brak logo

STEKOP SA

Białystok

Opinie o STEKOP SA

ryszard 2016-05-31 21:23
brawo, z tego co słyszę w rozmowach to wszyscy rozglądają się za inną pracą, no i dobrze, niech to się wszystko rozp..., sami sobie strzelili ale nie w nogę tylko w d...
Maro 2016-06-01 15:00
To jest tylko umowa zlecenia pajacu trzy dni na wypowiedzenie,reprezentujesz poziom produkcji w B...u,wierny ale głupi wartownik
Wojtek 2016-06-02 18:43
Do pracownika!!! Nie strasz dyscyplinarką większość ludzi ma umowę zlecenie i tę dyscyplinarkę wiesz gdzie możesz sobie wsadzić. Ludzie po prostu piszą prawdę a oni wiedzą jak takiego c.mbała jak ty robic w balona. nikt ich nie szkaluje pogadaj z ludźmi z wrocka czy modlina i innych oni cały czas piszą prawdę jak ich stekop w c.ula robi
Gostek 2016-06-09 20:32
Podoba mi się praca w Stekopie,wypłata na czas,nie oszukują,Kadary w pożo,z Jarkiem idzie się dogadać-rzeczowy
daro 2016-07-06 15:53
słyszałem że stekop na granicznej we wrocku prowadzi szkółkę teresury psów , a trenerem jest k........isz z wołowa jaka jest szansa zatrudnienia umię donosić
piotr 2016-08-23 17:42
jak tam wielki łeb i spółka z granicznej jeszcze was nie wykonczyła spółka z Choroszczy słyszałem że prowadzicie hodowlę psów a głównym przewodnikiem jest J.C
1
frank 2016-09-01 13:48
czy ktoś wie kto wygrał przetarg na ochronę fizyczną pkp w pile??????
waldi 2016-09-01 15:33
podobno stekop -Piła bedzie robić podjazdy na pkp.....itd prawda????
kapral 2016-09-06 11:31
Słyszałem,że w tej firmie wypłata jest co półtora miesiąca kto ma umowę o zlecenie,natomiast donosiciele mają umowę o pracę co miesiąc,najlepszy jest człowiek CHAŁWA wierny piesek nawet służy w katedrze i spowiada się tylko swojemu spowiednikowi J. G ma obiecany nowy stołek. Słyszeliście coś na ten temat ?Zastanawiam się na propozycją pracy w 108
Jan wodnik 2016-09-08 21:29
A wody u nas u nas brakuje twierdzą,ze są oszczędności a temperatura pow.30 stopni a wody we Wrocku nie ma
Alba 2016-09-10 21:36
Jak to wody nie ma, E...a i J....k ciągle leją wodę i maja premie pomimo tego ,że są kary za brak ich kompetencji
Alan 2016-09-12 20:43
Terminowo płacą
Aral 2016-09-14 08:26
Według SIWZ na dzień dzisiejszy portier, dozorca zwany siłami ochronnymi w MON ma taka definicję:

Musi być kwalifikowanym POF i nie musi mieć książki osoby dopuszczonej do broni palnej typu "B".

Wygląda to tak:

