pracownik socjalny

Ośrodek Pomocy Społecznej

Chorzów

2016-10-12

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas zastępstwa 

Wymiar zatrudnienia/etatu:      1,0 

1)   Wymagania formalne, potwierdzone odpowiednimi dokumentami

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182 z zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008r. Nr 27, poz.158). Kandydat posiada:

- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych  lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna  lub dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych(oświadczenie).
 2. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe(oświadczenie)

2) Wymagania merytoryczne

 • Znajomość przepisów: Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu postępowania  administracyjnego oraz aktualnych zasad i wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel).

3) Wymagane umiejętności i predyspozycje

 • komunikatywność tj. umiejętność budowania kontaktu z inną osobą
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • samodzielność tj. zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań w celu wykonania zleconego zadania
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań na stanowisku:

 1. praca socjalna;
 2. diagnozowanie środowiska;
 3. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 4. sporządzanie wywiadów środowiskowych;
 5. zawieranie kontraktów socjalnych;
 6. współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem;
 7. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;
 8. prowadzenie wymaganej dokumentacji;

 

Prosimy o nadsyłanie swoich ofert zawierających następujące dokumenty i oświadczenia:

 • Kopia dokumentu tożsamości
 • podpisane cv,
 • podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe
 • kopie  dokumentów (świadectw  pracy  lub zaświadczeń) potwierdzających staż  pracy,
 • podpisanie oświadczenia dotyczące niekaralności, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.).

Dokumenty, należy składać do 7 października 2016 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kruszcowej 22 (sekretariat pok.58, II piętro) w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego ”
Aplikacje, które wpłyną do OPS w Chorzowie powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci otrzymają informację dotyczącą dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 66233 ofert pracy. Sprawdź!