brak logo

AUTOMOTIVE ASSEMBLY SYSTEMS

Kobierzyce

Opinie o AUTOMOTIVE ASSEMBLY SYSTEMS

NOWY 2015-02-27 10:27:05
OGÓLNIE ZWRACAM HONOR TA FIRMA TO WIELKA POMYŁKA
NOWY 2015-02-27 10:27:47
Regulamin świadczenia usług przez Zleceniobiorców
Automotive Assembly Systems Sp. z o.o.
1. Podstawą wynagrodzenia jest przedstawienie przez Zleceniobiorcę rachunku wraz z Raportem ze Zlecenia selekcji/naprawy, które są zaakceptowane przez Zleceniodawcę.
2. Zleceniobiorca może zrzec się wynagrodzenia z zachowaniem odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Wynagrodzenie płatne jest przelewem, po dokonaniu stosownych potrąceń, w terminie do 20-tego dnia za miesiąc poprzedni na podstawie przekazanego Zleceniodawcy
rachunku, o którym mowa w pkt.1.
4. W przypadku niestarannego wykonania zlecenia, Zleceniodawca ma prawo do zatrzymania części wynagrodzenia.
5. Zleceniodawca ma prawo potracić z wynagrodzenia Zleceniobiorcy między innymi kwotę kary nałożonej na niego w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Dział Kontroli
Wewnętrznej, do kwoty 2000 zł/słownie: dwa tysiące/. Zleceniodawca oświadcza, iż został zaznajomiony z procedurą kontroli, której może zostać poddany w związku z
wykonywaniem zlecenia i akceptuje wszelkie wynikające z niej konsekwencje, między innymi wyraża zgodę na potracenie kary, o której mowa w zdaniu pierwszym z
należnego mu wynagrodzenia.
6. Niezależne od uprawnienia Zleceniodawcy, o którym mowa w pkt 4, Zleceniobiorca zobowiązany jest do naprawienia Zleceniodawcy wyrządzonej szkody, ponad zatrzymaną
część wynagrodzenia.
7. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o ewentualnej absencji na 48 godzin przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia wykonania zlecenia. Za
niezachowanie tego terminu Zleceniodawca potrąci Zleceniobiorcy z wynagrodzenia netto karę umowną w wysokości 100 zł /słownie: sto złotych/.
8. Zleceniobiorca może powierzyć realizację przedmiotu umowy osobie trzeciej, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zleceniodawcy. O wyznaczeniu zastępcy
Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia wykonania zlecenia.
9. Powierzenie wykonania całości lub części umowy osobie trzeciej wbrew postanowieniom pkt. 7 i 8 rodzi odpowiedzialność Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy za
ewentualne szkody wyrządzone podczas realizacji umowy zlecenia.
10. Wraz z podpisaniem umowy Zleceniobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu umowy przez Zleceniodawcę
dla potrzeb rekrutacji oraz celów marketingowych. Jednocześnie Zleceniobiorca oświadcza, że został poinformowany o możliwości wglądu do swoich danych osobowych, ich
poprawiania i usuwania.
11. Zleceniobiorca, który nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób określony w pkt.10, składa stosowne oświadczenie w dniu podpisania umowy.
12. Wraz z podpisaniem umowy Zleceniobiorca deklaruje brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz posiadanie wymaganych uprawnień wiedzy i umiejętności niezbędnych do
wykonania zlecenia w tym również w zakresie bezpiecznego ich wykonywania.
13. Zleceniobiorca, który nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu podpisania umowy zlecenie, a wyraża chęć podlegania ubezpieczeniu społecznemu,
złoży wniosek o dobrowolnym ubezpieczeniu społecznym najpóźniej w dniu podpisania umowy, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa.
14. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących Zleceniodawcy, kontrahentów Automotive Assembly Systems Sp. z o.o., a
także zobowiązuje się chronić interesy Zleceniodawcy oraz firmy, w której wykonuje zlecenie, także po rozwiązaniu przez strony umowy.
15. W przypadku naruszenia zakazu o którym mowa w pkt. 14, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 20.000, 00 zł /słownie: dwadzieścia
tysięcy/ za każde naruszenie. Przy czym kara umowna, o której mowa powyżej, płatna jest w terminie 14 dni od dnia naruszenia. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza
możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
16. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powierzone mu rzeczy.
17. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu powierzonego mu mienia w stanie w jakim je otrzymał, z uwzględnieniem zużycia wynikającego z normalnego użytkowania. W
przypadku braku zwrotu powierzonego mienia lub zwrotu mienia uszkodzonego, niekompletnego lub noszącego ślady ponadprzeciętnego zużycia Zleceniobiorca zobowiązuje
się do zapłaty Zleceniodawcy tytułem rekompensaty kwoty odpowiadającej wartości początkowej mienia niezwróconego, uszkodzonego, niekompletnego lub noszącego ślady
ponadprzeciętnego zużycia. Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do dokonania potrącenia powyższych kwot z wynagrodzeniem przysługującym Zleceniobiorcy z tytułu
wykonania umowy zlecenia.
18. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kwoty 10
4
NOWY 2015-02-27 10:29:14
Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kwoty 100 zł /słownie: sto złotych/ w przypadku, gdy po wydaniu mu odzieży (m.in. koszulka z logo
firmy Zleceniodawcy, spodnie robocze) lub/i obuwia roboczego odstąpi od wykonywania zlecenia przed upływem co najmniej 64 godzin wykonywania zlecenia od dnia
wydania mu odzieży lub/i obuwia. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do dokonania potrącenia powyższej kwoty z
wynagrodzeniem przysługującym mu od Zleceniodawcy z tytułu realizacji umowy zlecenia.
19. Zleceniobiorca traci wynagrodzenie w przypadku dokonania przez niego kradzieży oraz jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10.000 zł /słownie:
dziesięć tysięcy/ na rzecz Zleceniodawcy.
20. Zapłata kary umownej przez Zleceniobiorcę wskazanej w pkt. 19 nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zleceniodawcę naprawienia szkody powstałej w wyniku
kradzieży.
21. Jeżeli Zleceniodawca w celu wykonania zlecenia poniesie koszty dodatkowe np. koszty badań lekarskich, szkoleń, Zleceniobiorca w przypadku nie wykonania zlecenia,
zostanie obciążony tymi kosztami.
22. Zleceniodawca nie odpowiada za rzeczy osobiste Zleceniobiorcy pozostawione w miejscu wykonywania zlecenia bez nadzoru ze strony Zleceniobiorcy.
23. Zleceniodawca nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz Zleceniobiorcy wynikających ze stosunku pracy.
24. Zleceniobiorca nie jest związany zasadami systemu organizacji pracy Zleceniodawcy, w tym regulaminem pracy. Może jednak brać pod uwagę zalecenia Zleceniodawcy, o ile
nie są sprzeczne z przedmiotem zlecenia i obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.
25. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie podejmowania działalności konkurencyjnej wobec Zleceniodawcy ani do nie wykonywania jakichkolwiek czynności, na podstawie
jakiegokolwiek stosunku prawnego na rzecz podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Zleceniodawcy przez cały okres trwania niniejszej umowy oraz
przez okres 3 miesięcy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Dla celów niniejszej umowy strony przyjmują, iż działalnością konkurencyjną wobec Zleceniodawcy jest
jakakolwiek działalność zbieżna z przedmiotem działalności Zleceniodawcy w tym w szczególności: świadczenie usług kontroli jakości, sortowania i naprawy komponentów
oraz usług agencji pracy tymczasowej. Za naruszenie przez Zleceniobiorcę zakazu konkurencji Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w
wysokości 1500 zł /słownie: tysiąc pięćset złotych/ za każde naruszenie. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia Zleceniodawcy możliwości dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do dokonania potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia
przysługującego mu z tytułu realizacji umowy zlecenia.
26. Roszczenia Zleceniobiorców w stosunku do Zleceniodawcy przedawniają się z upływem dwóch lat.
27. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy zlecenia strony poddadzą sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.
