logo automex

automex

Częstochowa

Opinie o automex

lekarz psychiatra . 2015-10-21 15:55:42
Lecz się póki nie jest za póżno .....
1
andrzejk2 2015-10-26 18:33:22
Niedługo firma zagraniczna ktora buduje się niedaleko rozpoczyna działalność przyjmują już cv .Od czasu śmierci sp kierownika zakład stacza się po równi pochyłej,te dwa nowe duppki wykończa firmę.pracownicy są bardzo dobrze wychowani mając po kilka kilkanaście czy kilkadziesiąt lat praktyki słyszą takie herezje o obróbce od panów nie mających zielonego pojęcia o obróbce Uśmiechną się pod nosem i nie mówią co o nich myślą.Wstyd żenada. ,brak wiedzy ci panowie nadrabiają chamstwem ,bufonada .
1
jajanek 2015-10-26 20:15:49
masz rację ,Jesli maszyna ma dwa stoly ,na jednym pracownik mocuje a na drugim trwa obróbka ,to choćby pracownik biegał wokoło maszyny ,to nic to nie da ,Maszyna pracuje cały czas to co tu szukać ? nawet jak taczki mniejsze sie podstawi ,albo stoły ,pojemniki skróci to nic to nie da ,to strata czasu i pieniędzy na takiego osobnika
4
normowszczyk 2015-11-09 22:11:33
W myśl art. 83 § 2, normy pracy ustala się z uwzględnieniem osiągniętego poziomu techniki i organizacji pracy. Ustalenia w tym zakresie leżą w gestii pracodawcy. Przepisy K.p. zezwalają również, aby w miarę wdrażania technicznych i organizacyjnych usprawnień, mających na celu wzrost wydajności pracy, pracodawca modyfikował normy pracy.

Zarówno wprowadzenie, jak i zmiana norm pracy wymaga poinformowania pracowników- musi to nastąpić co najmniej na 2 tygodnie wcześniej (por. art. 83 § 4 K.p.). Ustawodawca nie narzuca sposobu podania tych informacji do wiadomości załogi, można więc przyjąć, że wystarczające jest ogólne powiadomienie pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. wywieszenie stosownego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń). Brak takiego powiadomienia może spowodować, iż pracownicy będą domagać się stosowania dotychczasowych zasad. Kodeks pracy nie przewiduje również konieczności konsultacji zmiany norm pracy z zakładową organizacją związkową. Jeżeli jednak na terenie firmy działają związki zawodowe, porozumienie w tej sprawie pozwoli uniknąć ewentualnego sporu zbiorowego na ich tle.

Warto pamiętać, że przekraczanie norm pracy nie stanowi podstawy do ich zmiany, jeżeli jest ono wynikiem zwiększonego osobistego wkładu pracy pracownika lub jego sprawności zawodowej, uzyskanej poprzez doświadczenie, wprawę oraz umiejętności. Modyfikacja norm pracy może więc jedynie być następstwem zmiany technologii (np. przydzielenie pracownikowi efektywniejszej maszyny) lub organizacji pracy (np. dostarczanie materiałów koniecznych do produkcji wprost na stanowiska pracy, bez potrzeby udawania się pracowników do magazynu).

WAŻNE!

Nieosiągnięcie przez pracownika wydajności określonej normą pracy nie stanowi niedopełnienia ciążącego na nim obowiązku pracowniczego. A zatem wywiera skutki jedynie w stosunku do wysokości osiąganego wynagrodzenia za pracę.WIĘC Z TEGO WYNIKA ,ŻE JEŚLI PRACOWNIK NIE WYKONAŁ NORMY Z TEGO TYTUŁU NIE MOŻNA GO STRASZYĆ ,ŻE SIE GO ZWOLNI..Miesięczne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie akordowym nie może być niższe od wynagrodzenia minimalnego.
siadaj 2015-11-16 20:49:14
Pracodawca powinien zapewnić pracownikom wykonującym pracę w pozycji stojącej lub wymagającej chodzenia możliwość siedzenia w pobliżu miejsca pracy.

