Kurs Języka Polskiego dla Obcokrajowców 30h

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Zapraszamy:

 • osoby, które nigdy wcześniej nie miały kontaktu z językiem polskim;

 • cudzoziemców, którzy z przyczyn zawodowych lub osobistych pragną pogłębić znajomość języka polskiego;

 • wszystkich zafascynowanych polską kulturą lub pragnących ją poznać.

Do czego przygotowuje mnie ten kurs?

Na zajęciach uczymy znajomości języka polskiego składającej się z umiejętności rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętności używania języka polskiego w mowie i piśmie. Koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby nasi słuchacze umieli sprawnie i skutecznie porozumiewać się w języku polskim w typowych sytuacjach dnia codziennego.
Celem programu jest ułatwienie cudzoziemcom funkcjonowania w naszym kraju, zapoznanie ze stylem życia, kulturą, obyczajami poprzez efektywne używanie języka polskiego.

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?

Nasi lektorzy od pierwszego dnia kursu konsekwentnie używają na zajęciach głównie języka polskiego. Daje to możliwość symulacji naturalnej scenki komunikacyjnej, stymuluje kreatywność i przyspiesza proces nauki, a przede wszystkim gwarantuje opanowania właściwej wymowy, osłuchania się nabycia pewności siebie w posługiwaniu się językiem polskim.

Dlaczego warto?

Program naszego kursu ma na celu zapoznanie obcokrajowców z kulturą i stylem życia w Polsce oraz ułatwienie funkcjonowania w naszym kraju, ale także zachęcenie ich do aktywnego używania języka polskiego.

Organizacja zajęć

Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających swoją przygodę z językiem polskim, dostępny w dwóch wariantach:

Kurs języka Polskiego dla Obcokrajowców 30 godzin 299

Kurs języka Polskiego dla Obcokrajowców 60 godzin 450

Materiały szkoleniowe

Materiały dydaktyczne są odpowiednio dostosowane do programu zajęć, wykorzystujemy interesujące materiały wizualne, programy multimedialne, ciekawe teksty, gry, zabawy i krzyżówki. Wszystko to sprawia, że stres związany z nauką nowego języka jest praktycznie wyeliminowany.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy

 • certyfikat
 • zaświadczenie ukończenia kursu

Program kursu

Program obejmuje podstawowe słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne wbudowane w typowe sytuacje komunikacyjne, np. zakupy, kontakt z lekarzem, podróż rozmowa telefoniczna oraz ćwiczy umiejętność pisania prostych tekstów. Zagadnienia tematyczne obejmują następującą tematykę: odmianę rzeczowników, przymiotników, zaimków, liczebników przez przypadki, koniugacje czasowników, czasowniki dokonane i niedokonane, czasowniki modalne, strony, czasy, stopniowanie przymiotników i przysłówków.

Zawartość tematyczna:
 • Powitania, pożegnania, prezentacja siebie i innych, formuły grzecznościowe, kontakt oficjalny i nieoficjalny. 
 • Podstawowe zwroty, dane osobowe, kolory, pytania  o osobę. zdania przeczące. rodzajnik w języku polskim. 
 • Jedzenie, które lubisz – słownictwo dotyczące produktów spożywczych i napojów oraz polskich tradycji kulinarnych. dania, potrawy, owoce, warzywa.
 • Wyrażanie preferencji „Kim jesteś?, Co lubisz jeść?, Twoje zainteresowania?”, Zakupy – pytanie o cenę, ilość, rozmiar, wagę, jakość.
 • Rozmowy telefoniczne – narzędnik, sposoby pytania o kogoś i o coś. Użycie „nie ma” w języku polskim. Liczebniki. 
 • Kontakt z lekarzem, pobyt w szpitalu, zakupy w aptece. Konstrukcje wyrażające samopoczucie, odczucia fizyczne i psychiczne. 
 • Narodowości, zawody, zainteresowania, podstawowe czasowniki.
 • Usługi – hotel, kawiarnia, restauracja, klub studencki, fryzjer, serwis samochodowy etc. Ćwiczenia w pisaniu prostych tekstów użytkowych. Tradycje, Święta, składanie życzeń i gratulacji. 
 • Zapraszanie na obiad, rezerwacja stolika, zamawianie dań.
 • Opis dnia i codziennych czynności, wyrażanie własnej opinii, godziny, daty, dni tygodnia, pytanie o czas, pora dnia, stopniowanie przymiotników i przysłówków. Ćwiczenia w pisaniu.
 • Zwiedzanie, pytanie o drogę, miejsce, kierunek. Podróże – tramwaj, autobus, pociąg, samolot. Typowe sytuacje komunikacyjne. Czasowniki ruchu i przymiotniki. 
 • Sytuacje zagrożenia – kontakt z policją, pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną. Telefony alarmowe, prośby o pomoc, opisy sytuacji. Ćwiczenia w pisaniu prostych tekstów użytkowych - sprawozdanie, opis. 
 • Pożegnania i powitania. Składanie życzeń – imieninowych, urodzinowych, z okazji świąt. Aspekt czasowników. Ćwiczenia w pisaniu prostych tekstów.

