brak logo

AUTOMOTIVE ASSEMBLY SYSTEMS

Kobierzyce

Opinie o AUTOMOTIVE ASSEMBLY SYSTEMS

emos 2015-02-15 15:15
Czesc - do kogos się juz odezwali?
emos 2015-02-17 20:07
Ja w internecie gdzieś znalazłem. Wydaje mi się, że sie już do mnie nie odezwą. Dwa tyg. na rekrutacje to chyba mało. Dziwne, że się nikt nie wypowiada.
Nowy 2015-02-26 21:50
(usunięte przez administratora))PRZYJMUJĄ UMOWA ZLECENIE 10ZŁ NA GODZINĘ 3 ZMIANY NA 4 ZMIANY PIĘĆDZIESIĄT GROSZY WIĘCEJ DZWOŃCIE TO NUMER KOLESIA KTÓRY REKRUTUJE CAŁY PODOBNO 30 OSÓB POTRZEBNYCH SIĘ ZASTANAWIAM JAK TO MOŻLIWE CZYLI TAK WSZYSTKICH W HUJA ROBIĄ ŻE LUDZIE GRUPAMI ODCHODZĄ BO W ŻADNEJ NORMALNEJ FORMIE NIE MA TAKICH DUŻYCH ZAPOTRZEBOWAŃ Z TEGO CO TU WIDZĘ TO NIE WIEM CO MAM MYŚLEĆ ALE ZAWSZE SIĘ ZNAJDZIE PACAN CO ZŁE ZDANIE PO ZŁOŚCI NAPISZE O FIRMIE NIE WIEM CO MYŚLEC :\\\\\\\\\\\\\\\\ ODECHCIEWA MI SIĘ SZCZERZE
Nowy 2015-02-26 21:57
ALBO PISZECIE TAK BO SIĘ BOICIE O WŁASNE STOŁKI O AMAZONIE TEŻ LUDZIE NARZEKAJĄ PRACA JAK PRACA JAK SIĘ CHCE PRACOWAĆ ZARABIAĆ KASĘ UCZCIWIE TO SIĘ PRACUJE A NIE GADA W AMAZONIE SUPER PRACA PRACOWAŁEM TAM DZIECINADA ZBIERANIE BUTELEK PO KRZAKACH JEST BARDZIEJ MECZĄCE NIE MA ŻADNEGO MOBBINGU NIE PRACUJE BO NIE MOGŁEM POGODZIĆ PRACY Z SIŁOWNIĄ WOLE SIŁOWNIE :D MOBBING JEST WTEDY GDY PRACOWNIK LECI W KULKI JAK DLA MNIE WSZĘDZIE SA DOBRE I ZŁE OPINIE HMMM WARTO IŚĆ I SIE PRZEKONAĆ JAK W UJA ZAGRAJĄ DO SĄDU PRACY I MAJA POZAMIATANE I ZOBACZYMY CZY IM SIĘ TO BĘDZIE OPŁACAŁO POZDRO DLA KUMATYCH
NOWY 2015-02-27 10:27
OGÓLNIE ZWRACAM HONOR TA FIRMA TO WIELKA POMYŁKA
NOWY 2015-02-27 10:27
Regulamin świadczenia usług przez Zleceniobiorców
Automotive Assembly Systems Sp. z o.o.
1. Podstawą wynagrodzenia jest przedstawienie przez Zleceniobiorcę rachunku wraz z Raportem ze Zlecenia selekcji/naprawy, które są zaakceptowane przez Zleceniodawcę.
2. Zleceniobiorca może zrzec się wynagrodzenia z zachowaniem odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Wynagrodzenie płatne jest przelewem, po dokonaniu stosownych potrąceń, w terminie do 20-tego dnia za miesiąc poprzedni na podstawie przekazanego Zleceniodawcy
rachunku, o którym mowa w pkt.1.
4. W przypadku niestarannego wykonania zlecenia, Zleceniodawca ma prawo do zatrzymania części wynagrodzenia.
5. Zleceniodawca ma prawo potracić z wynagrodzenia Zleceniobiorcy między innymi kwotę kary nałożonej na niego w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Dział Kontroli
Wewnętrznej, do kwoty 2000 zł/słownie: dwa tysiące/. Zleceniodawca oświadcza, iż został zaznajomiony z procedurą kontroli, której może zostać poddany w związku z
wykonywaniem zlecenia i akceptuje wszelkie wynikające z niej konsekwencje, między innymi wyraża zgodę na potracenie kary, o której mowa w zdaniu pierwszym z
należnego mu wynagrodzenia.
