ds. rozwoju zasobów ludzkich

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Kraków

2016-11-21

Przedłużenie terminu składania aplikacji.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że termin składania aplikacji został przedłużony do 28.11.2016 r. (liczy się data wpływu).

_________________________________________________________________________

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, ogłasza nabór na  stanowisko ds. rozwoju zasobów ludzkich

Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz 1202 -j.t.);
 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 6 miesięcy  doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi;
 • wiedza z zakresu definiowania i realizacji projektów w obszarze „miękkiego” HR;
 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym metod i narzędzi (m.in. w zakresie planowania rozwoju pracowników, tworzenia profili kompetencyjnych i zarządzania nimi, oceny pracy, zarządzania szkoleniami, motywowania, ścieżek karier oraz rekrutacji i selekcji);
 • znajomość zasad tworzenia wewnętrznych procedur w zakresie przedmiotu stanowiska;
 • znajomość zadań realizowanych przez WUP;
 • umiejętność współpracy i budowania relacji;
 • umiejętność bardzo dobrej komunikacji pisemnej i ustnej;
 • umiejętność gromadzenia i analizowania informacji oraz ich  przetwarzania i wyciągania wniosków;
 • umiejętność twórczego podejście do rozwiązywania problemów;
 • umiejętność prowadzenia szkoleń;
 • umiejętność prowadzenia wywiadu kompetencyjnego;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • inicjatywa i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań;
 • komunikatywność;
 • dynamizm w działaniu i sprawność organizacyjna.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia;
 • mile widziany ukończony kurs trenerski;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze oceny i rozwoju pracowników oraz w  rekrutacji  i prowadzeniu szkoleń
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • umiejętność dobrej  obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobrej obsługi  programu Excel;
 • mile widziane studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • znajomość procedur przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji;
 • umiejętność przeprowadzania sesji AC/DC;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Inicjowanie, projektowanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu rozwoju zasobów ludzkich.
 • Opracowanie i wdrożenie procesów oraz narzędzi rozwoju pracowników (m.in. modele kompetencyjne, system ocen pracowniczych, ścieżki karier).
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów Kodeksu Etyki przez pracowników WUP.
 • Współpracowanie  i aktualizowanie kompetencyjnych opisów stanowisk pracy w WUP.
 • Organizowanie i koordynowanie procesu okresowej oceny pracowników.
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie realizowanych zadań.
 • Opracowywanie analiz, sprawozdań i raportów z realizowanych działań.
 • Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych właściwych dla realizowanego zakresu zadań oraz propozycji obowiązujących procedur pracy.
 • Dokonywanie okresowego przeglądu obowiązujących procedur pod kątem ich aktualizacji.
 • Wsparcie realizacji procesu rekrutacji pracowników.
 • Udział w identyfikacji i analizie ryzyka w ramach zespołu/działania
 • Zgłaszanie wszelkich przypadków pojawiających się zagrożeń (sygnałów ostrzegawczych)  oraz zmaterializowanych ryzyk bezpośredniemu przełożonemu.
 • Przestrzeganie ustanowionych mechanizmów kontroli (działań) ograniczających ryzyko
 • Archiwizacja prowadzonej dokumentacji.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór;
 • podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV);  
 • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej o zatrudnienie (zgodnie ze wzorem do pobrania ze strony bip.malopolska.pl/wupwkrakowie lub wup-krakow.pl/o-wup/praca-w-urzedzie);
 • podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie ze wzorem do pobrania ze strony bip.malopolska.pl/wupwkrakowie lub wup-krakow.pl/o-wup/praca-w-urzedzie);
 • kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów  potwierdzające wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
 • kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (na dzienniku podawczym- na parterze) lub,
 • pocztą elektroniczną na adres APLIKUJ w przypadku posiadanych  uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz.U. Nr 130 z 2001 r., poz. 1450 z późn. zmianami) lub,
 • pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków

w terminie do dnia 21 listopada 2016 r. (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

Informacja o wyniku rekrutacji, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/wupwkrakowieoraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1 - pokój nr 703.

Pozostałe informacje:

 • informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca biurowa w siedzibie Urzędu. Budynek Urzędu wyposażony w podjazd i dwie windy dostosowane do wózków inwalidzkich o średniej szerokości siedzisk ( do40 cm). Ciągi komunikacyjne na poszczególnych piętrach umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku. W pomieszczeniach pracy wąskie przejścia i dojścia. Praca związana jest z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Specyfika pracy wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku ( między piętrami);
 • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%;
 • na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • w  przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.
 • Dyrektor WUP w Krakowie w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o unieważnieniu lub nierozstrzygnięciu naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach  i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy, a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych spełniających wymagania kwalifikacyjne.

Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych mogą skorzystać z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.