28. W sprawach nieregulowanych umową i niniejszym Regulaminem świadczenia usług przez Zleceniobiorców obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
29. Jeżeli Zleceniobiorca w ciągu jednego miesiąca po zakończeniu miesiąca, w którym było wykonane zlecenie, nie przedstawi jego rozliczenia, to z uwagi na umowę zawartą z
kontrahentem Zleceniodawcy, rozliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie staje się niemożliwe. Z tytułu tych okoliczności, a w związku z tym, z brakiem możliwości
rozliczenia wykonania zlecenia, Zleceniobiorca nie może żądać wypłaty wynagrodzenia (nieprawidłowe wykonanie zlecenia).
30. Zleceniobiorca traci wynagrodzenie w przypadku przystąpienia do wykonywania czynności po spożyciu alkoholu lub zażyciu innych środków odurzających, bądź spożywaniu
alkoholu czy też zażywaniu środków odurzających w miejscu i czasie wykonywania czynności objętych umową zlecenia, jeśli czynności te są wykonywane na terenie
Zleceniodawcy, lub na terenie kontrahenta Zleceniodawcy, oraz jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10.000 zł /słownie: dziesięć tysięcy/ na rzecz
Zleceniodawcy.
2
Nowy 2015-02-27 10:35:41
Na umowie nic nie ma ale regulamin jest podpięty pod umowę wiedz jeżeli podpisujesz umowę to i regulamin podpisujesz. Wiedz Proszę ludzi o nie podpisywanie umowy to są oszuści
kaja 2015-03-03 13:29:55
no jak na umowie nic nie ma @Nowy? to co, podpisujesz pustą kartke cyz jak to wygląda? nie za bardzo rozumiem jak sprawa się ma do rzeczywistości, chyba troche przesadzacie. Poza tym sądzę, że ludzie zdają sobie sprawe z tego, że muszą się zapoznać z regulaminem - tak samo jest nawet na tym forum przecież.
martyna90 2015-03-17 16:32:42
nie wierzę w jakieś takie dziwne stwierdzenie z kosmosu że na umowie nic nie ma. nikt nigdy nie poda ci do podpisania pustek kartki, poprzedni ustrój polityczny na szczęście już nie wróci. a może ktoś tutaj po prostu umowy nie przeczytał? ewentualnie proszę koigoś tutaj o infio jak skonstruowana jest umowa i co w niej jest, okej?
Robolek81 2015-03-23 19:55:35
Ja mam tylko pytanie dotyczace osob ktore sa juz zatrudnione i pracuja tez przez firme agencyjna Automotive Assembly Systems w takim wypadku na ile sa podpisywane umowy przez taka firme a jakie stawki proponuja na rozmowie kwalifikacyjnej osobom ubiegajace sie o prace do poszczegolnych firm np taka jak Maflow Boryszef ??
i czy wynagrodzenia sa dostawane na czas przez pracodawce czy maja opóznienia co do wyplat za prace w danym przerobionym miesiacu
Polkowice 2015-03-25 10:01:35
Automotive Assembly Systems Polkowice.
Omijajcie z daleka, najniższa krajowa na umowę zlecenie, własny dojazd do pracy, dziwne zmiany, praca w niedziele i soboty jak przy normalnej stawce. Sama praca wygląda tak że rzucają was po całej Polkowickiej strefie, (skąd mają zlecenie), trzeba się nadźwigać ciężkich części, zawieść je i wyładować. Po jednym dniu normalny człowiek rezygnuje.
radzio 2015-03-31 22:45:36
W takim razie nie wiem co Was takiego w Polkowicach trzyma w Automotive Assembly systems, bo minimalną krajową na umowie zlecenie to można znaleźć w każdej firmie, a McDonald's płaci już lepiej chyba, ewentualnie zostaje praca w jakimś markecie, czy coś takiego. Czemu godzicie się na takie warunki, az takie wysokie bezrobocie w regionie?.
QueEsEsto 2015-04-17 03:19:08
Wydaje mi się, że jak ktoś nie jest ambitny to po prosty bierze to co dają. A pracodawcy tylko czekają z otwartymi rękami na takich ludzi bo mają z nich duży pożytek.
zainteresowany 2015-05-05 15:19:57
Witam. Interesuje mnie wysokość wynagrodzenia Koordynatora - wybieram się w najbliższym czasie na rozmowę w sprawie podjęcia pracy na w/w stanowisku, z góry dzięki zainformację.
gość 2015-05-06 10:20:42
Do martyna90:
1. W poprzednim ustroju politycznym przy podpisywaniu umowy o pracę (UMOWY O PRACĘ!!! nie było naciągania tak jak jest to teraz i do tego KAŻDY miał obowiązek pracy), jasno podana była grupa zaszeregowania z podaną kwotą (czyli ile się zarobi) wraz z dodatkami, a w regulaminie pracy był podany zakres obowiązków, bez kar, odliczeń od pensji itd. bo to określał Kodeks Pracy!!!!