6. Niezależne od uprawnienia Zleceniodawcy, o którym mowa w pkt 4, Zleceniobiorca zobowiązany jest do naprawienia Zleceniodawcy wyrządzonej szkody, ponad zatrzymaną
część wynagrodzenia.
7. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o ewentualnej absencji na 48 godzin przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia wykonania zlecenia. Za
niezachowanie tego terminu Zleceniodawca potrąci Zleceniobiorcy z wynagrodzenia netto karę umowną w wysokości 100 zł /słownie: sto złotych/.
8. Zleceniobiorca może powierzyć realizację przedmiotu umowy osobie trzeciej, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zleceniodawcy. O wyznaczeniu zastępcy
Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia wykonania zlecenia.
9. Powierzenie wykonania całości lub części umowy osobie trzeciej wbrew postanowieniom pkt. 7 i 8 rodzi odpowiedzialność Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy za
ewentualne szkody wyrządzone podczas realizacji umowy zlecenia.
10. Wraz z podpisaniem umowy Zleceniobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu umowy przez Zleceniodawcę
dla potrzeb rekrutacji oraz celów marketingowych. Jednocześnie Zleceniobiorca oświadcza, że został poinformowany o możliwości wglądu do swoich danych osobowych, ich
poprawiania i usuwania.
11. Zleceniobiorca, który nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób określony w pkt.10, składa stosowne oświadczenie w dniu podpisania umowy.
12. Wraz z podpisaniem umowy Zleceniobiorca deklaruje brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz posiadanie wymaganych uprawnień wiedzy i umiejętności niezbędnych do
wykonania zlecenia w tym również w zakresie bezpiecznego ich wykonywania.
13. Zleceniobiorca, który nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu podpisania umowy zlecenie, a wyraża chęć podlegania ubezpieczeniu społecznemu,
złoży wniosek o dobrowolnym ubezpieczeniu społecznym najpóźniej w dniu podpisania umowy, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa.
14. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących Zleceniodawcy, kontrahentów Automotive Assembly Systems Sp. z o.o., a
także zobowiązuje się chronić interesy Zleceniodawcy oraz firmy, w której wykonuje zlecenie, także po rozwiązaniu przez strony umowy.
15. W przypadku naruszenia zakazu o którym mowa w pkt. 14, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 20.000, 00 zł /słownie: dwadzieścia
tysięcy/ za każde naruszenie. Przy czym kara umowna, o której mowa powyżej, płatna jest w terminie 14 dni od dnia naruszenia. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza
możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
16. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powierzone mu rzeczy.
17. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu powierzonego mu mienia w stanie w jakim je otrzymał, z uwzględnieniem zużycia wynikającego z normalnego użytkowania. W
przypadku braku zwrotu powierzonego mienia lub zwrotu mienia uszkodzonego, niekompletnego lub noszącego ślady ponadprzeciętnego zużycia Zleceniobiorca zobowiązuje
się do zapłaty Zleceniodawcy tytułem rekompensaty kwoty odpowiadającej wartości początkowej mienia niezwróconego, uszkodzonego, niekompletnego lub noszącego ślady
ponadprzeciętnego zużycia. Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do dokonania potrącenia powyższych kwot z wynagrodzeniem przysługującym Zleceniobiorcy z tytułu
wykonania umowy zlecenia.
18. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kwoty 10
4
NOWY 2015-02-27 10:29
Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kwoty 100 zł /słownie: sto złotych/ w przypadku, gdy po wydaniu mu odzieży (m.in. koszulka z logo
firmy Zleceniodawcy, spodnie robocze) lub/i obuwia roboczego odstąpi od wykonywania zlecenia przed upływem co najmniej 64 godzin wykonywania zlecenia od dnia
wydania mu odzieży lub/i obuwia. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do dokonania potrącenia powyższej kwoty z
wynagrodzeniem przysługującym mu od Zleceniodawcy z tytułu realizacji umowy zlecenia.
19. Zleceniobiorca traci wynagrodzenie w przypadku dokonania przez niego kradzieży oraz jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10.000 zł /słownie:
dziesięć tysięcy/ na rzecz Zleceniodawcy.
