Główny Księgowy

Centrum Kultury w Mielnie

Mielno

2016-09-22

OGŁOSZENIE
p.o. Dyrektora Centrum Kultury w Mielnie o naborze na stanowisko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

p.o. Dyrektor Centrum Kultury w Mielnie,

ul. B. Chrobrego 45

76-032 Mielnoogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Centrum Kultury w Mielnie
Liczba etatów – 1

Miejsce wykonywania pracy: Mielno


1. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

Kandydat na stanowisko  GŁÓWNY KSIĘGOWY powinien:
1) spełniać warunki wynikające z art. 54 ustawy o finansach publicznych,
2) posiadać znajomość przepisów podatkowych (w tym VAT), rachunkowości, finansów publicznych, zagadnień i przepisów z zakresu naliczania składek ubezpieczeń społecznych, naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, tworzenia i rozliczania ZFŚS, umiejętności sporządzania sprawozdań do GUS.

2. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

1) znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury ,
2) znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,
3) znajomość obsługi komputera i znajomość komputerowych programów finansowo-księgowych i płacowych,
4) znajomość programu PŁATNIK,
5) umiejętność planistycznego i analitycznego myślenia,
6) dyspozycyjność,
7) komunikatywność
8) umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku główny księgowy:

1) kierowanie, organizacja i nadzorowanie pracy w zakresie działalności finansowej i księgowości ;

2) kontrola prawidłowości , rzetelności i legalności wykorzystania środków finansowych ;

3) nadzorowanie i sprawdzanie prawidłowości sporządzonych dokumentów i dokonanych operacji gospodarczych , a w szczególności :

a)      prowadzenie gospodarki finansowej CKM,

b)      prowadzenie rachunkowości zgodnie z właściwymi przepisami,

c)      opracowywanie projektu budżetu , analiza wykorzystania środków oraz sporządzanie

          sprawozdania z realizacji budżetu,

d)      sporządzanie terminowo sprawozdań zewnętrznych;

e)      dokonywanie księgowania wszystkich operacji  księgowo – finansowych,

f)       sporządzanie list płac,

g)      prowadzenie akt osobowych oraz sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zmianą warunków zatrudnienia oraz ustaniem stosunku pracy,

h)      ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy wszystkich pracowników CKM,

i)        kierowanie pracowników na badania okresowe,

j)        gromadzenie, prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie niezbędnej dokumentacji  finansowo-księgową CKM,

k)      obliczanie i odprowadzanie podatków od rachunków osób prywatnych i pracowników oraz działalności CKM,

l)        obliczanie i przygotowywanie wypłat zasiłków chorobowych oraz dokonuje terminowego rozliczenia z ZUS,

m)   dbanie o legalność i rzetelność dokumentacji finansowo-księgowej,

n)      dokonywanie terminowego sporządzania sprawozdawczości finansowej.

4. Warunki pracy:

1) praca przy komputerze, biuro znajduje się na piętrze,
2) sprzęt biurowy nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych (dot. osób niedowidzących, niedosłyszących).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy,
2) CV wraz z numerem telefonu kontaktowego, z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopia dowodu osobistego,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem naboru,
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

6. Inne dokumenty i oświadczenia:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów.

7. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć inne posiadane dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, kompetencje i umiejętności.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Centrum Kultury w Mielnie – ul. Lechitów 25, 76-032 Mielno, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Główny Księgowy” lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2016r. do godz. 15:00.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na www.ckm.mielno.pl oraz na tablicy informacyjnej w Punkcie Informacji Turystycznej Centrum Kultury w Mielnie.

 

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 76577 ofert pracy. Sprawdź!