3.5. Opis zamówienia
1. Zabezpieczenie i ochrona kompleksu, budynków, urządzeń i innych składników majątkowych znajdujących się na terenie chronionego kompleksu przed kradzieżą i dewastacją, działaniem osób zakłócających ład i porządek publiczny oraz ewentualnymi aktami sabotażu i terroryzmu, w tym ujawnianie zaistnienia takich zdarzeń.
2. Kontrola uprawnień do przebywania osób na terenie kompleksu, kontrola dokumentów uprawniających do wstępu i przebywania na terenie chronionym oraz kontrola wynoszenia lub wywożenia mienia zgodnie z zasadami określonymi w „Instrukcji ochrony SUFO”.
3. Kontrola pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z chronionego terenu oraz sprawdzanie dokumentów (asygnat) uprawniających do wwożenia i wywożenia składników majątkowych zgodnie z zasadami określonymi w „Instrukcji ochrony SUFO”.
4. Pracownicy ochrony realizujący usługę są uprawnieni do kontroli dokumentów:
a) uprawniających do wstępu, wjazdu i przebywania na terenie obszarów chronionych,
b) uprawniających do wnoszenia/wynoszenia lub wwożenia/wywożenia mienia z terenu obszarów chronionych poprzez wizualną kontrolę – lustrację bagażu, ładunków, bagażników i wnętrz pojazdów,
c) uprawniających do przebywania na obszarach chronionych,
a w szczególności tych osób, które nie eksponują identyfikatorów (przepustek).
d) po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą upoważnioną do przyjmowania interesantów i przybyciu osoby przyjmującej w celu odebrania interesanta z biura przepustek, pracownik ochrony (obsługi biura przepustek), wydaje dokument zezwalający na wejście na teren chroniony oraz potwierdza fakt wejścia w „Książce ewidencji wydanych przepustek jednorazowych”,
e) osoba przyjmująca, o której mowa w pkt. d ma obowiązek odprowadzenia interesanta do biura przepustek po załatwieniu sprawy.
5. Uniemożliwienie nielegalnego wejścia na chroniony teren osób postronnych, nietrzeźwych lub w sposób widoczny mogących stanowić zagrożenie dla pracowników, gości i mienia.
6. Ścisłe przestrzeganie obowiązujących decyzji i poleceń wydanych przez dowódcę/szefa/komendanta ochranianej jednostki/instytucji wojskowej, dotyczących zezwoleń na wejście i przebywanie osób oraz wjazd i postój pojazdów na terenie kompleksu.
7. Ścisłe współdziałanie z oficerem dyżurnym, komendantem ochrony i osobą funkcyjną odpowiedzialną za ochronę obiektu dla zapewnienia należytego bezpieczeństwa i ochrony obiektu.
8. Sprawdzanie stanu technicznego urządzeń wspomagających ochronę obiektów oraz zabezpieczeń fizycznych w postaci zamków mechanicznych, drzwi i okien, krat, zamknięć, ogrodzenia, oświetlenia, a także zabezpieczenia przeciwpożarowego.
9. Reagowanie i natychmiastowe zgłaszanie oficerowi dyżurnemu i osobom funkcyjnym jednostki/instytucji wojskowej wszelkich usterek urządzeń wspomagających ochronę, zabezpieczeń fizycznych, zagrożeniach dla mienia, zdrowia lub życia osób przebywających na chronionym terenie oraz podejmowanie niezbędnych czynności, celem zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa.
10. Nadzorowanie pracowników ochrony przez dowódcę ochrony SUFO poprzez system bezpośredniej kontroli ON-LINE do kontroli realizacji zadań w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu zainstalowanej centrali. Logowania pracownika ochrony w systemie nie może być rzadziej niż co 1,0 h. Na potrzeby osób kontrolujących wykonywanie wydruków z systemu rejestracji obchodów.
11. Reagowanie na sygnały przekazywane przez techniczne środki wspomagające ochronę i środki łączności.
W przypadku naruszenia systemu ochrony obiektu, zadziałania technicznych środków wspomagających ochronę oraz wystąpienia innych sytuacji kryzysowych prowadzenie interwencji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie obiektu.
12. Zabrania się podejmowania samodzielnego działania związanego z zejściem z określonej trasy patrolowania, posterunku, obiektu, wchodzenia do ochranianych budynków lub w inny sposób naruszania zasad ochrony określonych w „Instrukcji ochrony SUFO” bez uzyskania zgody oficera dyżurnego jednostki lub osoby funkcyjnej odpowiedzialnej za ochronę obiektu.
13. Uaktualnianie na bieżąco posiadanej dokumentacji oraz rzetelne jej prowadzenie zgodnie z danymi otrzymanymi od komendanta ochrony lub osoby funkcyjnej odpowiedzialnej za ochronę obiektu.
14. Zapewnienie na każdej zmianie wymaganej umową ilości pracowników ochrony.
15. Na polecenie oficera dyżurnego jednostki przyjmowanie pod ochronę mienia w depozyt.