20. Zapłata kary umownej przez Zleceniobiorcę wskazanej w pkt. 19 nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zleceniodawcę naprawienia szkody powstałej w wyniku
kradzieży.
21. Jeżeli Zleceniodawca w celu wykonania zlecenia poniesie koszty dodatkowe np. koszty badań lekarskich, szkoleń, Zleceniobiorca w przypadku nie wykonania zlecenia,
zostanie obciążony tymi kosztami.
22. Zleceniodawca nie odpowiada za rzeczy osobiste Zleceniobiorcy pozostawione w miejscu wykonywania zlecenia bez nadzoru ze strony Zleceniobiorcy.
23. Zleceniodawca nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz Zleceniobiorcy wynikających ze stosunku pracy.
24. Zleceniobiorca nie jest związany zasadami systemu organizacji pracy Zleceniodawcy, w tym regulaminem pracy. Może jednak brać pod uwagę zalecenia Zleceniodawcy, o ile
nie są sprzeczne z przedmiotem zlecenia i obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.
25. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie podejmowania działalności konkurencyjnej wobec Zleceniodawcy ani do nie wykonywania jakichkolwiek czynności, na podstawie
jakiegokolwiek stosunku prawnego na rzecz podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Zleceniodawcy przez cały okres trwania niniejszej umowy oraz
przez okres 3 miesięcy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Dla celów niniejszej umowy strony przyjmują, iż działalnością konkurencyjną wobec Zleceniodawcy jest
jakakolwiek działalność zbieżna z przedmiotem działalności Zleceniodawcy w tym w szczególności: świadczenie usług kontroli jakości, sortowania i naprawy komponentów
oraz usług agencji pracy tymczasowej. Za naruszenie przez Zleceniobiorcę zakazu konkurencji Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w
wysokości 1500 zł /słownie: tysiąc pięćset złotych/ za każde naruszenie. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia Zleceniodawcy możliwości dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do dokonania potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia
przysługującego mu z tytułu realizacji umowy zlecenia.
26. Roszczenia Zleceniobiorców w stosunku do Zleceniodawcy przedawniają się z upływem dwóch lat.
27. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy zlecenia strony poddadzą sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.
28. W sprawach nieregulowanych umową i niniejszym Regulaminem świadczenia usług przez Zleceniobiorców obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
29. Jeżeli Zleceniobiorca w ciągu jednego miesiąca po zakończeniu miesiąca, w którym było wykonane zlecenie, nie przedstawi jego rozliczenia, to z uwagi na umowę zawartą z
kontrahentem Zleceniodawcy, rozliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie staje się niemożliwe. Z tytułu tych okoliczności, a w związku z tym, z brakiem możliwości
rozliczenia wykonania zlecenia, Zleceniobiorca nie może żądać wypłaty wynagrodzenia (nieprawidłowe wykonanie zlecenia).
30. Zleceniobiorca traci wynagrodzenie w przypadku przystąpienia do wykonywania czynności po spożyciu alkoholu lub zażyciu innych środków odurzających, bądź spożywaniu
alkoholu czy też zażywaniu środków odurzających w miejscu i czasie wykonywania czynności objętych umową zlecenia, jeśli czynności te są wykonywane na terenie
Zleceniodawcy, lub na terenie kontrahenta Zleceniodawcy, oraz jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10.000 zł /słownie: dziesięć tysięcy/ na rzecz
Zleceniodawcy.
2
Nowy 2015-02-27 10:35
Na umowie nic nie ma ale regulamin jest podpięty pod umowę wiedz jeżeli podpisujesz umowę to i regulamin podpisujesz. Wiedz Proszę ludzi o nie podpisywanie umowy to są oszuści
Robolek81 2015-03-23 19:55
Ja mam tylko pytanie dotyczace osob ktore sa juz zatrudnione i pracuja tez przez firme agencyjna Automotive Assembly Systems w takim wypadku na ile sa podpisywane umowy przez taka firme a jakie stawki proponuja na rozmowie kwalifikacyjnej osobom ubiegajace sie o prace do poszczegolnych firm np taka jak Maflow Boryszef ??
i czy wynagrodzenia sa dostawane na czas przez pracodawce czy maja opóznienia co do wyplat za prace w danym przerobionym miesiacu
Polkowice 2015-03-25 10:01
Automotive Assembly Systems Polkowice.