2. Jeżeli regulamin jest załącznikiem do Umowy o Pracę, to nie musi być nic zapisane w Umowie o Pracę BO JEST ZAŁĄCZNIK!!! Podpisując Umowę, zgadzasz się na zapis w załączniku!!! Na załączniku może być twoja parafa, lub nie...
3. Tylko kompletni ignoranci, gimbusy i osoby z wypranym przez PiS mózgiem mogą twierdzić, że "były system" był gorszy. Wszyscy mieli pracę, nawet najmniej zarabiającym wystarczało do 1-szego i mieli na odłożenie, bez problemu można było chorować, na wczasy było stać każdego (również za granicą), można było bezpiecznie przejść przez osiedle nawet o 3 w nocy, ludzie mieli pełne lodówki pomimo tego co pokazuje telewizja (puste półki w sklepach)... itd. Mogę podać więcej przykładów. To, o czym piszesz, jest dobrym przykładem kłamliwego prania mózgu przez obecnie rządzących...
Kopytko 2015-05-19 20:44:59
Nie ma co narzekać. Taki już ten kraj, że mamy umowy takie jakie są i chyba nic w najbliższym czasie się nie zmieni. Szkoda tylko, że Polak Polaka wykorzystuje. Bo rozumiem wymagać od pracownika i zależnie od zaangażowania płacić, ale tutaj można tyrać i nic. Marne grosze się tylko w ten sposób zarobi.
1
pracownik 2015-05-21 11:29:36
odradzam pracowanie w tej firmie, problemy z płatnosciami , w ostatecznym rozerachunku nie otrzymalem wynagrodzenia które powinienem otrzymać
2
wielgosz 2015-06-19 01:21:58
nie Ty pierwszy i nie Ty ostatni w tej branży czy też w tej firmie. Ale rozumiem , że pracowałeś na produkcji prawda ? bo w tym miejscu właśnie najczęściej zdarzają się takie jaja. Idż do biura http://praca.gratka.pl/oferta/pracownik-biurowy-2806793.html?utm_source=gowork.pl&utm_medium=gowork&utm_campaign=export_xml tu masz oferte. Lepsze warunki
xyz 2015-08-11 13:53:50
Ludzie, nie idźcie tam! Oszustwo - nie wypłacają pieniędzy!
ulek 2015-08-11 17:04:34
@xyz czemu piszesz ze nie wyplacaja pieniedzy. przeciez umowa jest podpisana i tam jest zazwyczaj wyraznie zawarte adnotacje o wyplacie. ? a wide ze AUTOMOTIVE ASSEMBLY SYSTEMS SP. Z O. O. aktualnie prowadzi mnostwo naborow do siebie do pracy. sam sie zainteresowalem ale musze przynac ze sa bardzo ubogie w opis. ktos wie czy daja tam umowy?
qwer 2015-08-17 21:38:54
umowa zlecenie na 30/31 dni, z jednej strony regulamin a na drugiej wszystkie dane stawka itp
szukampracy 2015-09-08 18:44:41
Zatrudniają w Pruszczu Gdańskim. Wiecie co to za praca? Dla jakiej firmy? Warto iść czy nie?
kalimior 2015-09-10 20:13:44
@szukampracy - nie widziałam ofert na pruszcz gdański. Owszem, szukają pracownik do oddziałów w całej Polsce, ale tam chyba nie widziałam. Chyba najbliżej by było do kujawsko-pomorskiego na stanowisko operatora linii zbierająco-szyjącej. Proponują zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, co juz jest plusem w dzisiejszych czasach.
