Grafik/DTP

druk24h.pl

Warszawa

2016-08-03

Opis stanowiska:

 • projektowanie graficzne (standy, wizytówki, foldery, reklamy wielkoformatowe, itp.)
 • skład DTP

 

Wy­ma­ga­nia:

 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem graficznym

 •  znajomość programów graficznych takich jak: Photoshop, CorelDraw

 •  komunikatywność

 •  kreatywność i samodzielność

 •  oryginalność pomysłów

 •  odpowiedzialność za powierzone zadania

 •  umiejętność pracy pod presją czasu

 •  zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole


Za­pew­nia­my:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • przyjazną atmosferę pracy

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z portfolio na adres: APLIKUJ

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 69310 ofert pracy. Sprawdź!