Indywidualne obowiązkowe wyposażenie naliczone na każdego pracownika ochrony bez broni:
a) radiotelefon przenośny z a
Aral 2016-09-14 12:27
Indywidualne obowiązkowe wyposażenie naliczone na każdego pracownika ochrony bez broni:
a) radiotelefon przenośny z akcesoriami, działający na wydzielonym paśmie Wykonawcy,
b) latarka o minimalnych parametrach: siła światła 500 lm i zasięg światła 200 m oraz czas pracy 5 h,
c) przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA,
d) pałka służbowa,
e) kajdanki zakładane na ręce,
f) ostrzegacz napadowy umożliwiający przekazanie sygnału o napadzie do dowódcy ochrony SUFO (dyżurnego LCN). Dopuszcza się urządzenie w ramach systemu kontroli obchodów ON-LINE do kontroli realizacji zadań w czasie rzeczywistym,
g) telefon GSM – 1 szt. w obiektach gdzie nie występuje Dowódca ochrony,
h) opatrunek osobisty;
i) kamizelka taktyczna umożliwiająca przypięcie oraz włożenie do kieszeni i noszenie całości wymaganego indywidualnego wyposażenia pracownika ochrony.

7) Całość indywidualnego obowiązkowego wyposażenia przewidzianego w SIWZ i warunkach umowy, winien posiadać każdy pracownik ochrony przy sobie przypięte oraz włożenie do kieszeni kamizelki taktycznej przez cały okres realizacji usługi ochrony w obiekcie.
Odstępstwem od powyższej zasady jest:
a) latarka pobierana podczas warunków ograniczonej widoczności,
b) hełm i kamizelka ochronna – kuloodporna wydawana przez dowódcę ochrony w sytuacji kryzysowej lub na polecenie oficera dyżurnego jednostki,
c) ładowanie akumulatorów urządzeń indywidualnego wyposażenia pracownika ochrony, który w tym czasie przebywa w pomieszczeniu służby w budynku.
Maco Polo 2016-09-14 13:08
Generalnie panuje nastrój zniechęcenia, marazmu i jednocześnie pewnego oczekiwania na ozusowanie umów cywilno-prawnych. Natomiast w jakąkolwiek walkę specjalnie nie wierzę. Są przypadki strajków ochroniarzy, ale branża to nie jest monolit i ścierają się rożne interesy pracownicze. Zawsze znajdzie się pewien znaczący procent bardziej tchórzliwych lub emerytów – łamistrajków i cała energia osób odważniejszych i zdeterminowanych zostanie spacyfikowana od środka. Branża nie mówiła i nie będzie mówić jednym głosem, ponieważ jest ona zwykłym, przypadkowym śmietnikiem zawodowym, zbierającym pod swe skrzydła, poza wspomnianymi już niepełnosprawnymi, emerytów wszystkich profesji, ze szczególnym uwzględnieniem mundurowych, a nadto studentów, chłoporobotników z wykształceniem podstawowym, ludzi po studiach kierunkowych z szeroką formułą słowa „bezpieczeństwo” i osoby przypadkowe, podejmujące pracę z braku innych ofert zawodowych, albo marnych kwalifikacji. Oceniam, że najwyżej 15 -20 procent obecnych w branży to osoby, które chcą z nią wiązać swoją przyszłość zawodową i do tej pracy się nadają. Reszta traktuje ją jako tymczasową, więc po co się mają w niej aktywnie udzielać? Co ma wspólnego z branżą np. emeryt mundurowy? On już się zawodowo najczęściej wykazywał (wypalił) wcześniej. Teraz chce tylko w spokoju i bez wstrząsów dorobić do emerytury, bo inflacja go ściga, albo ucieka z domu ponieważ żona mu się zestarzała i gdera. Nie widzę w tym środowisku żadnego punktu wspólnego, który by je integrował, poza wszechobecną biedą dotyczącą oczywiście tych, którzy nie mają emerytur mundurowych czy górniczych. A to trochę za mało, jak na czynnik integrujący. Skuteczne związki branżowe widzę dziś jedynie w dużych firmach, jako organizacje zrzeszające pracowników jednego konkretnego podmiotu. Odmowa wyjścia na obiekty kontrahentów przynajmniej 2 tysięcy ochroniarzy danej firmy, zmusi momentalnie każdy zarząd do negocjacji. Tylu łamistrajków na raz nie przyjmą, przynajmniej tam, gdzie wymagane są jakieś kwalifikacje. Obecnie ruch związkowy dotyczy także zbyt rozdrobionego rynku branżowego, co również nie sprzyja integracji związkowej, a nadto nie stoją za nim żadne konkretne fundusze, tylko promocja internetowa, a to trochę za mało.
1
Ela 2016-09-20 18:36
Dlaczego czekanie na ozusowanie? Czy ozusowanie nie powinno czasem już nastąpić od 1 stycznia 2016? Mamy teraz wrzesień!
ANTEK 2016-09-23 09:06
Mam pytanie czy w waszych jednostkach we Wrocławiu czekacie na grafik służb do 30 każdego miesiąca?
Bo nasza Chałwa-nieudacznik życiowy od kiedy nastał nie wyrabia się z grafikiem dla paru osób ciągłe są z nim problemy nie posiada takich cech jak mundurowi tj.
-Umiejętność prognozowania tego, co może nastąpić w firmie itp
-Umiejętność zachęcenia ludzi do działania, przekonanie ich o słuszności i ważności tego, co robią
-Odwaga i sprawne podejmowanie decyzji, nawet nieco ryzykownych
-Poczucie odpowiedzialności za własne działania oraz za działania podwładnych
-Inteligencja emocjonalna, czyli umiejętność budowania zdrowych relacji międzyludzkich
-Inicjatywa i kreatywność w podejmowaniu się realizacji nowych zadań
-Obiektywna, uczciwa i sprawiedliwa ocena pracy pracowników
-Zdolność wyrażania własnych myśli, przekonań i pomysłów
-Wiedza z dziedziny negocjacji i komunikacji interpersonalnej