asznas 2015-10-11 00:17:05
bardzo proszę was o informacje, czy nie szukają teraz przypadkiem kogoś do pracy w województwie łódzkim, niedługo się tam przeprowadzam i po prostu szukam pracy, żeby nie robić tego po przyjeździe, tylko żeby już sobie coś zaklepać, że tak to ujmę... jeśli coś wiecie to dajcie proszę znać, pozdrawiam
Ja 2015-10-11 07:29:46
Szukają na pewno, ostatnio sam się przyjąłem
iksik 2015-11-05 16:50:22
Według oferty pracy jaką automotive assembly wrzucił teraz to szukają pracowników produkcji i to nie jednego a kilkoro. Praca jest w systemie zmianowym i co fajne - jest w zespole z młodymi ludźmi, a przyjemnie się przecież pracuje z ludźmi w swoim wieku. A i stawka za pracę jest rozliczana w systemie godzinowym.
sikorka 2015-11-08 12:48:19
@iksik - super, że zapewniają zatrudnienie w przyjemnej atmosferze. Przecież młoda kadra zawsze daje dużo radości w wykonywaniu obowiązku i więcej dystansu.
alka 2015-11-10 15:52:45
jasne przecież lepiej sie pracuje w zespole młodym,wiecej kreatywności oraz otwartości na różne pomysly i ich wdrażanie
ulek 2015-11-12 19:15:52
tylko z tego co widzialem to tylko oferuja umowe cywilno prawna, nie wiecie czy na umowe o prace nie ma co liczyc
ona 2015-12-08 14:35:46
nie polecam by pracować przez tą Agencję zakłamani po całości i dokładnie jeżeli już podpisujecie czytajcie umowę i regulamin, który jest drobnym druczkiem. Na początku wszystko fajnie pięknie a w dzień wypłaty odtrącą 350 zł za debilowate punkty no niestety, muszą zapracować na swoje wypłaty, ciuszki, samochodziki i paliwo. NIE POLECAM !!!
paa 2015-12-08 18:39:03
ale jako pracowik produkcji to jednak można sporo zyskać, bo masz nie tylko regularną wypłate, ale zobaczcie, że tez do tego dochodza rózne szkolenia na pewno.
1
ypao 2016-01-07 18:05:19
@paa no może i szkoleia sa, ale zobacz, ze jako team lider masz tych szkoleń wiecej, a tutaj tylko doświadczenia w podobnym staowiksu wymagaja i to wszystko.
hit 2016-01-09 21:13:54
ale doświadczenie znikąd się nie bierze... :) jednak trochę czasu trwa jego zdobycie i fajnie, jak ludzie naprawdę zdobywają je w porządnych miejsach, a poza tym słyszałem, że mają świetną kulturę pracy
dzas 2016-01-12 00:49:22
Teraz Automotive Assembly Systems ma dość sporo ogłoszeń jesli chodzi o pracowników produkcji. To zatrudnienie bezpośrednio, a nie przez agencje, to może ktoś napisac na jaki pieniądz orientacyjnie mozna liczyc?
Damian` 2016-01-14 14:38:43
@dzas wydaje mi się, że skoro firma zatrudnia bezpośrednio, na szczęście, bez udziału żadnej agencji, to kasa będzie wyższa. Pracownik produkcji ma szansę na zarobki ok 2 tysięcy, ciekawe czy tutaj też
misiek 2016-01-16 18:01:17
@Damian myślę, że spokojnie 2 tysiące się wyciąga na produkcji. Przecież Automotive to duża i dobrze prosperująca firma, a ich zysk z roku na rok coraz to wzrasta. Poszukują głównie pracowników produkcji na całą Polskę. Praca dość monotonna, ale te 2 tysiaki raczej w kieszeni są :)
klis 2016-01-18 19:19:13
@misiek 2000 złotych na produkcji zarobisz, no ale musisz wyrabiać normę, w przeciwnym wypadku już będzie ciężko o taką sumę, jednak jak dobrze pracujesz to dostajesz premie.