Omijajcie z daleka, najniższa krajowa na umowę zlecenie, własny dojazd do pracy, dziwne zmiany, praca w niedziele i soboty jak przy normalnej stawce. Sama praca wygląda tak że rzucają was po całej Polkowickiej strefie, (skąd mają zlecenie), trzeba się nadźwigać ciężkich części, zawieść je i wyładować. Po jednym dniu normalny człowiek rezygnuje.
zainteresowany 2015-05-05 15:19
Witam. Interesuje mnie wysokość wynagrodzenia Koordynatora - wybieram się w najbliższym czasie na rozmowę w sprawie podjęcia pracy na w/w stanowisku, z góry dzięki zainformację.
gość 2015-05-06 10:20
Do martyna90:
1. W poprzednim ustroju politycznym przy podpisywaniu umowy o pracę (UMOWY O PRACĘ!!! nie było naciągania tak jak jest to teraz i do tego KAŻDY miał obowiązek pracy), jasno podana była grupa zaszeregowania z podaną kwotą (czyli ile się zarobi) wraz z dodatkami, a w regulaminie pracy był podany zakres obowiązków, bez kar, odliczeń od pensji itd. bo to określał Kodeks Pracy!!!!
2. Jeżeli regulamin jest załącznikiem do Umowy o Pracę, to nie musi być nic zapisane w Umowie o Pracę BO JEST ZAŁĄCZNIK!!! Podpisując Umowę, zgadzasz się na zapis w załączniku!!! Na załączniku może być twoja parafa, lub nie...
3. Tylko kompletni ignoranci, gimbusy i osoby z wypranym przez PiS mózgiem mogą twierdzić, że "były system" był gorszy. Wszyscy mieli pracę, nawet najmniej zarabiającym wystarczało do 1-szego i mieli na odłożenie, bez problemu można było chorować, na wczasy było stać każdego (również za granicą), można było bezpiecznie przejść przez osiedle nawet o 3 w nocy, ludzie mieli pełne lodówki pomimo tego co pokazuje telewizja (puste półki w sklepach)... itd. Mogę podać więcej przykładów. To, o czym piszesz, jest dobrym przykładem kłamliwego prania mózgu przez obecnie rządzących...
2
pracownik 2015-05-21 11:29
odradzam pracowanie w tej firmie, problemy z płatnosciami , w ostatecznym rozerachunku nie otrzymalem wynagrodzenia które powinienem otrzymać
2
xyz 2015-08-11 13:53
Ludzie, nie idźcie tam! Oszustwo - nie wypłacają pieniędzy!
qwer 2015-08-17 21:38
umowa zlecenie na 30/31 dni, z jednej strony regulamin a na drugiej wszystkie dane stawka itp
szukampracy 2015-09-08 18:44
Zatrudniają w Pruszczu Gdańskim. Wiecie co to za praca? Dla jakiej firmy? Warto iść czy nie?
Ja 2015-10-11 07:29
Szukają na pewno, ostatnio sam się przyjąłem
ona 2015-12-08 14:35
nie polecam by pracować przez tą Agencję zakłamani po całości i dokładnie jeżeli już podpisujecie czytajcie umowę i regulamin, który jest drobnym druczkiem. Na początku wszystko fajnie pięknie a w dzień wypłaty odtrącą 350 zł za debilowate punkty no niestety, muszą zapracować na swoje wypłaty, ciuszki, samochodziki i paliwo. NIE POLECAM !!!