Topics:

 • Greeting, farewell, present yourselves and others, formulas of politeness, official- and unofficial-contact.
 • Basic phrases, personal details, color, questions about the person, negative sentence. article in Polish.
 • The food that you like - Vocabulary descibing food and beverages and Polish culinary traditions. dishes, food, fruits, vegetables,
 • Expressing preferences "Who are you ?, What do you like to eat ?, your interests?" Shopping - the question of price, quantity, size, weight, quality.
 • Phone calls – instrumental case, ways of aksing about a person and something. The use of "no" in Polish. Numbers.
 • Contact your doctor, hospital, shopping in pharmacy. Constructs expressing mood, feelings of physical and mental health.
 • Nationalities, professions, interests, basic verbs,
 • Services - hotel, cafe, restaurant, student club, hairdresser, service station etc. Exercises in writing simple texts. Traditions, Holidays, good wishes and congratulations.
 • Inviting for a dinner, table reservation, ordering meals
 • Description of the day and daily activities, expressing own opinion, time, date, day of week, the question about time, time of day, adjectives and adverbs. Exercises in writing
 • Walking, asking for directions, location, direction. Travel - tram, bus, train, plane. Typical communication situations. Verbs and adjectives.
 • Emergencies - contact the police, ambulance, fire brigade. Emergency calls, requests for help, descriptions of situations. Exercises in writing simple texts - report description.
 • Greeting and farewell. Expressing wishes - name-day, birthday, Christmas/Easter. Exercises in writing simple texts.
 • We make every effort to courses organized by GoWork.pl were not only promote the Polish language and culture, but they were also a place to make new friends, exchange of views.

Koordynator

 
Zdjęcie Zapytaj koordynatora

Tomasz Wierzbicki

Tel.: 226221309 wew. 822

Kom.: 882-128-823

tomasz.wierzbicki@gowork.pl

 

Zapisy

 1. Aby dokonać rejestracji należy odszukać interesujący termin i miasto. Zapisu dokonujemy poprzez kliknięcie opcji "Zapisz się"
 2. Otworzy się Państwu formularz zgłoszeniowy. Po dokładnym wypełnieniu formularza klikamy na ikonkę "zapisz" na dole tekstu. Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ część z nich potrzebna jest do przygotowania dyplomu i zaświadczenia dla uczestników.
 3. Pamiętamy, aby przeczytać i zaakceptować regulamin. Bez tego nie będzie możliwa dalsza rejestracja (z regulaminem można zapoznać się w tym momencie, można, też później, ponieważ załączany jest do umowy- zgłoszenie).
 4. Po poprawnym procesie rejestracji, wygeneruje się Państwu umowa, którą należy pobrać, wydrukować, podpisać i odesłać do nas faxem, mailem lub pocztą.
 5. Na podany przez Panią/Pana adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji.
 6. Wpłata zaliczki(lub całości kwoty) na podany w umowie- zgłoszenie numer rachunku bankowego gwarantuje pewne miejsce na liście uczestników szkolenia.
 7. Wpłata pozostałej kwoty za kurs najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem kursu.
 8. Oficjalnym zaproszeniem na kurs jest harmonogram szkolenia wysyłany mailem najpóźniej 1 dzień przed przystąpieniem do szkolenia.
 9. Stawiamy na małe grupy - liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zobacz terminy

Kurs Języka Polskiego dla Obcokrajowców 60h - tryb dzienny

Warszawa
od 2016-11-07 do 2016-11-16
Cena: 599

Kurs Języka Polskiego dla Obcokrajowców 60h - tryb wieczorowy

Warszawa
od 2016-11-02 do 2016-12-06
Cena: 599