KOBRA 2016-03-14 21:00:01
Hej jak wyglądają teraz płace przyjmujących przez firme? Tylko szczerze boto jest dla mnie bardzo ważne. Dzięki. Chodzi mi o Poznań ul piaskowa1
kalimior 2016-03-14 21:25:26
Stawka 2 tysiące złote jest dość odpowiednia bo i tak można liczyć na odpowiednie premie czy prowizje od tego. A atmosfera dopisuje? Dzięki za odpowiedź
Dukov 2016-03-26 07:45:22
Burdel na kółkach to najlepsze określenie na to, co się tam dzieje. Ktoś się "pomylił" i nie zapłacili mi za cały tydzień pracy w grudniu, miałem czekać do końca lutego na korektę, dopiero zagrożenie sądem przyniosło efekty. Za luty w ogóle nie zapłacili jest problem z kontaktem z nimi. Co więcej za rok 2015 przysłali błędny PIT. Nie szanują pracownika, gdy chce się coś w biurze załatwić od razu widać, że przeszkadzamy paniom w plotkowaniu i piciu kawy, traktują ludzi jak śmieci. Proponowane stawki to śmiech na sali, regulamin umowy jest tylko po to, żeby jak najwięcej mogli potrącić pracownikowi z wypłaty. Śmieszny jest punkt, że jeśli ktoś znajdzie prace na: i tu wymienione jest kilkanaście stanowisk
alek 2016-03-26 09:07:57
dziwi mnie zatem @dukov po co godziłeś się i podpisywałeś pod tym regulaminem? zawsze zastanawia mnie to, że ludzie podpisują coś bez zastanowienia a później mają pretensje. A z tego co widzę to w ogłoszenia od nich warunki są jasno podane
cezar 2016-04-13 16:06:20
90% negatywnych opinii jest od osób, które: przyjechały na 1-2 dni, odebrały komplet wyposażenia, podpisały umowę, przeszły szkolenie i stwierdziły, że to nie dla nich. Kolejnego dnia jak gdyby nigdy nic się nie pojawiły, nie odbierając telefonu (w każdym przypadku). Ludzie czy wy naprawdę macie pozostałych za idiotów?! Ta firma to nie wolontariat. Tracą pieniądze za komplet strojów, przeprowadzony proces rekrutacyjny, zamieszczone ogłoszenia, przeszkolenie, itd. Jeśli Ty olewasz firmę i po prostu nie przychodzisz naturalnym jest, że otrzymasz cięcie finansowe zgodne z regulaminem. To zawsze działa w 2 strony. Najlepiej sprawdzić na własnej skórze, a nie opierać swoje osądy na opiniach sfrustrowanych zleceniobiorców, którzy olali pracę, dostali należne im kary i teraz ból dupią w internetach. AAS nie jest agencją pracy, ale firmą świadczącą outsourcing i działa kilku lokalizacjach w Polsce. Podpytajcie na ich stronie firmowej na czacie o aktualne oferty i w tygodniu zaraz ktoś się do Was odezwie. Jeśli ktoś chce otrzymywać wynagrodzenie na czas (19-20 dzień miesiąca) to nie znajdzie lepszego miejsca, pod warunkiem, że nie olewa swoich obowiązków. Pozdrawiam.
3
Mariusz 2016-04-15 10:02:48
Pracowałem w aas podczas studiów, we Wro wychodziło mi koło dwójki. Gadałem z delegacjami AAS z innych oddziałów i w każdej lokalizacji inaczej płacą i jest inna robota. Nigdy nie dostałem kary, inni dostawali za nieprzyjście do pracy jak dali w palnik,,
wolnik 2016-04-18 10:49:51
pracowałem dla AAS dla 3 ich klientów, płaca na czas a regulamin jak wszędzie, nie walisz w ch..a to ok. Co ważne nie robili kłopotów gdy mogłem przejść do klienta już na stałe.
1
p[ik 2016-04-23 16:53:19
wszystko ok
A 2016-04-26 08:14:40
Witam, mam nadzieję, że uzyskam tu kilka odpowiedzi na pytanie bo gdzie szukać jak nie u pracowników. Powiedzcie mi ile można po pierwsze zarobić u nich na produkcji jako zwykły pracownik do tego interesuje mnie umowa i ubezpieczanie proszę o pomoc. Pozdrawiam A
oracz 2016-05-05 17:26:56
Cześć na forum. Od dłuższego czasu jestem bez pracy co zaczyna już mnie delikatnie mówiąc mierzić… Sam myśląłem , żeby aplikować tutaj do automotive, ale z tą umową o pracę nie jest podobno tak wesoło
NVNN 2016-09-12 16:29:02
TO JA WAM OPOWIEM O PRACY POD AAS:
- 9zl/h na ręke
- 3 zmiany
- umowa zlecenie
- praca w weekend? - nie ma za to wybitki ani + $ ...
