brak logo

Kaja Sp. Z O.O

Poznań

Opinie o Kaja Sp. Z O.O

anonim 2010-03-22 19:25
Faktycznie. Też oglądałem ten reportaż. Niedługo to się skończy.
"To jest już koniec, nie ma już nic...."
anonim 2010-03-22 19:41
Dajcie linka na ten reportaz
ssssssssssss 2010-03-22 23:11
A to dopiero początek..................
anonim 2010-03-23 09:02
czy przypadkiem firma (usunięte przez administratora) to nie dalszy ciąg Kaji, coś mi tak pachnie, ktoś wie ?
wrrrrr 2010-03-23 10:09
taaaaa to oni!!
oszukanaprzezkaje 2010-03-23 22:18
W jakiej gazecie ukazał się ten artykuł?
anonim 2010-03-23 23:49
witam
interesuje mnie obecny stan firmy Kaja
czy kto� tam jeszcze pracuje?
telefony odbiera?
MAGISTER 2010-03-23 23:52
a ta nowa firma to co ma sprzedawać?
wie kotoś?
MAGISTER 2010-03-24 00:08
Ludzie
napiszcie czy firma Kaja jeszcze ma szanse się odrodzić
mam z nimi sporo problemów ale nie wiem co o tym myśleć,
będą jeszcze mieli kasę?
anonim 2010-03-24 10:46
podobno TV była pod Kają wczoraj i dzisiaj. Wiecie coś o tym ?
tralalala 2010-03-30 23:21
Czy ktos moze mi wytlumaczyc dlaczego z tego forum znikaja opinie???
jabadabdu.... 2010-03-31 19:54
czy wam również poznikały strony z tego forum???bo mogę dojechać tylko do 71.........pozdrawiam zaloge!!!!
anonim 2010-04-08 09:40
ktoś tam chyba jeszcze pracuje, Kaja otworzyła sklep internetowy, ktoś to musi robić.
(usunięte przez administratora)
kaja 2010-04-08 18:00
Witam Wszystkich, jakieś 2 lata temu pracowałam w tej "wspaniałej" firmie. Początkowo było całkiem fajnie (pracowałam jako handlowiec), fajne wyjazdy, imprezy, ludzie... ale weszły progi, jakieś kosmiczne umowy :/ złożyłam wypowiedzenie, świadectwo pracy dostałam po pół miesiąca od końca okresu wypowiedzenia. (usunięte przez administratora) W sumie tak się skończyła moja kariera w tej firmie. Trzymam za Was kciuki. Walczcie o to się Wam należy.
ja 2010-04-20 17:38
Witam,

proszę, aby ktoś kto był i zna jakieś wieści napisał cokolwiek tutaj.
jestem z w-wy wiec ciężko mi dowiedzieć się cokolwiek w inny sposób,

pozdrawiam
!!! 2010-04-24 23:57
Czy ktos odzyskal pieniadze???
123 2010-05-04 12:39
Czy juz nikt sie nie interesuje swoimi zaleglymi wyplatami czy wszyscy juz poza mną odzyskali pieniadze?
Prosze napiszcie czy zglosiliscie to gdziekolwiek czy odpusciliscie???
Sprawa w sądzie się toczy? Na jakim etapie jest Kaja?
nieroby tłumoki parówy itp 2010-05-06 09:53
Dokładnie tak samo jak w poprzednim wpisie,czekamy na odzew sądu,a firma istnieje przynajmniej tak mówią w słuchawce jak się tam dzwoni
? 2010-05-06 12:57
Do jakiego sadu się zglosic?
I jak w ogole wyglada ta procedura? Co dokladnie powinienem zrobic?
bb 2010-05-08 17:12
NIE PRAWDA BO KASĘ ODZYSKAMY NAPEWNO BO MOŻNA DOLĄCZYC DO MASY UPADLOŚCIOWEJ.
kkkkkkkkkkkkkk 2010-05-11 14:41
(usunięte przez administratora) to kasa jest, a czy jest w pasywach czy aktywach to mnie wali bo swoje muszą mi oddac!!!!!
Z 2010-05-11 23:38
A ja mam nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym. jaka jest rożnica pomiędzy wyrokiem w trybie upominawczym a nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym/
0 2010-05-12 12:23
nakaz- wyrok, jedno i to samo!!! jak zwal tak zwal....
anonim 2010-05-12 22:06
(usunięte przez administratora)oby, bo jestem w takiej samej sytuacji, jak wielu tutaj, a nie w w zarządzie. Po co te nerwy, może spróbujmy sobie pomóc, zamiast się wściekać
123 2010-05-18 09:54
(usunięte przez administratora) chcą dać sobie więcej czasu odwołując się....tylko po co to?? skoro i tak nic nie uda im się w tym przypadku zrobić??tylko odsetki nam urosną....hmmm... małe...trudno, będzie to trwać troszkę dłużej...ale nic straconego
bbb 2010-05-27 21:18
kaja jest w likwidacji bo to jest ukazane w KRS. Kase dostaniemy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
xxxx 2010-05-27 21:25
czy wy nic nie rozumiecie???? To że Kaja jest w likwidacji a nie upadłości to znaczy ze kasy z gwarantowanego funduszu nie dostaniemy!!!!!! przeczytaj sobie ustawę o o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. 2006r. Nr 158, poz. 1121) tam jest napisane ze pracodawca jest niewypłacalny w 4 przypadkach ale wszytkie dotyczą upadłości a zadne likwidacji. Tak samo twierdzą pracownicy gwarantowanego funduszu... tak jak pisałam wyżej koleżanka xx nas załatwiła
z 2010-05-27 21:53