UZASADNIENIE

Przepis prawa materialnego nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi wykonującemu prace stale w pozycji stojącej lub wymagającej chodzenia możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej, przy czym siedziska powinny spełniać wymagania Polskich Norm.

Powyższy wymóg musi być zapewniony bez względu na wymagania procesu technologicznego, jak również bez względu na wysiłek fizyczny podczas wykonywania pracy.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mają charakter:

bezwarunkowy – obciążają pracodawcę niezależnie od sposobu spełniania świadczenia przez pracownika;
niepodzielny – działania i zaniechania innych podmiotów nie zwalniają pracodawcy od odpowiedzialności za stan bhp w miejscu pracy;
realny – muszą być wykonane w naturze, bez możliwości wykonania zastępczego oraz
podwójnie zakwalifikowany – jest powinnością ze stosunku pracy o charakterze zobowiązanym wobec pracownika.

WAŻNE!

Umożliwienie odpoczynku w pozycji siedzącej w pobliżu miejsca pracy pracownikom stale wykonującym prace w pozycji stojącej lub wymagającej chodzenia jest nie tylko obowiązkiem pracodawcy, lecz również eliminuje konieczność oddalenia się pracownika od stanowiska pracy w razie nagłej niedyspozycji zdrowotnej i pozostawienia procesu pracy bez nadzoru
zmiana maszyny 2015-11-16 21:00:12
Gdy pracodawca potrzebuje na krótki okres przesunąć pracownika na inne stanowisko, nie musi od razu wręczać mu wypowiedzenia zmieniającego czy też zawierać porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę. Może po prostu wydać mu polecenie wykonywania innej pracy. Muszą jednak zostać spełnione pewne warunki.

Przepis art. 42 § 4 Kodeksu pracy zezwala na czasową zmianę rodzaju pracy pracownika w drodze polecenia służbowego, jeżeli:

istnieją uzasadnione potrzeby pracodawcy,
powierzona praca odpowiada kwalifikacjom pracownika,
czasowa zmiana rodzaju pracy nie powoduje obniżenia wynagrodzenia pracownika,
powierzenie następuje maksymalnie na 3 miesiące w roku kalendarzowym.

Pracodawca ma więc prawo stosować art. 42 § 4 Kodeksu pracy zawsze, gdy jest to podyktowane jego uzasadnioną potrzebą, czyli np. jeśli może to zapobiec:

dezorganizacji normalnego toku pracy w zakładzie czy
wystąpieniu szkody w mieniu pracodawcy.

Można się powołać na dodatkowe zlecenia

Jako uzasadniające zastosowanie powierzenia innej pracy w trybie art. 42 § 4 Kodeksu pracy można wskazać następujące sytuacje:

przeniesienie pracownika na inne stanowisko na czas urlopu czy choroby innego pracownika w celu jego zastępstwa,
chwilowy brak zleceń na pracę danego pracownika, przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na inne usługi świadczone przez pracodawcę, które pracownik może wykonywać,
konieczność wykonania dodatkowego zlecenia, w razie zwiększonego popytu na produkty lub usługi przedsiębiorstwa, gdy stali pracownicy zatrudnieni przy tych pracach nie są ich w stanie wykonać sami,
powrót do pracy po zakończeniu długotrwałej nieobecności, gdy stanowisko pracownika jest już obsadzone przez inną osobę.
CZYLI TAKA ZMIANA NIE MOŻE POWODOWAĆ ZMNIEJSZENIA WYNAGRODZENIA .GDY PRZENOSZA PRACOWNIKA Z MASZYNY NA MASZYNĘ NIE MOŻE ON TRACIĆ NA ZAROBKU .JESLI ZAROBI MNIEJ NIŻ NA SWOJEJ MASZYNIE MA DOSTAĆ WYRÓWNANIE
mobing 2015-11-16 21:05:05
Dopuszczenie się przez pracownika mobbingu stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Oznacza to, że jego stosowanie jest zagrożone surowymi sankcjami przewidzianymi w prawie pracy, w tym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne), jeśli naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych było zawinione i ciężkie – a tak w zasadzie będzie zawsze w przypadku mobbingu.