KOBRA 2016-03-14 21:00
Hej jak wyglądają teraz płace przyjmujących przez firme? Tylko szczerze boto jest dla mnie bardzo ważne. Dzięki. Chodzi mi o Poznań ul piaskowa1
Dukov 2016-03-26 07:45
Burdel na kółkach to najlepsze określenie na to, co się tam dzieje. Ktoś się "pomylił" i nie zapłacili mi za cały tydzień pracy w grudniu, miałem czekać do końca lutego na korektę, dopiero zagrożenie sądem przyniosło efekty. Za luty w ogóle nie zapłacili jest problem z kontaktem z nimi. Co więcej za rok 2015 przysłali błędny PIT. Nie szanują pracownika, gdy chce się coś w biurze załatwić od razu widać, że przeszkadzamy paniom w plotkowaniu i piciu kawy, traktują ludzi jak śmieci. Proponowane stawki to śmiech na sali, regulamin umowy jest tylko po to, żeby jak najwięcej mogli potrącić pracownikowi z wypłaty. Śmieszny jest punkt, że jeśli ktoś znajdzie prace na: i tu wymienione jest kilkanaście stanowisk
cezar 2016-04-13 16:06
90% negatywnych opinii jest od osób, które: przyjechały na 1-2 dni, odebrały komplet wyposażenia, podpisały umowę, przeszły szkolenie i stwierdziły, że to nie dla nich. Kolejnego dnia jak gdyby nigdy nic się nie pojawiły, nie odbierając telefonu (w każdym przypadku). Ludzie czy wy naprawdę macie pozostałych za idiotów?! Ta firma to nie wolontariat. Tracą pieniądze za komplet strojów, przeprowadzony proces rekrutacyjny, zamieszczone ogłoszenia, przeszkolenie, itd. Jeśli Ty olewasz firmę i po prostu nie przychodzisz naturalnym jest, że otrzymasz cięcie finansowe zgodne z regulaminem. To zawsze działa w 2 strony. Najlepiej sprawdzić na własnej skórze, a nie opierać swoje osądy na opiniach sfrustrowanych zleceniobiorców, którzy olali pracę, dostali należne im kary i teraz ból dupią w internetach. AAS nie jest agencją pracy, ale firmą świadczącą outsourcing i działa kilku lokalizacjach w Polsce. Podpytajcie na ich stronie firmowej na czacie o aktualne oferty i w tygodniu zaraz ktoś się do Was odezwie. Jeśli ktoś chce otrzymywać wynagrodzenie na czas (19-20 dzień miesiąca) to nie znajdzie lepszego miejsca, pod warunkiem, że nie olewa swoich obowiązków. Pozdrawiam.
6
Mariusz 2016-04-15 10:02
Pracowałem w aas podczas studiów, we Wro wychodziło mi koło dwójki. Gadałem z delegacjami AAS z innych oddziałów i w każdej lokalizacji inaczej płacą i jest inna robota. Nigdy nie dostałem kary, inni dostawali za nieprzyjście do pracy jak dali w palnik,,
wolnik 2016-04-18 10:49
pracowałem dla AAS dla 3 ich klientów, płaca na czas a regulamin jak wszędzie, nie walisz w ch..a to ok. Co ważne nie robili kłopotów gdy mogłem przejść do klienta już na stałe.
1
p[ik 2016-04-23 16:53
wszystko ok
1
NVNN 2016-09-12 16:29
TO JA WAM OPOWIEM O PRACY POD AAS:
- 9zl/h na ręke
- 3 zmiany
- umowa zlecenie
- praca w weekend? - nie ma za to wybitki ani + $ ...
- 0 dodatków za prace w nocy (gdzie inne firmy placa..)
- o wolne prosisz sie.. dostaniesz może z łaską

I inne.. AAS chyba najbardziej wyzyskująca pracownika firma na jaką trafiłem, przepracowałem tam 4 miesiące i mimo że praca nie jest ciężka to chcą z Ciebie zrobić maszyne... TOTALNA LIPA! nie polecam pracy tam, lepiej ku## rowy kopać.. przynajmniej nikt nie bedzie Ci pluć w ryj za wykonywaną prace i nie powie Ci że nie wyrabiasz normy.
1
ZnanaNieznana 2016-10-17 11:32
Radzę uważać i to bardzo!!! Dają umowę zlecenie, gdzie ryzyko że może dojść do jakiegoś wypadku (przy obsłudze maszyn przecież o to nie trudno) a pracę dają też osobom bez doświadczenia. Jak tylko zobaczyłam tą umowę, to powiedziałam że tego nie podpiszę i ewakuowałam się z prędkością światła - jak najdalej od umów śmieciowych i od pracy z ryzykiem zawodowym!!! Może zależy gdzie ale przy obsłudze maszyn jest chemia i czynniki szkodliwe a oni dają umowę zlecenie!!!
Są Firmy, które pobierają opłaty jak nie zwrócisz ubrania a tu masz na bank, że Ci kasę zabiorą jak nie przepracujesz narzuconej przez nich ilości godzin. Gdzie indziej zwracasz odzież i po sprawie ale nie w tej firmie. Jak nie pracowało się przy obsłudze maszyn, to wiadomo że się w pracy można nie sprawdzić a oni niby dają 'szanse' każdemu.
LUDZIE TRZYMAJCIE SIĘ OD NICH Z DALEKA.