Likwidacja spółki - obowiązki likwidatorów
Podjęcie uchwały o likwidacji spółki z o.o. nie oznacza wcale, iż dany podmiot przestaje automatycznie istnieć, zaprzestając wszelkiej działalności. Uchwała taka rozpoczyna dopiero proces likwidacji przedsiębiorstwa, na który składają liczne czynności rejestracyjne i bilansowe.
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bądź w innym piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia.


Treść ogłoszenia wraz z wnioskiem o jego publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (formularz MSiG-M1) oraz dowodem uiszczenia opłaty należy złożyć w Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń do MSiG. Mieszczą się one w sądach rejonowych posiadających wydziały gospodarcze rejestrowe KRS.
Opłata jest sumą znaków składających się na treść ogłoszenia oraz stawki za jeden znak, która obecnie wynosi 0,70 zł (par. 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia). Opłaty dokonuje się na konto bankowe Ministerstwa Sprawiedliwości.
Ogłoszenia mogą być również dokonywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez osobę, której został przydzielony unikalny adres internetowy powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem oraz ważnym kwalifikowanym certyfikatem użytkownika (zarejestrowany użytkownik)
Bilans
Likwidatorzy powinni sporządzić bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten likwidatorzy składają walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia. Likwidatorzy powinni też po upływie każdego roku obrotowego składać walnemu zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe. Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej.
Bilans likwidacyjny jest sporządzany w celu podziału rzeczywistego, a nie księgowego majątku między wierzycieli. Bilans ten będzie też podstawą podziału między wspólników tego majątku, który pozostanie po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.
Bilans otwarcia likwidacji należy sporządzić w terminie 15 dni od zajścia zdarzeń, które spowodowały otwarcie likwidacji, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od tej daty (art. 52 ust. 3 w zw. z art. 12 ust. 5 ustawy o rachunkowości).
Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 6 u.rach. księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od tego dnia. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się sprawozdanie finansowe (art. 45 ust. 1 u. rach.). Likwidatorzy zatem zobowiązani są nie tylko do sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji, ale i do sporządzenia sprawozdania finansowego związanego z zamknięciem ksiąg rachunkowych w spółce na dzień poprzedzający dzień otwarcia likwidacji (tak. M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis).Bilans otwarcia stanowi podstawę otwarcia ksiąg rachunkowych likwidowanej spółki i ewentualnie wchodzących w jej skład zakładów. Jednostki otwierają swoje księgi rachunkowe według stanu aktywów i pasywów wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych. Obowiązane są one wykazać składniki majątku według cen sprzedaży możliwych do uzyskania za nie, zaliczając różnice z tego tytułu do strat lub zysków nadzwyczajnych przed datą otwarcia likwidacji. Stosownie do postanowień art. 65 ustawy o rachunkowości, likwidator zleca badanie sprawozdania finansowego za okres od początku roku do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania likwidacyjnego biegłemu rewidentowi, którego wyboru dokonuje organ zatwierdzający bilans, czyli walne zgromadzenie. Bezstronną i niezależną oceną sprawozdania finansowego dokonaną przez biegłego rewidenta powinien być zainteresowany przede wszystkim likwidator, ponieważ prawidłowe zamknięcie działalności gospodarczej oznacza poprawny bilans otwarcia likwidacji.
Bilans otwarcia musi być poddany ocenie rady nadzorczej. Ponadto walne zgromadzenie powinno ustosunkować się do bilansu i oceny rady nadzorczej. Sprawozdanie z badania przez radę nadzorczą jest przedkładane walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia i udostępnione wspólnikom do wglądu na 15 dni przed terminem zgromadzenia. Likwidatorzy zobowiązani są do przedstawienia oprócz bilansu pełnego sprawozdania finansowego.
Likwidatorzy nie sporządzają jednak rachunku zysków i strat, a sprawozdanie finansowe nie podlega ogłoszeniu, jest ono jednakże składane sądowi rejestrowemu w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie z działalności
Jeżeli czas t
d 2010-05-27 22:01