Mobbing polega na długotrwałym nękaniu, dręczeniu. Charakterystyczne dla tego zjawiska jest to, że występuje w sytuacjach przymusowego przebywania ze sobą osób przez dłuższy czas np. w szkole, w wojsku, a także w miejscu pracy. Mobbing powoduje po stronie ofiary dotkliwe negatywne skutki, w tym przewlekły stres, poczucie izolacji, stany depresyjne, a nawet poważne choroby psychosomatyczne. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (art. 94[3] § 2 Kodeksu pracy). Żeby mówić o mobbingu, muszą zostać spełnione wszystkie przesłanki jego kodeksowej definicji.
asd 2015-11-21 14:42:11
Może jeszcze łóżeczko obok maszyny? Cygaro,lampkę koniaczku? Jesteście w tej firmie zabawni...
do blondynki 2015-11-23 17:19:17
W tym komentarzu są przepisy prawa pracy.Szkoda ,że nie kumacie blondynko.łozeczko do masażu to kupił sobie ktoś ważny w firmie i delektuje się tym ...
2
zdziwiony 2015-11-26 15:05:25
tak czytam te wasze opinie i nie mogę skumać o co kaman?
właściciele ,kierownicy, majstry przecież to plebs
zakładem kadrowa rządzi od zawsze, wie co gdzie przygiąć żeby produkcja szła pełną parą.
Co do nowych pracowników jeśli pośrednictwo pracy przestanie dopłacać do nowych pracowników w zakładzie , gdzie ludzi się zwalnia zacznie się szacunek do pracownika. Wtady zacznie kadrowa do afryki latać po siłę roboczą albo do chin, tam przyzwyczajeni są do pracy za miskę ryżu pozdrawiam
małe 2015-11-30 17:22:15
Małe jest piękne,ale bywa nieraz złośliwe......
dabrowa 2015-12-11 17:02:37
Zatrudnić kogoś z Dąbrowy Górniczej .Będzie trio inteligentnych inaczej ...
Zm 2015-12-17 03:39:55
Zmieniło się coś w firmie na lepsze?
kat 2016-02-02 07:50:02
Jakim prawem kiero tak pomiata ludzmi .wzywa pracownika do siebie do biura i następuje pół godziny jazdy po pracowniku .Ośmieszanie poniżanie straszenie ,że go zwolni ,wyzywanie ,że jest kłamcą ,oszustem itd .To jest klasyczny mobing .Przy tym wychodzi na jaw,że kiero nie zna podsTawowych ustaw pracowniczych ,kodeksu pracy ,on nawet nie weiedział ,że pracuje w ZPCH ..Nie ma zielonego pojęcia o obróbca ,a wymądrza się jakby wszystkie rozumy pozjadał .Zero wychowania ,żero kultury osobistej szacunku do innych Na ludzi patrzy jak na śmieci ,robaki ...Jakmożna takiego kogoś dopuścić do niszczenia firmy którą wszyscy razem budowaliśmy ,byliśmy z niej dumni .Teraz na podwórku to wstyd się przyznac ,bo wszyscy wiedzą i się smieją .On nas już nie musi straszyć ,że nas pozwalnia ,bo większość szuka sobie pracy .Ilu wartościowych pracowników odeszło przez niego .Czy potrafi ktoś wymienić chociażjedno usprawnienie polepszenie produkcji .przez niego lub stoperana .Pytania jakie zadają są żenujące świadczą o kompletnej niewiedzy ..kto tu przyjdze do pracy do firmy z taką opinią Przykre to ale prawdziwe .dokumentujcie wszelkie jego wyzwiska straszenia grożby.
