Opiekun Klienta

druk24h.pl

Warszawa

2016-08-04

Centrum Dobrego Druku 24h

jest wła­sno­ścią G&G Stu­dio Sp. z o. o., fir­my za­ło­żo­nej w 1994 r. (to już 22 lata!) Po­sia­da­my trzy od­dzia­ły zaj­mu­ją­ce się pro­fe­sjo­nal­nym ko­pio­wa­niem, dru­kiem cy­fro­wym, dru­kiem wiel­ko­for­ma­to­wym, a tak­że zło­żo­ny­mi pra­ca­mi wy­koń­cze­nio­wy­mi.

Opiekun Klienta

Miejsce pracy: Warszawa

Obowiązki:

Opis stanowiska:
 

 • pozyskiwanie nowych klientów
 • kontakt telefoniczny oraz e-mailowy z klientami
 • przygotowywanie ofert i kalkulacji
 • doradztwo w zakresie oferowanych usług i zakupu optymalnego produktu
 • ścisła współpraca z działem graficznym i działem produkcji
 • nadzór nad realizacją prowadzonych projektów
 • realizacja planów sprzedażowych
 • zapewnianie najwyższego poziomu obsługi klientów zgodnie z przyjętymi standardami
 • budowanie oraz utrzymywanie długotrwałych, pozytywnych relacji z klientami
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy

 

Wymagania:

 • znajomość zagadnień produkcji reklamowej i poligrafii
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
 • inicjatywa, zaangażowanie i samodzielność w działaniu
 • elokwencja i łatwość nawiązywania kontaktów
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • odporność na stres i pracę pod presją czasu
 • empatia oraz pozytywne nastawienie do świata i ludzi

 

Oferujemy:

 • pra­cę w dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej się fir­mie o ugrun­to­wa­nej po­zy­cji ryn­ko­wej,
 • atrak­cyj­ne wy­na­gro­dze­nie (ade­kwat­ne do po­sia­da­nych kwa­li­fi­ka­cji),
 • moż­li­wość roz­wo­ju za­wo­do­we­go i po­zy­ski­wa­nie no­wych kom­pe­ten­cji,
 • przy­ja­zną at­mos­fe­rę pra­cy.

aplikuj

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.)."

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 69327 ofert pracy. Sprawdź!