Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Urząd Miasta

Mińsk Mazowiecki

2016-10-13


URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W WYDZIALE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI

w wymiarze 1 etatu

1. Wymagania niezbędne:

1/ posiadanie obywatelstwa polskiego,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystnie z pełni praw publicznych,
3/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4/ nieposzlakowana opinia,
5/ wykształcenie wyższe z zakresu administracji, gospodarki przestrzennej, budownictwa lub prawa,
6/ co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej rok w administracji publicznej,
7/ znajomość przepisów ustaw:
 o gospodarce nieruchomościami,
 o własności lokali,
 o samorządzie gminnym,
 Kodeks postępowania administracyjnego,
 Kodeks cywilny.
8/ umiejętność rzetelnego opracowywania dokumentów, pism, sprawozdań,
9/ dobra znajomość obsługi komputera (m.in. pakiet MS Office, Internet) oraz urządzeń biurowych,

2. Wymagania dodatkowe:

1/ umiejętność właściwej organizacji pracy,
2/ wysoki stopień komunikatywności,
3/ zdolności organizacyjne, interpersonalne,
4/ wysoka kultura osobista
5/ gotowość do stałego samokształcenia,
6/ odpowiedzialność, terminowość i rzetelność.

3. Zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

1/ prowadzenie procesów sprzedaży nieruchomości miejskich, w tym lokali mieszkalnych,
2/ prowadzenie postępowań związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości ( w drodze tzw. komunalizacji i darowizny, przejmowanie gruntów drogowych),
3/ prowadzenie postępowań z zakresu oddawania nieruchomości miejskich w dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie i trwały zarząd, w tym ustalanie i aktualizowanie opłat z tego tytułu,
4/ prowadzenie spraw użytkowania wieczystego gruntów o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowe, w tym aktualizowanie opłat rocznych z tytułu tego użytkowania,
5/ gromadzenie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz przygotowywanie okresowych informacji dotyczących gospodarowania nieruchomościami miejskimi.

4. Warunki pracy

1/ Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie Urzędu,
- praca biurowa,
- stała praca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
- praca w terenie (oględziny, kontrole)

2/ Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy zlokalizowane na drugim piętrze w budynku Urzędu bez windy ,
- narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, niszczarka, telefon,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- podjazd dla osób niepełnosprawnych,
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

6. Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,
2/ życiorys (curriculum vitae),
3/ oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Mińska Mazowieckiego lub na stronie BIP – www.bip.minsk-maz.pl- zakładka: Nabór na wolne stanowiska pracy),
4/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Mińska Mazowieckiego lub na stronie BIP – www.bip.minsk-maz.pl- zakładka: Nabór na wolne stanowiska pracy),
5/ kserokopie dokumentów poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia, stażu pracy, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego (dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy, zaświadczenia z odbytych szkoleń, zakresy czynności, zadań, obowiązków), w przypadku osób pozostających w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu,
6/ kserokopia dowodu osobistego.

7. Kopie innych dokumentów i oświadczeń

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami’’ w siedzibie Urzędu Miasta Mińska Mazowieckiego, ul. Konstytucji 3 Maja 1, Biuro Obsługi Interesanta lub drogą pocztową na adres Urzędu w terminie do dnia 21 października 2016r. do godz. 15.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.

Uwagi:

1/ Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet wymaganych dokumentów w niniejszym naborze, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru. O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
2/ Aplikacje kandydatów dostarczone do Urzędu po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3/ Kandydaci, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu będą powiadamiani drogą mailową, bądź będą mogli uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie pod numerem (25) 759 53 14
4/ Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończonej rekrutacji kandydat może je odebrać osobiście w Referacie Organizacyjnym (pok. 104) przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
5/ Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie BIP- www.bip.minsk-maz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińska Mazowieckiego.
6/ Pytania dotyczące niniejszego naboru można kierować do Pani Kingi Rosłoniec- Kierownika Referatu Organizacyjnego- tel. (25) 759 53 14, pok. 104 na I piętrze Urzędu Miasta.

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 69307 ofert pracy. Sprawdź!