Aha i pozdrawiam pracowników pewnej Firmy, gdzie chcieli mnie przyjąć. 3majcie się ciepło!!! (niskie temperatury wam nie grożą;)
pozdrawiam GORĄCO kumatych i myślących :)***
PS a jakby był potrzebny ten sprzęt do odprowadzania ciepła, to może sama go skonstruuję (na bezrobociu w ramach nudy).
1
ZnanaNieznana 2016-10-17 12:28
Ludzie, którzy nie mają większego doświadczenia w tej branży łatwo chwycą 'przynętę', bo nie mają świadomości tego, na co się decydują.
W umowach zlecenie chorobowe działa dopiero po przepracowanych 3-ch miesiącach (musi być odprowadzane chorobowe!), jeżeli jest odprowadzane to stawka za godzinę jest automatycznie mniejsza!!!
1
Spike 2016-10-20 21:32
Ja mialem w AAS stawke 12zl na raczke. Praca na produkcji. Przepracowalem tylko 6 dni bo za wolno pracowalem :). Co do kar to poinformowalem koordynatora na 12 godzin przed kolejna dniowką ze nie przyjde do pracy iżadnej kary nie dostalem. Ciuchów tez nie musialem oddawac. Ja mysle ze kary dostawaja Ci ktorzy nie informja kierownictwo ze nie przyjda do pracy a potem wielkie halo a firma jest wtedy stratna
terminator 2016-10-24 21:05
ludzie mam pytanie na dniach mam podpisac umowe zlecenie. z Firmą automotive . lecz po przeczytaniu paru komentarzy zaczynam watpic czy wogole podpisac takową umowe. co drugi podpunkt to jakies kary. doradzcie ludzie czy warto wogole takie cos podpisywac.....
1
jak najdalej 2016-11-21 14:39
Umowa to jeden wielki zbiór kar a nie umowa.
Wynagrodzenie nie zostało wypłacone. Nie polecam.
1
Masakra 2016-11-26 19:08
Lepiej unikać, mega dużo kar a wynagrodzenia małe. Nie fajna firma, szkoda czasu.
Błysk 2017-01-02 23:27
Człowieku miej swój rozum, jest masa ludzi którzy uwielbiają marudzić. Sami są słabi a później pretensje do firmy, a przecież nikt się nie przyzna że zrobił coś źle
sam 2017-01-03 17:41
Ta firma to nie wolontariat- to sa darmozjady, AAS nie jest agencją pracy, ale firmą świadczącą outsourcing- to jest to samo
Student 2017-01-06 22:46
Ja pracuje z tą agencją w Poznaniu. Ludzi do pracy w 3 fabrykach ogarnia Grzesiek i przez ostatnie pół roku nigdy nie miałem z nim problemów - chodziłem do pracy tylko kiedy chciałem, jeżeli z jakiś powodów nie mogłem przyjść, zgłaszałem to nawet w ostatniej chwili i nie słyszałem żadnych pretensji. Pensja nie jest porywająca, praca nie jest ciężka fizycznie ale psychicznie - bardzo. Ogólnie, jak sama nazwa mówi - agencja pracy tymczasowej służy do pozyskiwania pracy tymczasowej bo na cały etat na produkcji nikt by nie wyrobił.
Zadowolony 2017-01-19 12:00
Myślę że nie należysz do ludzi pracowitych. Firma umożliwia pracę dorywczą, to jest super opcja.!!!!
Darek 2017-01-19 22:15
Uwaga na regulamin, jest gorszy od regulaminu w parabankach, można pracować cały miesiąc, a tyle kar/potrąceń dadzą że nie zobaczycie ani grosza!!! Dają śmieszne umowy zlecenie. Szczycą się że można dostać u nich umowę o pracę, a tak naprawdę jest to umowa o pracę agencyjna więc dalej gówniana umowa ;)
Błyskotek 2017-02-14 10:37
Czy aktualnie potrzebują operatora wsparcia w Piasecznie? Widziałem ogłoszenie w styczniu ale nie wiem czy jest aktualne?
Joanna 2017-02-28 15:26
@Błyskotek
Klika godzin temu pojawiło się ogłoszenie na stanowisko Operator Wsparcia Produkcji. Praca w Piasecznie. Zamierzasz na nie aplikować?
Ktoś z obecnych pracowników firmy mógłby podpowiedzieć jak wygląda praca na tym stanowisku?