ON NIE POSIADA ŻADNEJ CECHY JAK ON SIĘ TAM U WAS UCHOWAŁ
xxx 2016-09-23 13:02
No dobra, ale wiadomo jakich średnich zarobków można się teraz spodziewać? Chętnie bym się załapał, zwłaszca, że zatrudnienie jest stabilne. A socjale?
kapitan 2016-11-01 09:42
w Poznaniu też wprowadzono rozliczenie dwumiesięczne bez podpisywania zgody . W J.W.Biedrusko
kierownictwo ochrony jest tak nieudaczne że nie można z nimi się dogadać.
Jokoer 2016-11-01 20:45
Czy to prawda,że od stycznia 2016 stawka będzie 12 zeta na godzinę netto
bayer 2016-11-02 08:48
Na pewno nie. Pewnie pójdą po stawce minimalne do tego wprowadzą rożnego rodzaju kary opłaty za wypożyczenie umundurowania i pewnie inne bzdety . Wszystko po to żeby zjechać na maksa ze stawki i okantować ludzi. Skoro cieć ma dostać 13 brutto to ile dostanie kwalifikowany, z pozwoleniem na broń? Myślicie że nam nadają . Ta firma nikomu nic nie dała i nie da. Nie liczcie na nic.
GUSTAW 2016-11-04 07:39
Jak nie ,nieudacznik dostał umowę o pracę plus premię,zwrot za dojazdy i wolną rękę nad psiarnią.Chwali się,że niedługo kupi nowy samochód gdyż Japończyk się psuje. Pracuje po 72 godziny dla dobra nas wszystkich z bronią.Po godzinach służy w katedrze. Każdemu załatwi pracę w Wrocławiu lub Łodzi lub pomoże przejściu do innej pracy.Jest uczymy i pożyteczny ,wykonuje polecania byłego małego menadżera ps.Karnister. Jak tu nie chwalić tej firmy koledzy z brzegu mają się dobrze gdyż pracowali razem w SO....ZIE Nawet były dyrektor S....U pracuje jako cieć w wekendy. Jednak firma daje i pomaga
Francuz 2016-11-13 19:17
Wygrali parę JW na Śląsku w 4 WOG Gliwice.. Ciekawe jakie stawki zaproponują.
A jak się nie dogadają z ludźmi to co przywiozą ludzi ze wschodniej Polski.
! 2016-11-14 11:35
Na slasku pracy w brud,tak ze smieszne pieniadze nie wchodza w gre.
1
Hildegrda 2016-11-14 14:16
Nie narzekajmy 12 zeta nie jest źle za godzinę pracy pod stresem
Fizjonom 2016-11-14 20:09
A skąd te 12 zł. Teraz parkingowy ma mieć 9,50 na rękę to taki stojący na JW to chyba 14 zł będzie miał.
Nie sądzicie.
! 2016-11-14 20:56
Dajcie sie [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] za te 12 zlociszy...
Erowiec 2016-11-24 10:22
Gdzie wygrali?chyba na opolszczyznie(zad nr 5)?
1
Ali 2016-11-24 23:17
Ty jesteś porostu zjebany gość
1
donat 2016-11-25 12:07
jakie jednostki wygrali!!! i kiedy.........
marian 2016-11-29 18:32
