Strażnik Miejski

Urząd Miasta

Mińsk Mazowiecki

2016-10-13

URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STRAŻNIK MIEJSKI W  STRAŻY MIEJSKIEJ W

MIŃSKU MAZOWIECKIM

 

 

w wymiarze 1 etatu


1. Wymagania niezbędne:

 

1/ posiadanie obywatelstwa polskiego,

2/ ukończone 21 lat,

3/ wykształcenie wyższe,

4/ co najmniej roczny staż pracy,

5/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7/ nienaganna opinia,

8/ osoba sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

9/ uregulowany stosunek do służby wojskowej,

10/ wysoka kultura osobista,

11/ komunikatywność, asertywność, empatia, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1/ pożądane wykształcenie wyższe: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne,

2/ dobra znajomość Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Ustawy o strażach gminnych, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

3/ ukończone pozytywnie zdanym egzaminem szkolenie podstawowe dla strażników gminnych (miejskich),

4/ doświadczenie w pracy w jednostce straży miejskiej lub policji,

5/ prawo jazdy kategorii B,

6/ umiejętność rzetelnego opracowywania dokumentów, sporządzania raportów,

7/ umiejętność obsługi komputera,

8/ posiadanie licencji pracownika ochrony,

9/ ukończone kursy samoobrony

 

3. Zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

1/  ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych

2/ czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

3/ współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4/ współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

5/ konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

6/ w uzasadnionych przypadkach udzielanie pouczeń oraz legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości,

7/ ujmowanie osób stwarzających  w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

8/ nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

9/ dokonywania czynności wyjaśniających, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

10/usuwanie pojazdów i blokowanie kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym.

4. Warunki pracy

1/ Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca w siedzibie budynku Straży Miejskiej oraz na terenie całego miasta Mińsk Mazowiecki, czasem w trudnych warunkach atmosferycznych,

- praca zmianowa,

- bezpośredni kontakt z interesantami,

- praca zespołowa,

- praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,

 

2/  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- stanowisko pracy zlokalizowane w budynku jednopiętrowym Straży Miejskiej ,

- narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,

- pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,

- brak oznaczeń dla osób niewidomych,

- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym,       niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

5. Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,

2/ życiorys (curriculum vitae),

3/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Mińska Mazowieckiego lub na stronie BIP –  www.bip.minsk-maz.pl/,

4/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu             z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Mińska Mazowieckiego lub na stronie BIP –  www.bip.minsk-maz.pl/,

5/ oświadczenie o sprawności pod względem fizycznym i psychicznym,

6/ kserokopie dokumentów poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia z odbytych szkoleń, zakresy czynności, zadań, obowiązków),

7/ kopie świadectw pracy a w przypadku osób pozostających w stosunku pracy zaświadczenie potwierdzające co najmniej roczny staż pracy,   

8/ kserokopia dowodu osobistego,

9/ kserokopia książeczki wojskowej potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (strony ze zdjęciem, informacją o rozpoczęciu i zakończeniu zasadniczej służby wojskowej i dot. kategorii zdrowia)- dotyczy mężczyzn.

 

6. Kopie innych dokumentów i oświadczeń

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze Strażnika Miejskiego w Straży Miejskiej w Mińsku Mazowieckim’’ w siedzibie Urzędu Miasta Mińska Mazowieckiego, ul. Konstytucji 3 Maja 1, Biuro Obsługi Interesanta lub drogą pocztową na adres Urzędu w terminie do dnia 19 października 2016r. do godziny 17.00 (liczy się data wpływu do Urzędu).

 

Uwagi:

1/ Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet wymaganych dokumentów w niniejszym naborze, zostaną zaproszeni do kolejnego etapu naboru. O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

2/ Aplikacje kandydatów dostarczone do Urzędu po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3/ Kandydaci, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu będą powiadamiani drogą mailową, bądź będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie pod numerem (25) 759 53 14

4/ Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończonej rekrutacji kandydat może je odebrać osobiście w Referacie Organizacyjnym (pok. 104) przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania  wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

5/ Informacja  o wynikach  naboru  będzie  zamieszczona na stronie BIP- www.bip.minsk-maz.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińska Mazowieckiego.

6/ Pytania dotyczące niniejszego naboru można kierować do Pani Kingi Rosłoniec- Kierownika Referatu Organizacyjnego- tel. (25) 759 53 14, pok. 104 na I piętrze Urzędu Miasta.

 

 

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 66500 ofert pracy. Sprawdź!