1
qwerty 2016-02-02 23:22:47
No i jeszcze reorganizacja.Pan Stanisław idzie na emeryturę a firmę przejmuje
jego syn i genialny kiero wraz z desantem kumpli z Dąbrowy Górniczej którzy już się szkolą jak gnoić pracowników.Likwidują zakład pracy chronionej a wprowadzają Auschwitz.Jakoś ludzie nie walą drzwiami i oknami do waszej firemki. Połowa pracowników na zwolnieniach a reszta na wypowiedzeniu przez mądrego inaczej kiero.Już niedługo po tej waszej hali będzie hulał wiatr ,bo nie będzie komu pracować za 1500 zł w atmosferze stressu i poniżenia.Chyba zatrudnicie islamistów za porcję kebaba,a za próbę mobbingu z waszej strony odpłacą wam "kęsim".Jak nie wiecie co to "kęsim" poczytajcie Trylogię.
4
qwerty 2016-02-02 23:24:05
No i jeszcze reorganizacja.Pan Stanisław idzie na emeryturę a firmę przejmuje
jego syn i genialny kiero wraz z desantem kumpli z Dąbrowy Górniczej którzy już się szkolą jak gnoić pracowników.Likwidują zakład pracy chronionej a wprowadzają Auschwitz.Jakoś ludzie nie walą drzwiami i oknami do waszej firemki. Połowa pracowników na zwolnieniach a reszta na wypowiedzeniu przez mądrego inaczej kiero.Już niedługo po tej waszej hali będzie hulał wiatr ,bo nie będzie komu pracować za 1500 zł w atmosferze stressu i poniżenia.Chyba zatrudnicie islamistów za porcję kebaba,a za próbę mobbingu z waszej strony odpłacą wam "kęsim".Jak nie wiecie co to "kęsim" poczytajcie Trylogię.
2
qwerty 2016-02-02 23:42:40
ale to Dział Techniczny nie związany z genialnym inaczej kiero
1
Kuba 2016-02-05 12:49:57
Mam pytanie. Czy sprawca wypadku dalej pacuje w waszej firmie? Chcialbym z nim kilka slow zamienic...
1
V 2016-03-04 19:38:52
Jeżeli chcecie zarabiać 1500-1700 złotych - zapraszam. Będziecie pracować na trzy zmiany i codziennie przerzucicie kilka ton złomu. To wychodzi mniej więcej 9-10 złotych na godzinę.
Gy 2016-03-04 22:44:05
To ochrona w sklepie ma więcej
bmn 2016-03-05 21:42:40
To idź do Biedronki na "ochraniarza"...
1
tercet 2016-03-06 17:07:13
Do Biedronki to wyślijcie TERCET EGZOTYCZNY :DĄBROWIAKI"
1
gogol 2016-03-12 08:41:43
Z czego się śmiejecie? z siebie samych się śmiejecie!
Gruzin 2016-03-17 09:30:49
Czytalem wszystkie opinie. Nigdy nie bylo tak, zeby pracownik byl w 100% zadowolony z tego co daje mu firma ale to co tu przeczytalem skutecznie sprawilo, ze wycofalem swoja kandydature. Firma, gdzie nie szanuje sie pracownika, to nie firma dla mnie. A znajac swoj charakter po pierwszym ublizeniu zaj... takiemy w leb co pewnie skonczyloby sie dyscyplinarka. Wole tego uniknac :)
asady dobrego wychowania 2016-03-19 18:39:55
Nie nadajesz się na kierownika jeśli:

Myślisz, że im mniej zapłacisz, tym lepiej dla Twojej firmy.
Rozwiązanie najtańsze oznacza rozwiązanie najlepsze.
Zatrudnieni mają wykonywać polecenia w myśl zasady dzieci, ryby i podwładni głosu nie mają, zamiast próbować przedstawiać własne pomysły. A jeśli już dobry pomysł im się przydarzy, to trzeba pamiętać, że pomysły pracowników są autorskimi pomysłami szefa, ponieważ powstały na jego podwórku i pod jego nadzorem.
Samodzielność w pracy polega na tym, że pracownik samodzielnie musi wypracować rozwiązanie problemu nie pytając nikogo jak to zrobić, a w przypadku chęci skonsultowania się jest uznany za osobę niekompetentną.
Kierownik może zacząć zwracać się do pracowników, nawet o wiele starszych od niego, po imieniu bez oficjalnego przejścia na Ty i to jest w porządku, ale inni mają się do niego zwracać per Pan/Pani, okazując tym samym szacunek.
Zatrudnianie ludzi = wyświadczenie im przysługi. – Nie nadajesz się na szefa, kiedy nie rozumiesz, że praca zawodowa jest dwustronnym świadczeniem, w którym zatrudniony daje pracodawcy swój czas i pracę, zaś pracodawca reguluje należności z tytułu wykonanej pracy przez wynagrodzenie i nikt nikomu łachy nie robi.
Praca grupowa polega na tym, że kierownik rozdziela zadania tak, by każdy członek zespołu pracował samodzielnie, mając odrębny odcinek pracy, nad którym pracuje sam, co zapobiega komunikowaniu się i nie wymaga od grupy tracenia czasu na dogadywanie się.
Kierownik nie ma obowiązku używania słów: proszę, przepraszam, dziękuję, bo wszyscy po prostu mają wykonywać jego polecenia.
Nadgodziny są normą, a jeśli zatrudniony nie chce notorycznie pracować po 10-15 godzin dziennie i w prawie każdy weekend, oznacza to, że nie zależy mu na pracy, nie można na niego liczyć, miga się od obowiązków, brak mu ambicji i „w dupie mu się poprzewracało”.
A skoro kierownik płaci jakąś śmieszną stawkę za te wszystkie przymusowe notoryczne nadgodziny i siedzenie w pracy po 15 godzin dziennie plus weekendy, to nie oczekuj słowa dziękuję lub współczucia, że nie widzisz się z rodziną i dziećmi, bo przecież on Ci PŁACI. Żadna łaska czy poświęcenie z Twojej strony. Z kolei jeśli odmówisz i będziesz chciał pracować wyłącznie od pn. do pt. i to w normalnych godzinach, to zostaniesz zwolniony jako ktoś na kim właściciel nie może polegać – patola, o której często słyszę.
Kierownik jest osobą o największej wiedzy w każdym obszarze i w razie problemów, to on decyduje o najlepszym rozwiązaniu bez konsultacji z pracownikiem o większej wiedzy i kompetencjach. Rozwiązanie kierownika ma być zawsze uznane za najlepsze.
Dobra komunikacja w zespole polega na tym, że wszyscy rozumieją, co do nich kierownik mówi i wykonują pokornie polecenia.
Szef może zachowywać się jak prostak, gbur i cham, ale innych oceniać wg nieskazitelnego kodeksu moralnego, wyciągając konsekwencje za każdym razem, gdy mu się coś nie spodoba, mimo że na tle personelu sam zachowuje się jak najgorszy prymityw.
Kierownik nie musi okazywać sympatii, uznania, dobrych manier w stosunku do podwładnych, ale pracownicy muszą w stosunku do niego.
Przyznanie się do błędu, lub skonsultowanie się z pracownikami, nadszarpuje autorytet i obala wizerunek nieomylnego szefa. – Właśnie dlatego mamy kierowników, którzy udając, że są omnibusami, wystawiają się na pośmiewisko.