Najnowsze plany Ministerstwa Obrony Narodowej to powrót do przeszłości, czyli czasów, gdy obiekty wojskowe były chronione przez żołnierzy a nie Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO). Taki wariant oznacza spore oszczędności, bo w skali całego kraju na tego rodzaju ochronę MON tylko w tym roku wyda 422 mln zł. Ile SUFO kosztuje opolską brygadę?
Od momentu, gdy w polskiej armii skończyła się zasadnicza służba zawodowa, za ochronę wojskowych obiektów odpowiada SUFO, czyli prywatne firmy ochroniarskie..
1
marian 2016-11-29 18:33
Najnowsze plany Ministerstwa Obrony Narodowej to powrót do przeszłości, czyli czasów, gdy obiekty wojskowe były chronione przez żołnierzy a nie Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO). Taki wariant oznacza spore oszczędności, bo w skali całego kraju na tego rodzaju ochronę MON tylko w tym roku wyda 422 mln zł. Ile SUFO kosztuje opolską brygadę?
Od momentu, gdy w polskiej armii skończyła się zasadnicza służba zawodowa, za ochronę wojskowych obiektów odpowiada SUFO, czyli prywatne firmy ochroniarskie..
Hary 2016-12-04 18:56
Lubimy stawkę 13 zeta netto za godzinę i pracujemy a wy?
dupek 2016-12-13 15:15
Tak jak u nas w Kłodzku
CienkiBolek 2016-12-25 19:33
Pierwsze podejście do JW na Śląsku i totalna kopromitacja.Wygrali obiekty Bytom, Toszek i uciekli z podkulonym ogonem.
! 2016-12-27 21:06
CO TO ZA PODMIOT,pelen profesjonalizm :-)Nauczcie sie szanowac pracownikow,praca za grosze sie skonczyla.Szanujcie ludzi,a i oni szanowac Was beda.Jak przyszli tak i znikneli powyzej kolega Was podsumowal...
mar 2016-12-30 15:59
Może ktoś wie kiedy zapłacą za grudzień.
sty 2017-01-01 20:45
Jak to kiedy 10 stycznia 2017 z premią za dodatkową prace zgodnie z tym co Jaro obiecał
Jura 2017-01-01 21:35
Dostańcie nawet po 13 złotych ale jeśli pracodawca teoretycznie ustali, że płaci zatrudnionemu 13 zł za godzinę, ale potrąci z tego wynagrodzenia np. karę umowną za spóźnienie lub przewidzianą w umowie opłatę za wypożyczenie sprzętu do pracy (należącego do zleceniodawcy) lub odzieży do pracy (np. munduru dla pracownika ochrony), to czy zapewni on wypłatę minimalnej stawki godzinowej?
Przepisy ustawy nie wyłączają możliwości dokonania potrącenia wierzytelności przysługujących zleceniodawcy lub usługodawcy z wierzytelnością przysługującą zleceniobiorcy lub usługobiorcy z tytułu wynagrodzenia, zatem należy przyjąć, że - w świetle ustawy - jest ono dopuszczalne.