- 0 dodatków za prace w nocy (gdzie inne firmy placa..)
- o wolne prosisz sie.. dostaniesz może z łaską

I inne.. AAS chyba najbardziej wyzyskująca pracownika firma na jaką trafiłem, przepracowałem tam 4 miesiące i mimo że praca nie jest ciężka to chcą z Ciebie zrobić maszyne... TOTALNA LIPA! nie polecam pracy tam, lepiej ku## rowy kopać.. przynajmniej nikt nie bedzie Ci pluć w ryj za wykonywaną prace i nie powie Ci że nie wyrabiasz normy.
fgh 2016-09-12 16:41:57
@oracz teraz to akurt możesz zaaplikować na stanowisko pracownika produkcji szukają w kilku miastach
ZnanaNieznana 2016-10-17 11:32:25
Radzę uważać i to bardzo!!! Dają umowę zlecenie, gdzie ryzyko że może dojść do jakiegoś wypadku (przy obsłudze maszyn przecież o to nie trudno) a pracę dają też osobom bez doświadczenia. Jak tylko zobaczyłam tą umowę, to powiedziałam że tego nie podpiszę i ewakuowałam się z prędkością światła - jak najdalej od umów śmieciowych i od pracy z ryzykiem zawodowym!!! Może zależy gdzie ale przy obsłudze maszyn jest chemia i czynniki szkodliwe a oni dają umowę zlecenie!!!
Są Firmy, które pobierają opłaty jak nie zwrócisz ubrania a tu masz na bank, że Ci kasę zabiorą jak nie przepracujesz narzuconej przez nich ilości godzin. Gdzie indziej zwracasz odzież i po sprawie ale nie w tej firmie. Jak nie pracowało się przy obsłudze maszyn, to wiadomo że się w pracy można nie sprawdzić a oni niby dają 'szanse' każdemu.
LUDZIE TRZYMAJCIE SIĘ OD NICH Z DALEKA.
Aha i pozdrawiam pracowników pewnej Firmy, gdzie chcieli mnie przyjąć. 3majcie się ciepło!!! (niskie temperatury wam nie grożą;)
pozdrawiam GORĄCO kumatych i myślących :)***
PS a jakby był potrzebny ten sprzęt do odprowadzania ciepła, to może sama go skonstruuję (na bezrobociu w ramach nudy).
miłko 2016-10-17 11:34:12
@ZnanaNieznana wydaje mi się, że to, że dają możliwość zatrudnienia osobom, które nie mają większego doświadczenia to akurat spory plus. Na pewno po pewnym czasie można spokojnie liczyć na zmianę sposobu zatrudnienia
ZnanaNieznana 2016-10-17 12:28:11
Ludzie, którzy nie mają większego doświadczenia w tej branży łatwo chwycą 'przynętę', bo nie mają świadomości tego, na co się decydują.
W umowach zlecenie chorobowe działa dopiero po przepracowanych 3-ch miesiącach (musi być odprowadzane chorobowe!), jeżeli jest odprowadzane to stawka za godzinę jest automatycznie mniejsza!!!
Spike 2016-10-20 21:32:14
Ja mialem w AAS stawke 12zl na raczke. Praca na produkcji. Przepracowalem tylko 6 dni bo za wolno pracowalem :). Co do kar to poinformowalem koordynatora na 12 godzin przed kolejna dniowką ze nie przyjde do pracy iżadnej kary nie dostalem. Ciuchów tez nie musialem oddawac. Ja mysle ze kary dostawaja Ci ktorzy nie informja kierownictwo ze nie przyjda do pracy a potem wielkie halo a firma jest wtedy stratna
Zostaw swoją opinię o AUTOMOTIVE ASSEMBLY SYSTEMS - Kobierzyce
test
UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie AUTOMOTIVE ASSEMBLY SYSTEMS