Zgodnie z art. 12 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w razie niewypłacalności pracodawcy zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają należności główne z tytułu:
• wynagrodzenia za pracę;
• przysługujących pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy:
1. wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2. wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. ),
3. wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
4. odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
5. ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy,
6. odszkodowania, o którym mowa w art. 36 1 § 1 Kodeksu pracy,
7. dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy;
• składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
Roszczenia z tytułu wynagrodzenia za pracę, roszczenia określone w pkt 1-3 i 7 oraz z tytułu składek podlegają zaspokojeniu za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.
FGŚP ma regres (o zwrot wypłaconych wynagrodzeń i innych świadczeń) do pracodawcy, likwidatora lub innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy lub roszczenia do masy upadłości o zwrot wypłaconych świadczeń (art. 23 ustawy).
Kwestia wydłużenia okresu wypowiedzenia nie jest jednoznaczna. Należy bowiem pamiętać, że przepisy kodeksu pracy mogą być zmienione wyłącznie na korzyść pracownika. Przepisy nie dopuszczają takiego dodatkowego wydłużenia z uwagi na staż pracy oraz rodzaju umowy. W przypadku umowy na czas nieokreślony najdłuższy ustawowy okres wypowiedzenia to 3 miesiące, a w przypadku umów na czas określony zawartych na minimum 6 miesięcy ustawodawca przewidział dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Dlatego na ewentualne wydłużenie tego okresu należy patrzeć z punktu widzenia korzyści dla pracownika.


Zgodnie z art. 14 ustawy w przypadku wypłaty świadczeń ze środków Funduszu z tytułu roszczeń wynagrodzenie i roszczeń określonych w pkt 1-3 i 7 łączna kwota świadczeń za okres jednego miesiąca nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
W przypadku wypłaty świadczenia z ekwiwalentu pieniężnego za urlop nie może ono przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
W przypadku wypłaty świadczenia z tytułu odprawy lub odszkodowania z art. 36 [1]§ 1 kp świadczenie to nie może przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub jego wielokrotności, w przypadku gdy roszczenie stanowi wielokrotność wynagrodzenia stanowiącego podstawę do jego ustalenia.

d 2010-05-27 22:09
W razie niewypłacalności pracodawcy nie zaspokojone roszczenia pracownicze podlegają zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają należności główne z tytułu min.: 1) wynagrodzenia za pracę, 2) wynagrodzenia za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju, 3) zasiłku chorobowego finansowanego ze środków na wynagrodzenia, 4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, 5) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, 6) odprawy pieniężnej przysługującej w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy. A tryb postępowania w takim przypadku jest następujący. W ciągu jednego miesiąca od dnia wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza zbiorczy wykaz nie zaspokojonych roszczeń pracowniczych, określając osoby uprawnione oraz rodzaje i wysokość należnych im świadczeń podlegających zaspokojeniu ze środków Funduszu. Wykaz obejmuje świadczenia podlegające zaspokojeniu ze środków Funduszu z okresów poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. Wykaz ten przekazuje się kierownikowi wojewódzkiej jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Kierownik wojewódzkiej jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu właściwego ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy, po stwierdzeniu zgodności wykazu lub wykazu uzupełniającego z przepisami ustawy, przekazuje niezwłocznie odpowiednie środki finansowe zarządzającemu zakładem pracy, który wypłaca uprawnionym osobom świadczenia przewidziane w ustawie
xxxxxx 2010-05-29 15:15
kto wie? możesz masz rację
ha ha ha 2010-05-31 21:51
a co my mozemy zrobic nic. to zalezy od sadu
poszkodowani 2010-05-31 21:53
który sąd masz na myśli???
ha ha ha ha ha 2010-06-09 23:05
kasy nie odzyskacie od kaj już
kk 2010-06-10 10:23
ha ha ha ha ha - 2010-06-09 23:05:05

