektów firma poszukuje:

 

 

Kierownik montażu konstrukcji stalowej

 

Kierownik montażu konstrukcji stalowej

Miejsce pracy: Szwecja

Obowiązki:

Budowa: Montaż konstrukcji stalowej w Malmo w Szwecji

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi;
 • Zapoznanie się z dokumentacją obiektu – zakres: konstrukcja stalowa - wniesienie uwag;
 • Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obejmującego specyfikę realizowanego obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót;
 • Prowadzenie dokumentacji budowy / min. dziennika budowy, księgi obmiarów, harmonogramu rzeczowego, codziennych meldunków o stanie zatrudnienia i zastosowanym sprzęcie, sporządzenie opisu technologii montażu konstrukcji
 • Przeszkolenie z zakresu BHP pracowników biorących udział w pracach rozładunkowych konstrukcji i montażu hali;
 • Sprawdzenie wymaganych uprawnień pracowników do wykonywania określonego rodzaju prac oraz obsługi maszyn i urządzeń;
 • Sprawdzenie aktualności i dopuszczalności pracowników do wykonywania określonej pracy
 • Dopilnowanie i dopuszczenie do prac pracowników w wymaganych środkach ochrony osobistej / min. odzież ochronna, kaski, kamizelki ostrzegawcze, itp.;
 • Bieżąca realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanego obiektu według obowiązujących procedur i zaleceń
 • Zgłoszenie obiektu do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;
 • Przekazanie Klientowi Yabimo oświadczenia o:
  a. Zgodności wykonania konstrukcji z projektem,

b. Doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;
c. Dostarczeniu protokołów badań i sprawdzeń konstrukcji;
d. Dostarczenie kopii rysunków roboczych z opisami w przypadku naniesionych zmian projektowych;

 

Wymagania:

 • znajomość języka angielskiego,
 • min. 2-3 lata doświadczenia w kierowaniu pracami montażowymi konstrukcji stalowych,
 • uprawnienia (ograniczone lub pełne) do kierowania robotami budowlanymi są mile widziane,
 • uprawnienia VT odbioru jakości spoin są mile widziane,

Oferujemy:

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- życiorys  wysłany na adres: 

APLIKUJ

- kopię certyfikatów oraz innych dokumentów
 potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Zgłaszając kandydaturę należy podać w temacie e-mail: „Kierownik Montażu Szwecja”

 

 

Prosimy również o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Yabimo Sp. Z o.o. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Konarskiego 9 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 ze zm.))”

 

 

aplikuj

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 81859 ofert pracy. Sprawdź!