Szef deklaruje, że jest otwarty na szczere rozmowy pod warunkiem, że nikt nie skrytykuje jego działań, bo wtedy robi się nieprzyjemnie.
Zadania można wykonać za pomocą ludzi niemających swojego zdania, przekonań, moralności, sumienia, zdolności samodzielnego myślenia oraz ambicji i chęci samorozwoju.
Szef ma najlepsze poczucie humoru.
Zmiany są zbędne. Jeśli coś ma się zmienić lub dostosować to otoczenie, klienci i pracownicy.
Jeśli podwładny zapyta jak coś wykonać, lub poprosi o pomoc, oznacza to, że jest niesamodzielny.
Przekazanie zadania pracownikowi polega na tym, że kiedy potrzebuje on pomocy lub konsultacji, nie są one udzielane, bo to pracownik jest odpowiedzialny za projekt, a kierownik ma ważniejsze sprawy na głowie, więc umywa ręce. Natomiast na pewno pociągnie takiego podwładnego do odpowiedzialności, jeśli coś pójdzie nie tak.
Kiedy wszystko idzie dobrze kierownik przypisuje zasługi za sukces sobie, a w przypadku niepowodzenia umywa ręce, a konsekwencje ponosi wyłącznie zatrudniony, który „dostał szansę i się nie wykazał”.
Posiadanie przez pracownika telefonu służbowego jest zaszczytem i przywilejem. Z tej wdzięczności, pracownik powinien go zawsze nosić przy sobie, odbierając po pracy, w weekendy i podczas urlopu. Oczywiście za ten prestiżowy przywilej należy okazać odpowiednią wdzięczność.
Kierownik ma zostać okrzyknięty autorytetem i być powszechnie poważ
1
cd dobrego wychowania kiero 2016-03-19 18:46:17
Posiadanie przez pracownika telefonu służbowego jest zaszczytem i przywilejem. Z tej wdzięczności, pracownik powinien go zawsze nosić przy sobie, odbierając po pracy, w weekendy i podczas urlopu. Oczywiście za ten prestiżowy przywilej należy okazać odpowiednią wdzięczność.
Kierownik ma zostać okrzyknięty autorytetem i być powszechnie poważany bez względu na to czy posiada odpowiednie kompetencje, wiedzę, mądrość, zdolności przywódcze czy jest zwyczajnym, zarozumiałym gnojkiem.
Ocenie pracowniczej podlegają wyłącznie pracownicy niższego szczebla, nigdy kierownik. Jego postępowanie i praca nie potrzebują ulepszenia, a tym bardziej nie będzie słuchał, co mają do powiedzenia na jego temat podwładni.Ja bym dodała jeszcze żucie gumy i trzymanie łap w kieszeniach podczas rozmowy .traktowanie pracowników jak powietrze ..Co jeszcze byś dodała ?znając kiero ?
2
Asd 2016-03-22 17:55:10
Wzór polskiej firmy i wzorowego szefa .
pytanie 2016-04-03 21:07:02
Jak to możliwe ,że człowiek bez jakiejkolwiek wiedzy znajomości prawa przepisów mógł tak zdominować właścicieli ,zarząd,kadrę firmy .U mnie na pakowaniu codziennie przynosi nowe normy dochodzące już do 1700 szt na zmianę na jednego pakowacza .4 sztuki na minutę obejrzeć sprawdzić .A jak ktoś nie zrobi to będzie zwalniał tak straszy to jest mobbing,wieloletnich operatorów przenosi na szmatę,kadra po zebraniu jest w szoku .cyrk .paranoja ....To wszystko jest chore m
1
200 2016-04-08 08:52:11
Jak zmienią kierownika produkcji
hahahaha 2016-04-08 20:46:44
heheheheeheh,no teraz to tak .A komu to będą pisać te programy,jak nie będzie komu i co robić?kiero to zgasi światło zadowolony ,że zniszczył firmę
mike 2016-05-09 20:00:14
zwłaszcza praktyka u kiero
skandal 2016-05-14 11:58:00
dobrze ,że nie zastrzelili tylko zwolnili tego od jakości,bo nie pasował do wizerunku firmy ,to jest skandal,jak go potraktowali po tylu latach pracy .Wiadomo,o co chodzi
ja już nie muszę 2016-05-27 20:21:29