kasy nie odzyskacie od kaj już

a to dlaczego ?
anonim 2010-06-30 23:50
Ludzie czy wam naprawdę na kasie nie zależy??????????? wiecie że jeśli nie będzie upadłości lub odrzucenia przez sąd wniosku o upadłości to możecie sobie (usunięte przez administratora)?!!! czy nikt nie jest tego świadomy? My walczymy - zbieramy się i działamy, a wy????(usunięte przez administratora) dlaczego jak potrzebna jest kasa to nikogo nie ma ale jak będzie można iść do funduszu po kasę to wszyscy polecą!!!!!!!!!!! przyłączcie się do nas - byli pracownicy mail: (usunięte przez administratora)
anonim 2010-07-08 13:56
to może podziel się z nami tą prostotą rozwiązania ? rozumiem, że Ty już kasę odzyskałeś/łaś ?
aaa 2010-07-20 23:41
DOKLADNIE NAWET W KSR JEST PODANY DAWNY ADRES FIRMY KAJA A PREZESEM TEJ FIRMY SENOVA JEST OSOBA KTORA ZNA SIE Z BYŁYM PREZEM FIRMY KAJA. NA DODATEK PREZESEM FIRMY Earth Power Europe JEST TA SAMA OSOBA CO FIRMY SENOVA. FIRMA Earth Power Europe ZAJMUJE SIE SPRZEDAZA TEGO TONIKU KTORY BYŁ NA POKAZACH FIRMY KAJA
b 2010-07-20 23:45
po prostu nas załatwili porzadnie......
aaa 2010-07-20 23:48
SENOVA Sp z o.o. w KRS ma ten sam adres co Kaja sp. z o.o. (usunięte przez administratora)
anonim 2010-07-21 18:22
Senova i (usunięte przez administratora) parę innych jeszcze firm :)
os4 2010-12-14 13:21
A ja wspominam dobrze współprace z ta firma. Moze dlatego ze w pore odeszlam, zanim rozpetala sie burza. Kiedys mozna bylo niezle tam zarobic...mialam szczescie ze trafilam akurat na okres gdzie popyt na posciel byl ogromny, nie byla to juz nowosc ale nadal dobrze sie firmie powodzilo.. to byla moja pierwsza praca i nie spodziewalam sie ze tyle mozna tutaj zarobic, na poczatku bylo to ok 2500-3000zl, to byly czasy.... ale na koncu mojej wspopracy juz tylko 1300-1400...byl czas na odejscie, szkoda ze inni nie poszli za mna, i teraz maja problemy z wyciagnieciem zaleglej kasy. Oczywiscie wiadomo ze nie mozna bylo tego przewidziec, ale ja jestem mega szczesliwa ze odeszlam w pore :)
anonim 2011-06-08 18:56
Witam. Niedługo wybieram się do tej firmy na rozmowę kwalifikacyjną i mam pytanie, czy w Niej nadal jest aż tak źle jak było? Sugeruję się Waszymi wcześniejszymi wpisami.
1
JANOMAR55 2012-02-19 08:57
FORUM JEST TYLKO FORUM. TEN KTO PISZE, ZE JEST ON SMIETNIKIEM, SAM JEST SMIECIARZEM, BO Z NIEGO KORZYSTA. NATOMIAST NIEWATPLIWIE NAJWIEKSZYMI SMIETNIKAMI W POLSCE OPROCZ RZADU, (usunięte przez administratora). TAK JEST OD LAT I TAK BEDZIE DOPOKI TE FIRMY BEDA ISTNIEC. Z TEGO CO WIDAC, UPADAJA. I CHWALA BOGU, ILEZ MOZNA PRZYMYKAC OCZY(usunięte przez administratora)
frank 2013-01-28 20:23
To jest super firma!!
kasia32 2013-01-28 20:25
stukowski - 2012-02-09 19:32:03

Kto wysylal prosby do wykonawcow o zrozumienie i zapewnial uregulowanie zobowiązan platniczych do konca czerwca 2011 r ( 6 mcy zwloki )? . (usunięte przez administratora) . Jest jednak bat na czlonkow zarządu firmy , miedzy innymi na zonę (usunięte przez administratora) ktora spokojnie prowadzi dalej dzialalnosc pod szyldem (usunięte przez administratora) nieruchomosci . to kwestia czasu , (usunięte przez administratora). Gdzie honor i etyka przedsiębiorcy ? Teraz dalej jak gdyby nic się nie stalo dzialamy pod nowym szyldem ? (usunięte przez administratora). Nie ma powrotu i zaufania . 0j nie mialbym spokojnego snu . Firm można miec wiele ale nazwisko ma się jedno na cale życie .
Życie w Kaji jest cool
mity 2015-01-20 15:39
ja tez chciałbym to wiedziec, ale firma cos ucichła bo na forum nikt nie pisze i w necie nic nie udalo mi sie znaleźc, nie wiem z czego to wynika...
Trevi 2015-03-28 05:13
Ucichło bo chyba ta firma wycofała się z rynku, a właściwie ogłosiła swoją upadłość lub też jest w trakcie likwidacji. Możecie sobie sprawdzić na KRSie. Chyba, że źle zrozumiałęm informacje przedstawione na tej stronie. Co o tym myślicie ? Z drugiej strony to szkoda, że kolejna porządna firma ogłasza swoją upadłość :(
wiłek 2016-05-13 16:12
rzeczywiście to już chyba ich koniec tym razem ...
Lidia 2017-07-26 19:45
Czy ktoś może wie, co dzieje się aktualnie z firmą? Czy to prawda, że firma ogłosiła swoją upadłość @Teri?
Zostaw swoją opinię o Kaja Sp. Z O.O - Poznań
UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie Kaja Sp. Z O.O