ds. kadr

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Kraków

2016-12-29

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, ogłasza nabór na  stanowisko ds. kadr.

Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz 1202 -j.t.);
 • wykształcenie minimum średnie;
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze kadrowej pracowników;
 • praktyczna znajomość Kodeksu Pracy i innych aktów prawnych związanych z prawem pracy;
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 • znajomość rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych;
 • znajomość zasad naliczania kosztów wynagrodzeń;
 • wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • praktyczna umiejętność wykonywania czynności kadrowych;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa z obszaru merytorycznego stanowiska pracy;
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowaniu własnej pracy, w tym pracy pod presją czasu;
 • umiejętność analitycznego myślenia, współpracy;
 • komunikatywność, dokładność, terminowość.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja i zarządzanie, prawo, ekonomia lub  średnie połączone z kursem kadrowo- płacowym;
 • pożądane studia podyplomowe z zakresu prawa pracy;
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługa kadrowa pracowników;
 • doświadczenie zawodowe  związane z planowaniem zatrudnienia, budowaniem systemu wynagradzania i analizowaniem polityki kadrowo- płacowej;
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zwłaszcza rozdziału IV;
 • wiedza nt. samorządu województwa;
 • znajomość zasad planowania budżetu w jednostkach administracji publicznej;
 • znajomość zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy;
 • ogólna wiedza na temat EFS oraz Programów Operacyjnych wdrażanych przez WUP;
 • umiejętność obsługi programu kadrowego Qrezus;
 • umiejętność obsługi elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy;
 • dobra obsługa pakietu MS Office, w tym bardzo dobra obsługa programu Excel.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw kadrowych wynikających z nawiązania, trwania, zmian i ustania stosunku pracy,  w tym m.in.
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie umów o pracę, aneksów, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, przeszeregowań, awansów, dodatków,  nagród jubileuszowych itp.,
 • prowadzenie i aktualizowanie danych w systemie kadrowo-płacowym,
 • weryfikowanie danych kadrowo- płacowych w składanych wnioskach dot. awansów, przeszeregowań, premii, nagród itp.
 • weryfikowanie danych kadrowych zawartych w zakresach czynności przedkładanych przez bezpośrednich przełożonych,
 • prowadzenie korespondencji wynikającej ze stosunku pracy,
 • monitorowanie przygotowania rocznego planu urlopu w WUP i nadzorowanie jego realizacji,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
 • powadzenie spraw kadrowych związanych ze świadczeniami emerytalno – rentowymi,
 • realizowanie procesu zwalniania pracowników,
 • realizowanie zadań związanych z zatrudnianiem pracowników WUP w ramach Pomocy Technicznej wdrażanych przez WUP Programów Operacyjnych,
 • prowadzenie obsługi kadrowej przygotowywanych i realizowanych w Urzędzie projektów.
 1. Rozliczanie czasu pracy pracowników, w tym nadzór nad przestrzeganiem norm  czasu pracyprowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pracy, ewidencjonowanie absencji pracowniczej, monitoring i analiza dyscypliny czasu pracy.
 2. Opracowywanie rocznego planu wynagrodzeń oraz bieżąca kontrola jego wykonania, w tym przygotowywanie raportów i sprawozdań z jego realizacji.
 3. Przygotowywanie danych do wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej wdrażanych przez WUP  Programów Operacyjnych.
 4. Przygotowywanie materiałów, informacji i analiz na potrzeby kontroli prowadzonych w obszarze spraw kadrowych.
 5. Prowadzenie sprawozdawczości i analiz z zakresu funduszu płac i zatrudnienia.
 6. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych do GUS,PFRON, MRPiPS  i innych instytucji.
 7. Organizowanie i koordynowanie spraw związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników, w tym zawieranie umów z jednostkami służby zdrowia, terminowe kierowanie pracowników na badania profilaktyczne oraz rozliczanie faktur.
 8. Prowadzenie spraw związanych z odbywaniem staży i wolontariatów w Urzędzie.
 9. Archiwizowanie dokumentacji.
 10. Przygotowywanie procedur/zarządzeń właściwych dla realizowanego zakresu zadań.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór;
 • podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV);  
 • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej o zatrudnienie  (zgodnie ze wzorem do pobrania ze strony bip.malopolska.pl/wupwkrakowie lub wup-krakow.pl/o-wup/praca-w-urzedzie);
 • podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie ze wzorem do pobrania ze strony bip.malopolska.pl/wupwkrakowie lub wup-krakow.pl/o-wup/praca-w-urzedzie);
 • kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;
 • kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy;
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów  potwierdzające wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (na dzienniku podawczym- na parterze) lub,
 • pocztą elektroniczną na adres APLIKUJ w przypadku posiadanych  uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz.U. Nr 130 z 2001 r., poz. 1450 z późn. zmianami) lub,
 • pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków

w terminie do dnia 12 stycznia 2017 r. (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

Informacja o wyniku rekrutacji, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/wupwkrakowieoraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1 - pokój nr 703.

Pozostałe informacje:

 • informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca biurowa w siedzibie Urzędu. Budynek Urzędu wyposażony w podjazd i dwie windy dostosowane do wózków inwalidzkich o średniej szerokości siedzisk ( do40 cm). Ciągi komunikacyjne na poszczególnych piętrach umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku. W pomieszczeniach pracy wąskie przejścia i dojścia. Praca związana jest z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Specyfika pracy wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku ( między piętrami);
 • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%;
 • na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • w  przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.
 • Dyrektor WUP w Krakowie w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o unieważnieniu lub nierozstrzygnięciu naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach  i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy,  a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych spełniających wymagania kwalifikacyjne.

Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych mogą skorzystać z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 108243 ofert pracy. Sprawdź!