Czytaj więcej na http://praca.interia.pl/news-trzynascie-zlotych-jednak-nie-przy-wszystkich-zleceniach-bed,nId,2330533#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
Wroclawianin 2017-01-01 23:01
Podobno ze slaska pogonili ich sami pracownicy,ktorzy obstawiali tam obiety.firma zaproponowala jakies smieszne warunki a ci z tych obiektow ich wysmiali.W koncu ktos cos robi zeby nie dac sie dyma....
7
joker 2017-01-04 08:45
Nad morzem zaproponowali 2.4 na umowe o pracę + 12 zeta na UZ ..... i ludzie ich wyśmiali
I prawidłowo! Nie schodzcie poniżej 15 zeta jak w innych miejscach.
2
Walet 2017-01-04 17:37
Czy ktoś pracował w Komprachcicach i gdzie to jest ?Jakie są warunki,poszukują chętnych do pracy
zdzich 2017-01-28 20:59
joker ma rację , za 12 zł/h to kpina ale co zrobić jak każdy menago chce się wykazać zyskiem a zysk jest zawsze , tylko jaki?. Mróz, deszcz, słońce a my na posterunku. W okolicach Ponania masakra. Piszcie
1
alf 2017-02-23 16:39
wielki łeb na granicznej we Wrocku pseudo wazelina dalej oszukuje
Magnat 2017-03-01 07:48
Nigdy nowa przyjaźń nie wyrówna starej. Dla przyjaciela nowego nie opuszczaj starego. Gdy nie masz dobrych przyjaciół, staraj się ich dobrymi uczynić. Gdy się źle masz, wtenczas przyjaciela poznasz. Gdzie złe przypadki, tam przyjaciel rzadki. Gdzie interes dmucha,dobra praca, przyjaźń jest krucha. Gdzie przyjaźń panuje, tam wesołość z ochotą przebywa. Gdzie się myśli nie zgodzą, tam przyjaźń dziurawa. Jeden prawdziwy przyjaciel lepszy niż wielu krewnych Kto przyjaciół,kolegów z pracy nie szanuje, ten siebie rujnuje.
Wołek 2017-03-01 11:41
Magnat to jest dla dobre przysłowie dla wartowników
Agnieszka 2017-03-02 11:13
Dla zainteresowanych pojawiły się nowe oferty. Znajdziecie je na stronie głównej firmy - http://www.stekopsa.pl/praca.html ;)
polii 2017-03-07 02:40
Firma dla desperatów i osób mających nóż na gardle najpierw STEP a potem KOP. Ludzi mają za idi.tów . Z jednostek biorą grubą kasę a pracownikom dają ochłapy.Wartownicy pracują na broni która ma 50 lub 60 lat . Jak najdalej od tej firmy POZDRAWIAM.
Agnieszka 2017-03-17 11:13
@polii, a znalazłeś jakieś pozytywy pracy w STEKOP SA?
Pozytyw 2017-03-21 11:44
Agnieszko pozytywna jest Chałwa z Brzegu tj.nasza chluba zakładu i wizytówka
Zostaw swoją opinię o STEKOP SA - Białystok
UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie STEKOP SA