Opiekun Klienta / Doradca Klienta

druk24h.pl

Warszawa

2016-08-02

G&G Stu­dio Sp. z o. o. od 1994 ro­ku zaj­mu­je się sze­ro­ko ro­zu­mia­ną pro­duk­cją re­kla­mo­wą i pro­fe­sjo­nal­nym dru­kiem cy­fro­wym. Odział fir­my - Cen­trum Do­bre­go Dru­ku pra­cu­ją­ce 24h/7 d­ni, jest naj­więk­szym cen­trum dru­ku cy­fro­we­go i ko­pio­wa­nia w War­sza­wie. Na­si Klien­ci dzia­ła­ją w bran­żach: szko­le­nia, even­ty, re­kla­ma, bu­dow­nic­two i ar­chi­tek­tu­ra. Wy­ko­nu­je­my sze­reg usług zwią­za­nych z pra­cą biu­ro­wą i ad­mi­ni­stra­cyj­ną.

Opiekun Klienta / Doradca Klienta

Miejsce pracy: Warszawa

Obowiązki:

 • pozyskiwanie nowych klientów
 • kontakt telefoniczny oraz e-mailowy z klientami
 • przygotowywanie ofert i kalkulacji
 • doradztwo w zakresie oferowanych usług i zakupu optymalnego produktu
 • ścisła współpraca z działem graficznym i działem produkcji
 • nadzór nad realizacją prowadzonych projektów
 • realizacja planów sprzedażowych
 • zapewnianie najwyższego poziomu obsługi klientów zgodnie z przyjętymi standardami
 • budowanie oraz utrzymywanie długotrwałych, pozytywnych relacji z klientami
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy

 

Wymagania:

 • znajomość zagadnień produkcji reklamowej i poligrafii
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
 • inicjatywa, zaangażowanie i samodzielność w działaniu
 • elokwencja i łatwość nawiązywania kontaktów
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • odporność na stres i pracę pod presją czasu
 • empatia oraz pozytywne nastawienie do świata i ludzi

 

Oferujemy:

 • pra­cę w dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej się fir­mie o ugrun­to­wa­nej po­zy­cji ryn­ko­wej,
 • atrak­cyj­ne wy­na­gro­dze­nie (ade­kwat­ne do po­sia­da­nych kwa­li­fi­ka­cji),
 • moż­li­wość roz­wo­ju za­wo­do­we­go i po­zy­ski­wa­nie no­wych kom­pe­ten­cji,
 • przy­ja­zną at­mos­fe­rę pra­cy.

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym 
na ad­res: pra­APLIKUJ­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

aplikuj

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.)."

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 66497 ofert pracy. Sprawdź!