Nowy 2017-03-07 11:41
Takze odradzam.... Zadzwonili do i umowili sie ze mna na rozmowe, a jak przyjechalem to powiedzieli ze oferta jest nieaktualna... Porazka jakas
Nowy 2017-03-07 11:42
Takze odradzam.... Zadzwonili do i umowili sie ze mna na rozmowe, a jak przyjechalem to powiedzieli ze oferta jest nieaktualna... Porazka jakas
Joanna 2017-03-07 11:53
@Nowy rzeczywiście to musiała być dla Ciebie nieprzyjemna sytuacja. Na jakie stanowisko starałeś się dostać?
Joanna 2017-04-10 08:51
@Taka robota a Ty jak oceniasz firmę jako pracodawcę?
Baśka 2017-04-10 12:56
Jakieś opinie o Śląsku? Dąbrowa, Myszków. Dzięki za odpowiedź.
1
Gregor 2017-04-15 19:15
Czy może ktoś wyjaśnić dlaczego firma ma tak dużo ofert dla operatora wsparcia produkcji? Czy firma się rozwija i potrzebują ludzi? Gdyby ktoś wiedział?
1
byłyprac 2017-05-18 16:20
Pracowałem w AAS prawie 5 miesięcy po czym przeszedłem pod firmę (tak miałem to szczęście) ;) i teraz już mam umowę pod zakład prawie na 3 lata .

Coś o nich napiszę, ale podkreślam, że nie wszędzie tak może być.

1. Kontakt z firmą? Jest dobrze. Z koordynatorem da się wszystko załatwić. Nie ma najmniejszego problemu.
2. Kary umowne. Są i trzeba się z nimi liczyć, ale wszystko da się załatwić. Jak nagle zachorowaliśmy i zgłosimy przed praca nawet te 5 godzin to koordynator pójdzie na rękę. Oczywiście tylko wtedy jak jesteśmy normalnymi pracownikami, a nie bumelantami co co tydzień biorą wolne.
3. Zarobki. Miałem okazje pracować w systemie 4 brygadowym i tam właściwie tylko jeden weekend w miesiącu był wolny dlatego też zazwyczaj pensje miałem 2000+ bo weekendy 16 coś złotych na godzinę wychodziło na rękę.

Pamiętajmy, że jest to umowa zlecenie, więc nie oczekujmy normalnych praw pracowniczych, bo kodeks pracy nie obowiązuje przy umowach zlecenie.

Ogólnie oceniam agencję na plus, bo żadnych problemów z niczym nie robili. Wypłata na czas, wszystko się zgadzało.

Jako pracę tymczasowo polecam, jednak mimo wszystko radziłbym pracować tymczasowo normalnie pod umowę o pracę, chociażby z uwagi na to jak ktoś wspomniał, że możemy mieć wypadek.
Bobik 2017-05-23 00:37
Zlodzieje nic nie mysla o pracownikach tylko ich okradaja jak im potrzeba zeby zostac to dobrze nie ma dodatkow nocnych ani za weekendy a to co pisze na umowie to bujdy jeszcze karami strasza. Nikomu ne polecam tej firmy juz sie na niej przejechalem!!!
Błysk 2017-05-23 13:42
@Bobik Czy możesz wytłumaczyć dlaczego tak oceniłeś firmę, na jakiej podstawie? Masz jakieś konkretne zarzuty?
GRUZIN 2017-06-05 14:06
Najgorsza agencja pracy w jakiej miałem okazję pracować!!! Szkoda gadać !!!Dziękuję bogu ,że odszedłem z tej firmy!!!Od tej firmy jak najdalej!!!!
Joanna 2017-06-05 14:12
@GRUZIN dlaczego masz taką opinię na temat firmy? Mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat Twoich doświadczeń z pracy w AUTOMOTIVE ASSEMBLY SYSTEMS?
Norbi 2017-06-21 09:21
Najlepiej oskarżyć firmę o całe zło. Jak ktoś podpisuje umowę to powinien ją dokładnie przeczytać a później trzymać się zapisów. Każdy próbuje zarobić jak najwięcej. Nikt nie powiedział ,że w pracy będzie łatwo a wiadomo, że tu nikt nikogo za rączkę nie będzie prowadził.
Zostaw swoją opinię o AUTOMOTIVE ASSEMBLY SYSTEMS - Kobierzyce
UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie AUTOMOTIVE ASSEMBLY SYSTEMS