W Częstochowie i okolicy jest kilkadziesiąt firm ,gdzie was z chęcią przyjmą na cnc za lepszą kasę .Co wy tam jeszcze w tym obozie robicie ?
kik 2016-06-04 23:45:47
Wiecie jak tyrani upadają? Po prostu ludzie przestają się ich bać i olewają ich ciepłym moczem.
Klm 2016-06-22 21:37:22
No nareszcie sobota wolna meczyk się obejrzy, super.
ja już nie muszę 2016-06-24 13:45:49
ja już nie muszę w soboty pracowac,dmucham ile chce
,radio i szafa gra panie denis kapusiów tu nie ma
2
Zulu 2016-06-24 18:06:46
Poprawiło się coś w firmie warto się przyjąć ?
3
gula 2016-06-30 16:37:27
Poprawiło się Mniej jest teraz Zulu ,a więcej Gula
3
ja już nie muszę 2016-07-04 16:36:34
Fajnie się pracuje .musisz wiedzieć jaką długość powinien mieć kij od mopa.i w pas się kłaniać trójcy najmądrzejszej
Cal 2016-07-05 00:00:23
Kto taki mądry?
antek 2016-07-05 17:39:14
Jak pada deszcz musisz miski podstawiać ,bo jak zaleje to bekniesz
3
TakiTamSobiePracownik 2016-07-07 20:31:12
Tak są dziury, i jak dłużej popada to wtedy jest basen dla dzieci...
3
Napewno nie automex 2016-07-07 20:42:38
Witajcie firma automex KatakuwaStrofa banda oszołomów i kretynów. Firma automex;
- Po primo kierownik nie ma pojęcia wogóle o produkcji nie odróżnia detali.
- zatrudniane są zbędne osoby
- mrs. Czerwony kapturek powiada ze pracowal w znanych firmach zacnie szacun. Cytuje... ( przepraszam czy tutaj sie frezuje motylka? ) ja piernicze na tokarce to ześ sie popisal gościu.
- perfekcyjna pani domu a w zasadzie pan, zawód to jest dla pani ale co kto lubi. Kolo zajmuje się sprawami czystości haha zawód męski w chuu. Mierzenie kija od mopa haha , to nie przejdzie kij przekroczył 2cm nie nadaje się do użycia trzeba go wyrzucić. Wszystko musi leżeć na swoim miejscu typowe dla pedanta, a jak coś jest krzywo leci oszołom do kierownika. Ogolnie to wyglada jak jakis pedzio strzygli go chyba od ekierki masakra ... . Prawie wszystkie te maszyny powinny miec naklejki WRC wyrcy rycy cescy. Nie polecam jest duzo innych firm na lepszych warunkach lepszej płacy i bez mobbingu i zastraszania tu trzeba z nimi krótko bo na głowę wejdą. Dziękuję pozdrawiam bić ku... i złodziei ; )
8
Narazie rób 2016-07-11 13:06:22
Panie B, ma Pan w ogóle świadomość co się dzieję w firmie?
5
ja już nie muszę 2016-07-11 16:07:28
Prędzej czy póżniej zbierze się grupa obecnych i byłych pracowników założy sprawę w sądzie o mobbing i szykany .Na ul Aleje Pokoju jest firma zajmująca się sprawami mobbingu .Może też tak się zdarzyć ,że ktoś nie wytrzyma i stanie się zdarzenie
2
sam 2016-07-20 16:11:44
Karty autokontroli wypełnione? WYPEŁNIONE .No dobra .
4
jam ci 2016-07-24 14:26:12
nie wiadomo czy inteligentnemu inaczej bedziesz pasow
al do wizerunku firmy


6
bubu 2016-07-29 20:04:05
To kiedy złapiecie tego łysego Pokemona?
21
Ja juz nie muszę 2016-10-18 08:30:19
Dzięki ci łysy pokemonie .zaz r wierdzenie .ze nie pasuje do wizerunku firmy .Dzieki temu mam lepszą dobrze płatną pracę w innej firmie
4
jano 2016-10-18 09:35:30
no ale jak to, nawet nie spróbowałeś w tej firmie pracy, a wiesz już, że u nich nie podobałoby Ci się? Daj znać co konkretnie tu przeczytałeś co tak Cię zniechęciło tak naparwde - sam się zastnawiam nad pracą, bo teraz jest wolne jedno stanowisko w Częstochowie.
Zostaw swoją opinię o automex - Częstochowa
test
UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie automex